(English) Continuous on-line measurement of Oxide Spices for high yield electrical steel production (PhD Scholarship)

Continuous on-line measurement of Oxide Spices for high yield electrical steel production

Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales

Project ID: 21424
Annual Stipend: circa £14k p.a.
Application Deadline:
27th January 2019

PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded PhD, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to study a hyper spectral imaging technology which could lead to entirely new approaches in continuous on-line measurement of Oxide Spices.

The selected candidate will apply their analytical skills and ambition to develop an on-line measurement system for continuously monitoring Oxide Spices for high yield electrical steel production. This PhD project, will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of Photonics research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The project will focus on on-line optical measurement system design. This system will help to reduce the cost of high quality electrical steel and therefore reduce the cost of high efficient electric motors, transformers. This will help to increase energy efficient and save energy. The method developed in this project for continuous on-line measurement of oxide spices on electrical steel are expected to be useful for other metal production.

The project is backed by Cogent Power (part of Tata Steel), a world-leading electrical steel manufacturer.

Programme of research:

High-quality electrical steels are essential materials for high-efficient motors, generators and transformers. Continuous on-line measurement of oxide spices such as Ion Oxides and Silicate Oxides on electrical steel production line can enable precise control of the oxide spices, which can ensure high-yield (and therefore low cost) production of high-efficient electric steel.

So far, measurement of oxide spices on electrical steel is possible only on samples taken from the production lines due to the fast moving speed of the steel and harsh environment. This project is to develop a system to do it on the production line.

Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen PhD llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £14k y flwyddyn. Mae hefyd tua £9k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

Mae’r swydd ar gael o 1 Ebrill 2019.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time PhD programme and pay a stipend of circa £14k p.a. There is also around £9k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from 1st April 2019.

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·         cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Gydgyfeirio (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·         bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Gydgyfeirio* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·         bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·         eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

*Ddwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·         have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

·         have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·         be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·         satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

  • Have a degree (2i or higher) in Optics/Optical Engineering, Optoelectronics, Physics, or Electronics Engineering (or similar) with high level of optical content.
  • Some exposure to or knowledge of optical system design, electronic, mechanical design and electrical steels would be a distinct advantage
  • Computer literacy and familiarity with one or more of Zemax, Matlab, Labview and Solidwork are desirable.
  • Self-motivated and organized with excellent communication skills
  • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
  • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings
  • Be willing to travel and work in industrial settings
Y Broses Ymgeisio:

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Dr Jungang Huang Jungang.huang@southwales.ac.uk

Application Process:

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Jungang Huang (Jungang.huang@southwales.ac.uk).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos 27 Ionawr 2019

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

Closing date for applications: midnight 27th January 2019

Interviews will be held w/c (TBC)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales

Please note: This scholarship is advertised subject to funding confirmation