Dadansoddeg Data Mawr ar gyfer darogan tueddiadau talent a galw – PhD Scholarship

Dadansoddeg Data Mawr ar gyfer darogan tueddiadau talent a galw

 

ID y Prosiect: 21868

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 8 Mawrth 2020

 

PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded PhD, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

 

Here is an exciting opportunity to study the development of complex predictive models which could lead to entirely new approaches in Big Data Analytics.

The selected candidate will apply their technical and computational skills and ambition to develop advanced predictive models to better understand the talent pipeline using techniques such as Machine Learning and Neural Networks. This research opportunity, will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of Data Science.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government.

The project is backed by Talent Intuition, who combine external talent data and business intelligence to help businesses shape strategy, reduce risk and gain a competitive edge.

Programme of research:

Talent Intuition helps companies make better informed strategic decisions. They offer a combination of tools for sourcing external talent data as well as bespoke people intelligence consultancy. This research aims to exploit the external talent data to help inform on how businesses should shape strategy, reduce risk and gain a competitive edge. It will look to utilise the latest advanced technologies to manipulate millions of data points and thousands of sources to help better understand talent supply and demand both nationally and internationally.

The main work of the PhD will be to develop a predictive model to understand the talent pipeline. The work will determine the best way to extract and then classify features obtained from the data such as gender, ethnicity and age; and support the implementation of such algorithms into a real-time system.

The algorithms developed during the project will provide a starting point for future research capacity into the direction of Machine Learning and Neural Network Analysis to better understand the Talent market.

 

Ysgoloriaeth ymchwil:

 

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen PhD llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £14k y flwyddyn. Mae hefyd tua £9k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

 

Mae’r swydd ar gael Ebrill 2020.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time PhD programme and pay a stipend of circa £14k p.a. There is also around £9k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

 

The position is available from April 2020.

 

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·        cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·        bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·        bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·        eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

 

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

 

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·        have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

·        have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·        be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·        satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

 

 

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

 

  • Have a degree (2i or higher) in an appropriate computing or mathematics discipline, or relevant industry experience
  • Possess a reasonable understanding of Data Science techniques
  • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop computer algorithms and predictive modelling techniques
  • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
  • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings
  • Be willing to travel and work in industrial support settings

 

 

Y Broses Ymgeisio:

 

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

 

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

 

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Dr Penny Holborn (penny.holborn@decymru.ac.uk).

 

 

Application Process:

 

To download an application package, please visit: specific funded studentships:

 

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

 

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Penny Holborn (penny.holborn@southwales.ac.uk).

 

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos dydd Sul 8 Mawrth 2020

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

 

Closing date for applications: midnight Sunday 8th March 2020

Interviews will be held w/c (TBC)

 

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.

 

 

*USW reserves the right to close the vacancy if sufficient applications are received before the deadline/

Mae PDC yn cadw’r hawl i gau’r swydd os derbynnir nifer digonol o geisiadau cyn y dyddiad cau