Research on application of cybersecurity for Identity Management in ‘lite’ communications in remote or emergency situations (PhD Scholarship)

Research on application of cybersecurity for Identity Management in ‘lite’ communications in remote or emergency situations

Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales

Project ID: 21457
Annual Stipend: circa £14 k p.a.
Application Deadline: 
3 March 2019 

PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded PhD, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to study the implementation of blockchain / distributed ledger technologies and the cyber security implications of this, which could lead to entirely new approaches in identity management.

The selected candidate will apply their computer science skills and ambition to develop Lite identity management solutions using blockchain technologies, particularly in remote or emergency situation. This innovative project will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of cyber security research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The project will focus on areas such as identity management and the cyber security implications of this, encryption, distributed ledger technologies, and will impact the way we manage our identities both in Wales, the UK and abroad.

The project is backed by ObjectTech Group, a fast growing company that has won recognition for its expertise in new identity management technologies.  As part of their commitment to deliver leading edge Identity, they support research in key areas of privacy, safety and security.

Programme of research:

The project seeks to validate the hypothesis that it is possible to create and validate a technical identity management solution that discloses information only on a need to know basis, and that all other data linked to the identity remains secure. In particular the aims of the project include:

  • To research existing attempts to use Distributed Ledger Technologies (DLT) for identity management solutions
  • To develop an identity management solution which can be used in remote or emergency situations
  • To test the security and vulnerabilities of Lite communications used for identity management
  • To develop methods to ensure that only required data is revealed by the solution, and that all other data remains secure
Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen PhD llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £14k y flwyddyn. Mae hefyd tua £9k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

Mae’r swydd ar gael o 1 Ebrill 2019.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time PhD programme and pay a stipend of circa £14k p.a. There is also around £9k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from 1st April 2019.

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·         cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·         bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·         bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·         eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

 

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·         have a home address in the East Wales area (details below)* at the time of registration.

·         have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·         be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·         satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

 

  • Have a degree (2i or higher) in an appropriate computer science discipline
  • Possess a reasonable understanding of blockchain / Distributed ledger technologies
  • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop cyber security techniques, which may include encryption, IoT, vulnerability testing, experimentation
  • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
  • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings
  • Be willing to travel and work in industrial and commercial settings
Y Broses Ymgeisio:

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Mark Griffiths (mark.griffiths@southwales.ac.uk).

Rhagor o wybodaeth:

http://staff.southwales.ac.uk/users/532-mggriffi

https://www.objecttechgroup.com/

Application Process:

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

For informal enquiries or further programme information, please contact: Mark Griffiths (mark.griffiths@southwales.ac.uk).

Further information at:

http://staff.southwales.ac.uk/users/532-mggriffi

https://www.objecttechgroup.com/

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3 Mawrth 2019 

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

Closing date for applications: 3 March 2019 

Interviews will be held w/c (TBC)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales