Developing a Community Model of Effective Offender Rehabilitation: Reducing Harm and Reoffending – MRes Scholarship

 

Developing a Community Model of Effective Offender Rehabilitation: Reducing Harm and Reoffending

Centre for Criminology, Faculty of Life Sciences and Education at the University of South Wales

Project ID: 22575
Annual Stipend: £11.8k p.a
Application Deadline: 5th December 2021

Meistri trwy Ymchwil wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded Masters by Research, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to conduct an action research project which will conduct a process evaluation of a new community model of rehabilitation and contribute to its development.

The selected candidate will apply their social science skills and ambition and their probation knowledge to ensure that those who have offended and who live in a specific geographical area have access to the ‘right’ interventions, effective ways of working and the opportunity and advocacy and brokerage support to build social capital to maximise the likelihood of successful, sustained rehabilitation so improving both their life chances and those of their families and thereby improving the communities in which they live. This action research, will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of criminology and community research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Centre for Criminology, Faculty of Life Sciences and Education at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The Masters by Research will be associated with Her Majesty’s Prison and Probation Service (HMPPS) and other strategic partners. The project will focus on reducing offending so improving the pro-social life chances for those who have offended and their families and, with support from partner agencies, increasing community safety and building community cohesion in a disadvantaged community in East Wales.

The project is backed by Her Majesty’s Prison and Probation Service (HMPPS) which supervises and rehabilitates convicted people who are sentenced to either imprisonment or supervision in the community.

Programme of research:

This is an action research project which aims to support the partner agency to develop and improve community based interventions and ways of working with offenders and their families which enrich both individual lives and community cohesion. The project will also focus on the way in which partnership development enhances the work. The core aims are to:

1. Initiate/create an evidence led approach into the design and implementation of the community based model of working with offenders by

a)  Summarising relevant pre-existing evidence

b)  Collecting data relevant to the development of new interventions/ways of working

2. Monitor the development and implementation of the project as it progresses and to feed back findings to the HMPPS team and management committee so as to facilitate improvement. Here there will be particular attention paid to the extent to which partnership working is facilitating the work and how this might be improved. This will be achieved by

a)  Analysis of base-line data concerning pre-project information: ways of working; support being offered within the community; and partnership working. Most of this has already been collated by HMPPS and will be made available to the student to use and analyse.

b)  Analysis of base-line data concerning pre-project information about the men who have offended, their family members and the community so as to permit an understanding of how they experience the probation service. The data has already been collated by HMPPS and can also be used and analysed by the student.

c)  Collection of data 6 months into the project (3 months into the MRes) to understand how things have changed and what might be necessary to improve the project.

3. Comparison of and b against c to suggest improvements to implementation.

Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen Meistri trwy Ymchwil llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £11.8k y flwyddyn. Mae hefyd tua £3k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

 

Mae’r swydd ar gael o mis Ionawr/ Ebrill 2022.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time Masters by Research programme and pay a stipend of circa £11.8k p.a. There is also around £3k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

 

The position is available from January 2022 or April 2022

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

· cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

· bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

· bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

· eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

· have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

· have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

· be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

· satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

 *East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

· Meddu ar radd (2i neu uwch) mewn disgyblaeth gwyddor gymdeithasol briodol.

· Meddu ar ddealltwriaeth resymol o’r system cyfiawnder troseddol a’r gwasanaeth prawf.

· Hunanysgogol iawn, gyda’r gallu i ddysgu a datblygu ystod o dechnegau ymchwil, gan ganolbwyntio’n benodol ar sgiliau ymchwil ansoddol.

· Meddu ar sgiliau rhyngbersonol datblygedig a chydweithredol gadarnhaol sy’n caniatáu i’r ymgeisydd weithio’n effeithiol gyda grŵp amrywiol o bobl a chael eu derbyn gan grwpiau cleientiaid bregus i bersonél uwch-reoli mewn ystod o wahanol asiantaethau a sefydliadau.

· Meddu ar y gallu i gyflwyno adroddiadau technegol a chyfleu canfyddiadau i gynulleidfaoedd academaidd, polisi/ymarfer a chymunedol.

· Bod yn barod i weithio’n ddyfal mewn cymuned agos dan anfantais.

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

· Have a degree (2i or higher) in an appropriate social science discipline.

· Possess a reasonable understanding of the criminal justice system and of probation.

· Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop a range of research techniques, with particular focus on qualitative research skills.

· Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills allowing the candidate to work effectively with and be accepted by a diverse group of people ranging from vulnerable client groups to senior management personnel in a range of different agencies and organisations.

· Have an ability to deliver technical reports and communicate findings to academic, policy/practice and community audiences.

· Be willing to work intensively in a close knit disadvantaged community.

 

 

Y Broses Ymgeisio:

 

I lawrlwytho’r pecyn gwybodaeth, ewch i:  ysgoloriaethau a ariennir yn benodol:

 

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

 

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Prifathro Kate Williams kate.williams19@southwales.ac.uk; ffon: 01443 654195.

Application Process:

 

To download an information pack, please visit:  specific funded studentships:

 

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

 

For informal enquiries or further programme information, please contact: Professor Kate Williams at  kate.williams19@southwales.ac.uk  or phone on 01443 654195.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Sul 5 Rhagfyr 2021 Closing date for applications: midnight Sunday 5th December 2021
Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.