Techno-economic Analysis of Solar Heat Farms: Hydrogen, Water or Electricity?- MRes Scholarship

Techno-economic Analysis of Solar Heat Farms: Hydrogen, Water or Electricity?

University of South Wales

Project ID: 21728
Application Deadline: 26th July 2020

MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MbyRes, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to study the application of solar heat farms (based on arrays of solar thermal collectors and/or solar photovoltaic modules), which could lead to entirely new approaches to providing low carbon heat at scale.

The selected candidate will apply their energy systems knowledge and scientific skills and ambition to the investigation of solar heat farm configurations which, in the UK context, can deliver heat at the lowest levelized cost. This energy systems cost optimisation challenge will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of heat decarbonisation research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty Life Sciences and Education at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The project will focus on the decarbonisation of heat as this is one of the key challenges towards achieving a low carbon society. Heat from solar sources has the potential to be a low-cost solution to providing decarbonised heat. By investigating a range of methods to produce low carbon heating from solar technologies, the capabilities of different solar heat farms will be determined and the results from the study used to inform academia, industry and relevant government organisations.

The project is backed by Energy Transitions Limited, South Wales based specialist solar energy practitioners, who are using their expertise, experience, insights and networks of relationships to develop services and IP in the heat decarbonisation sector.

 

Programme of research:

Heat accounts for approximately 40% of UK energy demand and over a third of the UK’s greenhouse gas emissions. Meeting the UK Government’s commitment to achieving net zero greenhouse gas emissions by 2050 will require decarbonising nearly all heat supplied in the UK, presenting both a significant challenge and a major opportunity.

Solar farms (fields of ground mounted solar panels with installed capacity greater than 5 MW) have played an important role in decarbonising the UK electricity grid, with almost 6 GW of installed capacity now operational on the electricity grid. Solar farms could also play a major role in decarbonising thermal processes; however, very little is known about how to design a solar ‘heat’ farm in the UK. For example:

 • Should the collector field be made up of photovoltaic modules or solar thermal collectors?
 • Should the heat be stored/transferred as hydrogen, water or electricity?

The project will investigate the research question: “For a given thermal process in the UK, what form of solar heat farm would result in the lowest levelized cost of heat?”, taking account of a wide range of factors, such as:

 • the temperature of the thermal process;
 • the performance of the solar modules / collectors;
 • the available solar energy at the site;
 • the annual profile of heat demand;
 • access to heat/electrical grids;
 • balance of heating and cooling;
 • availability of land to site the solar farm;
 • distance between the solar heat farm and the thermal process;
 • and suitability of the ground conditions for installing a thermal store.

 

 

Ysgoloriaeth ymchwil:

 

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen MbyRes llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £11k y flwyddyn. Mae hefyd tua £3k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

 

Mae’r swydd ar gael o 1 Hydref 2020.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time MbyRes programme and pay a stipend of circa £11k p.a. There is also around £3k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

 

The position is available from 1st October 2020.

Cymhwyster Myfyrwyr:

 

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·        cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·        bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·        bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·        eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

Eligibility of Student:

 

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·        have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

·        have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·        be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·        satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

 

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

 

 • Have a degree (2i or higher) in an appropriate scientific or mathematical discipline
 • Possess a reasonable understanding of energy systems and solar technologies
 • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop scientific, mathematical and techno-economic assessment techniques
 • Have well-developed and positive collaborative interpersonal skills
 • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings
 • Be willing to travel and work in industrial / clinical / community support settings

 

 

Y Broses Ymgeisio:

 

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

 

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

 

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â:

Dr Stephen Carr: stephen.carr@decymru.ac.uk).

 

Rhagor o wybodaeth:

http://staff.southwales.ac.uk/users/2302-sjwcarr

 

https://www.energytransitions.uk/kess2/

Application Process:

 

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

 

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

 

For informal enquiries or further programme information, please contact:

Dr Stephen Carr: stephen.carr@southwales.ac.uk

 

Further information at:

http://staff.southwales.ac.uk/users/2302-sjwcarr

https://www.energytransitions.uk/kess2/

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Sul 26 Gorffenaf 2020

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

 

Closing date for applications: midnight Sunday 26th July 2020

Interviews will be held w/c (TBC)

 

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.