Reducing antibiotic usage in the pig meat supply chain through the development of novel alternatives (PhD Scholarship)

Reducing antibiotic usage in the pig meat supply chain through the development of novel alternatives

University of South Wales

Project ID: 21408
Annual Stipend: circa £14 k p.a.
Application Deadline: 
31 October 2018 

PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded PhD, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

This is an exciting opportunity to undertake research alongside our partners in the livestock feed industry, which could lead to a reduction of antibiotic use in the pig meat supply chain.

The selected candidate will apply their microbiological skills to test and develop antibiotic alternatives.  This PhD project will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this exciting field of research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The project will focus on testing and developing novel alternatives to antibiotics for pig husbandry by providing an evidence base that will lead to a reduced dependence on antibiotics.

The project is backed by Feed, Food & Future ltd, who have a wealth of experience in many aspects of development, manufacture, marketing and business strategy in the animal feed sector.

Programme of research:

The project aims to develop products which will reduce the dependency on medicinal antibiotics in pig farming as part of the solution to tackling the global challenge of antimicrobial resistance.

Existing commercial products, and a range of novel potential candidates, will be tested for their antimicrobial activity against microorganisms of concern in pigs.  The student will undertake microbiological testing against pig pathogens in order to develop evidence-based recommendations to the industry on the most appropriate products, which is currently lacking.

Novel candidates identified by Feed, Food & Future will also be subjected to microbiological testing to provide evidence to support the development of next generation feed products.

Antimicrobial testing assays will be used to compare existing and novel candidates to the antibiotics currently used in the pig industry.  Promising candidates will be further characterised by investigating their mode of action and toxicity.  The potential of novel candidates to cause cross-resistance to antibiotics commonly used will be investigated, which will include work on the development of resistance in the pig meat supply chain.

Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen PhD llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £14k y flwyddyn. Mae hefyd tua £9k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

Mae’r swydd ar gael o 1 Ionawr 2019.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time PhD programme and pay a stipend of circa £14k p.a. There is also around £9k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from 1st January 2019.

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·         cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Gydgyfeirio (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·         bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Gydgyfeirio* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·         bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·         eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

 

*Mae’r ardal Gydgyfeirio’n cynnwys  Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, ac yn cynnwys y 15 awdurdod lleol canlynol: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen.

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·         have a home address in the Convergence area (details below)* at the time of registration.

·         have the right to take up paid work in the Convergence area* on completion of the scholarship.

·         be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·         satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

 

*The Convergence area covers West Wales and the Valleys, and is made up of the following 15 local authorities: Isle of Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Ceredigion, Pembrokeshire, Carmarthenshire, Swansea, Neath Port Talbot, Bridgend, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil, Caerphilly, Blaenau Gwent and Torfaen.

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

  • Have a degree (2i or higher) in an appropriate biological discipline with strong microbiology experience.
  • Possess practical experience of appropriate sterile technique and the isolation of microorganisms within a biosafety level 2 laboratory.
  • Have experience and knowledge of the testing of antimicrobial compounds and defining minimum inhibitory concentration by broth microdilution or disk diffusion assays.
  • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop techniques required for the project.
  • An understanding of antibiotics and the development of antimicrobial resistance.
  • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills.
  • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings.
  • Be willing to travel and work in industrial settings with Feed, Food & Future.
Y Broses Ymgeisio:

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Dr Cerith Jones  (cerith.jones@decymru.ac.uk).

Rhagor o wybodaeth:

http://staff.southwales.ac.uk/users/10647-cjones23

Application Process:

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Cerith Jones (cerith.jones@southwales.ac.uk).

Further information at:

http://staff.southwales.ac.uk/users/10647-cjones23

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Mercher 31ain Hydref 2018

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 5ed Tachwedd 2018

Closing date for applications: midnight Wednesday 31st October 2018

Interviews will be held w/c 5th November 2018.

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) convergence programme for West Wales and the Valleys.