Gwobrau KESS 2 – 2019 : Cystadleuaeth ‘Traethawd Tri Munud’

Cystadleuaeth ‘Traethawd Tri Munud’

Rhowch eich prosiect yn y golwg! Eleni, bydd Digwyddiad Blynyddol KESS 2 yn Canolfan y Celtic Manor gyda’r nos ar 10 Medi, 2019 o 7.00pm tan hwyr. Rydym yn eich gwahodd chi i ganol y llwyfan unwaith eto i gyflwyno Traethawd Tri Munud (3MT) byw am y cyfle i ennill tlws KESS 2 neu ddwy ar gyfer eich prosiect! Ydych chi’n barod i wynebu’r her?

 • Mae’r gystadleuaeth 3MT yn gyfle gwych i:
 • Roi cyhoeddusrwydd i’ch prosiect, eich cydweithrediad cwmni a’ch sgiliau
 • Profi eich sgiliau siarad cyhoeddus a dangos eich gwaith i’ch cyfoedion
 • Herio eich hun – allwch chi o ddifri argyhoeddi’r rhai y tu allan i’ch maes ymchwil fod eich gwaith yn werth chweil, yn arwyddocaol ac yn ddiddorol?

Mae yna ddau wobr ar gael, y Wobr Cyflwyniad Ymchwil ar gyfer 3MT orau’r noson a’r Wobr Cynaliadwyedd.

Beth yw Traethawd Tri Munud?

Mae Traethawd Tri Munud (3MT) yn arddull cyflwyno dan lywodraethiad rheolau caeth y mae’n rhaid eu dilyn. Nifer cyfyngedig o sleidiau cyflwyno a ganiateir, ac mae’r sleidiau yn symud ymlaen yn awtomatig ar ôl amser penodedig. Mae ein templed 3MT ni yn rhoi 6 sleid i chi gyda 30 eiliad fesul sleid. Dyna 3 munud cyfan i hoelio sylw, argyhoeddi a chyflwyno gwybodaeth lawn am eich prosiect o fewn y templed a roddwyd!

Pwy ddylai ymgeisio?

Gall un aelod o’r tîm prosiect neu’r tîm cyfan gymryd rhan yn y gystadleuaeth; myfyrwyr, goruchwylwyr academaidd, partner cwmni neu unrhyw gyfuniad o’r uchod. Mae canllawiau mynediad y Cyflwyniadau i’w gweld isod.

Beth ydych chi ei angen i ymgeisio?

Mae angen i chi anfon 6 sleid eich cyflwyniad a 500 o eiriau yn esbonio eich prosiect (h.y. ‘cynnig i gael sylw’ i’ch prosiect) atom ni.

Strwythur a awgrymir (ond nad yw’n orfodol) ar gyfer eich chwe sleid yw:

 • Sleid 1 – Cwestiwn, problem, thesis
 • Sleid 2 – Beth rydym wedi ei wneud hyd yn hyn
 • Sleid 3 – Beth rydym yn ei wneud yn awr
 • Sleid 4 – Beth wnawn ni nesaf
 • Sleid 5 – Gwybodaeth am y cydweithio
 • Sleid 6 – Yr effaith, ar bawb sy’n rhan ohono, ar yr economi, ar y gymdeithas….

Hoffem i chi hefyd ymgorffori yn eich cyflwyniad sut mae eich prosiect yn mynd i’r afael â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). Mae rhagor o wybodaeth a chyfarwyddyd pellach ynghylch Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i’w gweld ar dudalen we Cynaliadwyedd KESS 2 a thrwy’r dolenni a restrir ar waelod y dudalen hon.

Gellir cyflwyno eich sleidiau drwy ddefnyddio Templed PowerPoint KESS 2 yn unig, sydd ar gael ar adran Lawrlwytho gwefan KESS 2.

Meini prawf beirniadu (pwysau cydradd)

 • Cyflwyno arloesol
 • Eglurder
 • Hynod ddeniadol
 • Tystiolaeth orau o gydweithio
 • Sut mae’n mynd i’r afael â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Dyddiad Cau

Dylid anfon cynigion i kess2@bangor.ac.uk erbyn 5:00pm Dydd Gwener, 23ain Awst 2019 gyda 3MT fel pennawd.

Bydd y rhai fydd ar restr fer yna’n cyflwyno eu sleidiau mewn 3 munud yn ystod y rownd derfynol yn fyw ar noson10 Medi, 2019 Canolfan y Celtic Manor. Cystadleuwyr, achubwch y dyddiad a gwnewch yn siŵr eich bod ar gael i fynychu’r digwyddiad i gyflwyno’ch 3MT.

Y gynulleidfa ar y noson fydd yn penderfynu pa rai fydd y cyflwyniadau buddugol, yn seiliedig ar y meini prawf uchod.

Gwybodaeth ychwanegol

Cynaliadwyedd KESS 2: http://kess2.ac.uk/sustainability/

Gweler y graffig ‘pêl traeth’ y Saith Nod Llesiant am arweiniad

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015), Yr Hanfodion:

https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/01/wfg-essentials-guide-cy.pdf

Ail-edrych ar ddigwyddiad blwyddyn ddwythaf:

Erthygl ag oriel luniau: http://kess2.ac.uk/cy/awards2018/