Ymchwilio i briodweddau magnetig defnyddio laminiadau dur tenau mewn peiriannau trydan – PhD Scholarship

  

Ymchwilio i briodweddau magnetig defnyddio laminiadau dur tenau mewn peiriannau trydan

 

Project ID: 21877

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 8 Mawrth 2020

PhD wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded PhD, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

 

Here is an exciting opportunity to study a novel methodology to design and develop a novel electric machine using new magnetic materials which could lead to entirely new approaches in development and manufacturing of electric machines.

The selected candidate will apply their computational, analytical and experimental skills and ambition to develop a novel methodology for next generation electric machine design and development. This novel methodology, will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of electrification of future transportation research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Electric Propulsion Innovation Centre (EPIC) at Faculty of Computing, Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The PhD will be associated with one of the leading industrial partners in manufacturing of electric machines. The project will focus on electric machines for advanced propulsion systems for different modes of mobility which will bring many benefits and support net zero carbon emission targets set by the UK government.

The project is backed by Wiltan Limited is one of the UK’s leading manufacturers and suppliers of grain and non-grain oriented strip wound cores in electrical steels, both cut and uncut; and cut laminations for use in the transformer and associated electrical industries. The company mainly focuses on manufacturing of transformer cores and wound cores for various transformer and other electrical applications. The company mainly focuses on specialist steel transformer cores and now goes beyond the supply of standard associated products of transformer cores and wound cores – it represents a new form of collaboration on developing pioneer applications for ultra-thin electrical steel laminations for electrical motors. Wiltan Limited has developed a range of new electrical steel laminations suitable for verity of electrical machine applications. The company is now developing advanced electric steel laminations and magnetic core technology for electric vehicle motors, based on the company existing products (electrical steel laminations used for transformer cores and wound cores).

Programme of research:

The overall aim of this project is to revolutionise electrical steel lamination manufacturing by developing a novel laser cutting method of electrical steels to optimise the productivity and quality of the cutting process.

The main work to be undertaken in this project is to design and implement a novel laser cutting technique for cutting thin laminations which will maintain the mechanical and magnetic properties of the electrical steel laminations to be used in electric machines.

 

Ysgoloriaeth ymchwil:

 

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen PhD llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £14k y flwyddyn. Mae hefyd tua £9k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

 

Mae’r swydd ar gael o Ebrill 2020.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time PhD programme and pay a stipend of circa £14k p.a. There is also around £9k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

 

The position is available from April 2020

 

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·        cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·        bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·        bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·        eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

 

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

 

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·        have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

·        have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·        be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·        satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

 

 

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

  • Have a degree (2:1 or higher) in an appropriate engineering/physics discipline
  • Possess a reasonable understanding of engineering principles
  • Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop new skills and techniques
  • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills
  • Have an ability to deliver technical reports and communicate findings
  • Be willing to travel and work in industrial (both local and overseas) settings

 

 

 

Y Broses Ymgeisio:

 

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

 

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

 

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Professor/ Dr Rukshan Navaratne (rukshan.navaratne @decymru.ac.uk).

 

 

Application Process:

 

To download an application package, please visit: specific funded studentships:

 

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

 

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Rukshan Navaratne (rukshan.navaratne@southwales.ac.uk).

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Dydd Sul 8 Mawrth 2020

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

 

Closing date for applications: midnight Sunday 8th March 2020

Interviews will be held w/c (TBC)

 

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.

 

 

*USW reserves the right to close the vacancy if sufficient applications are received before the deadline/Mae PDC yn cadw’r hawl i gau’r swydd os derbynnir nifer digonol o geisiadau cyn y dyddiad cau