Checkpoint Cymru: Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru (Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwil)

   

Checkpoint Cymru: Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru (Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwil)

Prifysgol Bangor, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

ID y Prosiect: BUK2196

Tâl Blynyddol: £11,586

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Awst 30ain 2019

Checkpoint Cymru: Diben Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru yw darparu gwerthusiad annibynnol o gynllun newydd i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru. Mae’r cynllun yn cael ei sefydlu gan Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Heddlu Gogledd Cymru. Nod Checkpoint Cymru yw lleihau aildroseddu ymysg unigolion sy’n cael eu harestio am droseddau lefel isel drwy leihau effaith niweidiol cysywllt gyda’r system cyfiawnder troseddol ar ddioddefwyr, troseddwyr a’u teuluoedd. I unigolion sy’n cytuno i fynychu ymyriadau i’w gwneud yn llai tebygol y byddant yn aildroseddu, mae Checkpoint Cymru yn cynnig dargyfeirio o achos llys. Y bwriad yw sicrhau lefelau is o erledigaeth yn y dyfodol ac atal unigolion rhag cael record droseddol, gan fod hynny yn ei dro yn gallu bod yn rhwystr rhag cael gwaith. Drwy gynnig cefnogaeth gynnar i’r rhai sy’n cael eu harestio am droseddau lefel isel, gellir sicrhau effaith gadarnhaol ehangach i amryw o randdeiliaid – hynny yw, unigolion sy’n cael eu harestio am droseddau lefel isel, eu teuluoedd, a dioddefwyr troseddau. Hefyd, bydd costau is i ddioddefwyr a’r system cyfiawnder troseddol o fudd i’r gymuned ehangach.

Bydd y prosiect yn gwerthuso’r ffordd y mae Checkpoint Cymru yn gweithredu er mwyn rhoi gwybod i Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu am unrhyw bryderon, problemau a rhwystrau wrth ei weithredu a monitro ei effaith ar y rhai sy’n cymryd rhan o ran lleihau niwed ac aildroseddu. Bydd y myfyriwr Gradd Meistr drwy Ymchwil llwyddiannus yn casglu data cynradd, yn cynnwys arsylwi ar hyfforddiant, cyfarfodydd cyfeirwyr Checkpoint gyda’r rhai sy’n cael eu harestio, ymyriadau Checkpoint; cyfweliadau gyda’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghynllun Checkpoint a gyda gweithwyr proffesiynol sy’n rhan o’r prosiect; a monitro a dadansoddi data ymyriadau Checkpoint. Bydd y myfyriwr hefyd yn ysgrifennu adroddiadau briffio ar y prosiect at ddefnydd Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Heddlu Gogledd Cymru.

Er mwyn gwneud cais, dylai ymgeiswyr fod â gradd gyntaf (BA (anrh) 2.1) mewn gwyddorau cymdeithasol neu ddisgyblaethau cysylltiol a bod ar gael i ddechrau’r prosiect ar 16eg  Medi 2019, neu cyn gynted â phosib wedi hynny. Byddai dealltwriaeth ragorol o ddulliau ymchwil y gwyddorau cymdeithasol a phrofiad o gasglu data cynradd yn ddymunol – bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i fynychu modiwlau ôl-radd gan yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas ar ddulliau ymchwil. Byddai gallu siarad Cymraeg yn fantais.

Gallwch wneud cais drwy anfon eich CV a llythyr eglurhaol, yn dweud pam mae gennych ddiddordeb yn y prosiect hwn a sut mae’n cyd-fynd â’ch dyheadau gyrfaol i’r dyfodol, at Martina Feilzer, m.feilzer@bangor.ac.uk, gyda chopi i Penny Dowdney, p.j.dowdney@bangor.ac.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau:  Dydd Gwener, 30ain  Awst 2019

Dyddiadau cyfweliad arfaethedig: 4/5ed Medi 2019

Dyddiad cychwyn disgwyliedig: 16eg Medi 2019, neu cyn gynted â phosib wedi hynny.

Goruchwylwyr: Yr Athro Martina Feilzer; yr Athro Stefan Machura, Prifysgol Bangor

Iwan Rhys Jones, Arolygydd Dargyfeirio o’r Ddalfa, Heddlu Gogledd Cymru

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau uwch ar gyfer Cymru gyfan sy’n cael ei harwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Caiff ei hariannu’n rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Oherwydd fod rhan o’r arian yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae cyfyngiadau ar bwy sy’n gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon. I fod yn gymwys, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn wladolyn o’r EU, sy’n byw yn Ardal Gydgyfeirio Cymru ac wedi’i gofrestru mewn Prifysgol, a rhaid iddo fod â hawl i weithio yn y rhanbarth ar ôl cymhwyso.

www.kess2.ac.uk