(English) Realistic CNI Cyber Security Exercising (MRes Scholarship)

Realistic CNI Cyber Security Exercising

Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales

Project ID: 21442
Annual Stipend: 
circa £11.5k p.a.
Application Deadline: 15th September 2019

MRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MRes, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to study a system and its associated technology which could lead to entirely new approaches in Command and Control Systems. The selected candidate will apply their skills and ambition to construction of an advanced prototype system that can perform Rail Sector Threat Intelligence. This project will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of networking and command and control research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The project will focus on validating the feasibility of conducting command and control over a SCADA system via a 5G network. This will be achieved via the construction of an advanced prototype system.

This project is backed by THALES is a large multi-national national company with locations in Wales and the UK. Thales is a company that designs and builds electrical systems and provides services for the aerospace, defence, transportation and CNI/security markets. Recently THALES has created the National Digital Evaluation Centre (NDEC) in Wales. The goal of the NDEC is to function as a research and development platform through which technology can be demonstrated and transferred to a wide community. The R&D problem domain and themes for the NDEC are as follows:

 • Critical National Infrastructure Protection (CNIP). This will include SCADA systems such as road and rail, as well as power generation and distribution.
 • Critical Systems Design. This will include how to reduce complexity – decompose systems – how to measure security & build security into critical partitions.
 • Proactive Cyber Defence (PCD). This will include data analytics for resilience/maintainability and computer/digital-systems forensics. In particular this area will focus upon mitigation strategies for evolving cyber threats.
 • Autonomy and Industrial IOT. This will include novel systems for threat intelligence and artificial intelligence.

Programme of Research:

Mission rehearsal is a critical element of learning. Traditional approaches to cyber-attack training programme focus upon COTS and ICT systems. Currently there are no complex cyber training programs for ICS operators that help trainees identify and experience cyber-attacks and develop successful mitigation and response approaches.

The project seeks to develop and validate a realistic CNI Cyber Security Exercise. In particular, the aims of this project are as follows:

 • To develop a realistic Cyber Security Exercise that represent current state actor’s capability.
 • To validate the exercise through a series of case studies relating to Industrial Process Control Systems in CNI.
 • Utilise modern approaches to learning and education that help facilitate understand and reinforce knowledge uptake.
 • To create realistic industrial control system test-bed leveraging Thales’ reference systems
Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen MRes llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £11.5k y flwyddyn. Mae hefyd tua £3k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

Mae’r swydd ar gael o 1 Ionawr 2020.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time MRes programme and pay a stipend of circa £11.5k p.a. There is also around £3k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from 1st January 2020.

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·         cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·         bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·         bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·         eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

*Ddwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·         have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

·         have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·         be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·         satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

 • Have a degree (2i or higher) in an appropriate computer science discipline
 • Possess a reasonable understanding of:
  • Networks and networking and in particular mobile networks;
  • Programming in languages such as JAVA, C++, C and Python;
  • SCADA based industrial process control systems and Industrial IOT.
 • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop new techniques in the area of Realistic CNI Cyber Security Exercising
 • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
 • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings
 • Be willing to travel and work in industrial / clinical / community support settings
Y Broses Ymgeisio:

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:

Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Dr Eric Llewellyn eric.llewellyn@southwales.ac.uk

Application Process:

To download an application package, please visit: Participant Application Package 

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Eric Llewellyn eric.llewellyn@southwales.ac.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

Hanner nos Dydd Sul 15 Medi 2019

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

Closing date for applications:

midnight Sunday 15th September 2019

Interviews will be held w/c (TBC)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.