Delweddu ar Gyfer Seiberddiogelwch – Ysgoloriaeth PhD

Delweddu ar Gyfer Seiberddiogelwch

Prifysgol De Cymru

ID y Prosiect: 21432
Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 26 Chwefror 2020

 

PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded PhD, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

 

Here is an interesting opportunity to develop new and insightful visualisation and analysis techniques for cyber security and situational awareness using technology such as Virtual Reality as well enhancing your transferable knowledge and experience. The project will build on existing research within this new area, e.g. to explore the feasibility of constructing and operating a Virtual Reality Computer Network Defence capability. This will be achieved via the construction of a proof of concept prototype.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government.

This project is backed by ITSUS. ITSUS was created in 2008 by communications engineers with a powerful pedigree in the defence industry, where they spent many years designing, testing and implementing secure systems for the most challenging environments. ITSUS is a specialist network consultancy which delivers that crucial combination of security and efficiency, both expertly and cost-effectively, to clients in the most demanding environments. Its highly-experienced and agile team designs, integrates, tests and implements innovative and tailored network solutions for government, the military and defence industry, financial services, the health service, energy firms and utilities.

Programme of Research:

This project aims to explore novel synergies of commercial off-the-shelf products for virtual reality, visualisation and analysis to support cyber security and situational awareness. In particular, to address the challenge of navigating big data for cyber security via an immersive environment that facilitates user interaction and collaboration for situational awareness. To this end, the successful candidate will review existing research, engage with special interest groups (e.g. https://vizsec.org/), synthesise solutions to a broad range of related problems, draw conclusions and publish findings.

 

Ysgoloriaeth ymchwil:

 

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen PhD llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £14k y flwyddyn. Mae hefyd tua £9k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

 

Mae’r swydd ar gael o 1 Ebrill 2020

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time PhD programme and pay a stipend of circa £14k p.a. There is also around £9k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from 1st April 2020.

 

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·        cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·        bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·        bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·        eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

 

*Ddwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

 

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·        have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

·        have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·        be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·        satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

 

 

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

 

  • Have a degree (2i or higher) in an appropriate computer science discipline
  • Possess a reasonable understanding of C++, C# and/or Python
  • Have knowledge and experience of Cyber Security
  • Be highly self-motivated and possess strong independent learning skills
  • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
  • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings
  • Be willing to travel and work in industrial settings

 

Y Broses Ymgeisio:

 

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

 

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

 

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â:

Dr Ian Wilson ian.wilson@southwales.ac.uk

Application Process:

 

To download an application package, please visit: Participant Application Package

 

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

 

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Ian Wilson ian.wilson@southwales.ac.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

 

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

 

Closing date for applications: midnight Wednesday 26th February 2020

 

Interviews will be held w/c (TBC)

 

 

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.