To Develop and Evaluate One Virtual Reality Motor Rehabilitation Program for Post-Stroke Survivors- MRes Scholarship

  

To Develop and Evaluate One Virtual Reality Motor Rehabilitation Program for Post-Stroke Survivors 

University of South Wales

 

Project ID: 21757

Application Deadline: 1st March 2020

 

MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MbyRes, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

 

Here is an exciting opportunity to study the application of virtual reality (VR) in digital health with the potential to lead to entirely new approaches in motor rehabilitation for stroke survivors.

The selected candidate will apply their research and coding skills and ambition to our VR secondary development kits. This research and development project will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of psychological intervention research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty Life Sciences and Education at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The MbyRes will be associated with University Health Board. The project will focus on virtual reality technology, intervention and digital health, since the project will make a good case of developing new knowledge and research capacity in EW area. VR technology has shown great potential in various areas and is regarded as a strategic branch of digital health by the UK government.  The joint work between USW and TG0 will make a strong case to develop its use in the rehabilitation area. There are currently few facilities available for stroke survivors to continue their rehabilitation outside the clinic, such a device would support rehabilitation in the home.

The project is backed by Tangi0 LTD,   

Programme of research:

Stroke is a common health care problem globally, and it is a leading cause of acquired disability worldwide. Stroke rehabilitation has been a major component of health service provision. In England, for example, the healthcare costs associated with stroke have been estimated at £2.8bn a year.

Traditional mirror therapy (MT) is a form of motor imagery in which a mirror is used to convey visual stimuli to the brain through observation of one’s unaffected body part. Research has shown that mirror therapy can improve movement of the affected upper and lower limb. The current MT has two limitations: firstly, the effectiveness on lower limb does not appear to be significant; secondly, its use for training subtle hand motor skills appears limited.

Virtual Reality (VR) provides a unique medium suited to the achieving an effective rehabilitation intervention. Specifically, therapy can be provided within a functional, purposeful and motivating context. The current proposed VR technology will significantly improve and ultimately replace existing Mirror therapy (MT). The current project aims to supply pilot evidence to support the feasibility of utilising VR technology in motor rehabilitation.

 

Ysgoloriaeth ymchwil:

 

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen MbyRes llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £11k y flwyddyn. Mae hefyd tua £3k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

 

Mae’r swydd ar gael o 1 Ebrill 2020.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time MbyRes programme and pay a stipend of circa £11k p.a. There is also around £3k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from 1st April 2020.

 

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·        cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·        bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·        bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·        eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

 

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

 

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·        have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

·        have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·        be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·        satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

 

 

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

 

  • Have a degree (2i or higher) in an appropriate psychology, computer science, rehabilitation or public health discipline
  • Possess a reasonable understanding of biological psychology, neuroscience, intervention study and virtual reality technology.
  • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop SDK and coding (specifically Unity and C#) techniques
  • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
  • Have an ability to run data collection and analysis, deliver technical reports and communicate findings
  • Be willing to travel and work in industrial, clinical and community support settings

 

 

Y Broses Ymgeisio:

 

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

 

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

 

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: DrBiao Zeng  (biao.zeng@decymru.ac.uk).

 

Rhagor o wybodaeth:

[web link to publications/ bio, where applicable]

http://staff.southwales.ac.uk/users/9907-bzeng

Application Process:

 

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

 

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

 

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Biao Zeng (biao.zeng@southwales.ac.uk).

 

Further information at:

[web link to publications/ bio, where applicable]

http://staff.southwales.ac.uk/users/9907-bzeng

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Sul 1st Mawrth 2020

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

 

Closing date for applications: midnight Sunday 1st March 2020

Interviews will be held w/c (TBC)

 

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.