Screening and intervention for individuals with Alcohol Related Brain Damage – PhD Scholarship

Screening and intervention for individuals with Alcohol Related Brain Damage

Sgrinio ac ymyrraeth ar gyfer unigolion sydd â Niwed i’r Ymennydd sy’n Gysylltiedig ag Alcohol

 

Project ID: 21943

PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded PhD, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to study health and care services which could lead to entirely new approaches in the treatment of Alcohol Related Brain Damage.

The selected candidate will apply their psychological knowledge and research skills and ambition to the development of new screening and intervention tools. This applied research project will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of alcohol dependence research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Life Sciences and Education at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government.

The project will focus on improving outcomes for service users within the East Wales areas by providing more accurate diagnosis of ARBD, a treatable condition if identified early. This will both contribute to appropriate referral and to the development of effective treatment. These initiatives will facilitate recovery of service users.

The project is backed by Pobl, an organisation that works across South Wales, to tackle inequality and poverty by preventing homelessness. They provide a wide range of engagement activities and opportunities delivered with the ethos that everyone has the potential to succeed. Services include specialist support for highly vulnerable people and effective treatment services for service users who are substance-dependent.

Programme of research:

The overall programme of research will include 4 discrete but interrelated studies:

Study 1: Investigation of key indicators of ARBD by service users & service providers, both currently in treatment and those in recovery; and existing research evidence.

Study 2: Development and evaluation/testing of brief screening measure for ARBD.

Study 3: Development of brief psychological intervention:  The perspectives of potential service users and their families; Pobl service providers; existing research evidence

Study 4: Implementation, initial evaluation and refinement of brief psychological intervention

 

 

Ysgoloriaeth ymchwil:

 

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen PhD llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £14k y flwyddyn. Mae hefyd tua £9k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

 

Mae’r swydd ar gael o 1 Ebrill 2020.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time PhD programme and pay a stipend of circa £14k p.a. There is also around £9k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

 

The position is available from 1st April 2020.

 

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·        cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·        bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·        bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·        eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

 

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

 

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·        have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

·        have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·        be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·        satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

 

 

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

 

  • Have a degree (2i or higher) in in Psychology (with GBC) and preferably an MSc in a relevant area (e.g. Health or Clinical Psychology )
  • Possess a reasonable understanding of substance misuse and dependence
  • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop screening and intervention techniques
  • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
  • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings
  • Be willing to travel and work in clinical and  community support settings

 

Y Broses Ymgeisio:

 

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

 

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

 

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Professor Gareth Roderique-Davies (gareth.rdavies@decymru.ac.uk).

 

Rhagor o wybodaeth:

http://staff.southwales.ac.uk/users/434-gdavie10

 

 

Application Process:

 

To download an application package, please visit: specific funded studentships:

 

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

 

For informal enquiries or further programme information, please contact: Professor Gareth Roderique-Davies (gareth.rdavies@southwales.ac.uk).

.

 

Further information at:

http://staff.southwales.ac.uk/users/434-gdavie10

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Sul 2 Chwefror 2020

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

 

Closing date for applications: midnight Sunday 2nd February 2020

Interviews will be held w/c (TBC)

 

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.

 

 

*USW reserves the right to close the vacancy if sufficient applications are received before the deadline/

Mae PDC yn cadw’r hawl i gau’r swydd os derbynnir nifer digonol o geisiadau cyn y dyddiad cau