Evaluation of an online symptom checker for women with menstrual and menopausal problems. (PhD Scholarship)

Evaluation of an online symptom checker for women with menstrual and menopausal problems.

University of South Wales

Project ID: 21059
Annual Stipend: circa £14 k p.a.
Application Deadline: 22 July 2018

PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded PhD, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to develop and evaluate an online symptom tool which is a new approach to allow women to easily access support and solutions to symptoms relating to female health issues including menopause, menstrual and sexual health.

The selected candidate will apply their psychological knowledge and research skills and ambition to evaluate this new resource for women. This applied health research project will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of women’s reproductive health research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the School of Psychology and Therapeutic studies, which is part of the faculty of Life Sciences and Education at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The project will focus on evaluating the Health and Her online symptom tool, since women often suffer in silence, not taking action to understand or improve symptoms, even when these are having negative effects on their lives. The research will contribute to developing ways of supporting women to take action and access support, which will benefit their health, careers, and quality of life.

The project is backed by Health and Her, who have developed an online resource designed for women of all ages. The site will offer high quality advice about women’s health at every stage of life, including answers to menopause, menstruation, sexual and pre/postnatal health from experts across a broad range of disciplines. 

Programme of research:

The research programme will be completed at the University of South Wales and at Health and Her (Life Sciences Hub, Cardiff Bay). After induction and training at USW and at Health and Her, the student will complete a systematic review of interventions to promote appropriate help-seeking behaviour in health contexts, convene focus groups to solicit women’s views about the Health and Her site and menstrual and menopausal symptom checker, particularly with regards to the influence of the resource on help-seeking intentions and behaviour, and analyse data from the Health and Her website which is collected during women’s use of the site and the symptom checker. During the scheme of study, it is expected that the student will complete reports for Health and Her about the online resource, and submit conference abstracts and articles for publication.

 

Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen PhD llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £14k y flwyddyn. Mae hefyd tua £9ko gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

Mae’r swydd ar gael o 1 Hydref 2018.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a 3-year full-time PhD programme and pay a stipend of circa £14kp.a. There is also around £9k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from 1st October 2018.

 

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·         cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Gydgyfeirio (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·         bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Gydgyfeirio* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·         bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·         eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

 

*Mae’r ardal Gydgyfeirio’n cynnwys  Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, ac yn cynnwys y 15 awdurdod lleol canlynol: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen.

 

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·         have a home address in the Convergence area (details below)* at the time of registration.

·         have the right to take up paid work in the Convergence area* on completion of the scholarship.

·         be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·         satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

 

*The Convergence area covers West Wales and the Valleys, and is made up of the following 15 local authorities: Isle of Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Ceredigion, Pembrokeshire, Carmarthenshire, Swansea, Neath Port Talbot, Bridgend, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil, Caerphilly, Blaenau Gwent and Torfaen.

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

 

  • Have a degree (2i or higher) in Psychology (with GBC)
  • Preferably have an MSc in a relevant area (e.g., Health or Clinical Psychology)
  • Possess a reasonable understanding of factors affecting medical help-seeking
  • Be highly self-motivated, with the capacity to learn and develop quantitative and qualitative research techniques and have excellent academic writing skills
  • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
  • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings in writing and orally
  • Be willing and able to travel and to work in an industrial setting

 

Y Broses Ymgeisio:

 

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

 

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

 

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Dr Deborah Lancastle (deborah.lancastle@southwales.ac.uk  ).

 

Rhagor o wybodaeth:

http://staff.southwales.ac.uk/users/1296-dslancas

 

Application Process:

 

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

 

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

 

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Deborah Lancastle (deborah.lancastle@southwales.ac.uk  ).

 

Further information at:

http://staff.southwales.ac.uk/users/1296-dslancas

 

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Sul 22ain Gorffennaf 2018.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod 2ail o Awst 2018.

 

Closing date for applications: midnight Sunday 22nd July 2018.

Interviews will be held 2nd August 2018

 

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) convergence programme for West Wales and the Valleys.