A new approach to screening for prostate cancer

Dull newydd o sgrinio ar gyfer canser y prostad

Prifysgol Aberystwyth, IBERS

   

ID y Prosiect: AUE10001

Tâl blynyddol: £14,483

Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 29ain Medi 2019

Wrth i bobl heneiddio yng nghymdeithasau’r Gorllewin, mae canser y prostad yn peri risg gynyddol i iechyd wrth i ryw 99% o achosion ddigwydd mewn dynion dros 50 oed. Yn y DU yn 2015 roedd 47,151 o achosion newydd o ganser y prostad ac 11,631 o farwolaethau ac mae’n debyg y bydd y ffigurau hyn yn codi wrth i amser fynd yn ei flaen.

Mae’r cyhoedd wedi cymryd yn ganiataol fod sgrinio hirsefydlog ar gyfer y prostad yn bodoli, yn seiliedig ar brofion ar gyfer antigenau sy’n ymddangos yn benodol yn y prostad (PSA). Fodd bynnag, heriwyd cywirdeb PSA yn eang, gydag astudiaethau yn amcangyfrif gorganfyddiad wrth i’r oed gynyddu, o 27% yn 55 oed i 56% erbyn 75 oed.  Felly, ar gyfer pob bywyd a achubir, bydd 48 o ddynion yn cael eu trin a 1,068 o ddynion yn cael eu sgrinio. Mae angen mireinio profion PSA ar frys, felly, er mwyn iddo fod yn offer sgrinio mwy effeithiol; o bosib drwy gynnig profion cyflenwol ochr yn ochr â’r profion arferol.

Er mwyn symud tuag at ddatblygu’r profion cyflenwol hyn, rydym wedi cynnull tîm cydweithredol o glinigwyr, gwyddonwyr a Busnesau Bach a Chanolig â’r sgiliau synergyddol, arbenigedd a mynediad at samplau i wneud cynnydd cyflym wrth adnabod bioddangosyddion yn yr wrin a’r gwaed ar gyfer canser y prostad. Bydd yn defnyddio dull ‘data mawr’ lle y caiff samplau ac arbrofion rheoledig eu darparu gan, a’u cynnal ar y cyd ag, Ysbyty Maelor Wrecsam (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr). Caiff y rhain eu hasesu ar gyfer dangosyddion diagnostig allweddol gan ddefnyddio dulliau metabolomig a ffroteomig. Bydd y prosiect yn datblygu eich arbenigedd mewn technolegau genomig swyddogaethol sydd ar flaen y gad a’r defnydd ohonynt mewn gwyddoniaeth ac ymarfer clinigol.

Mae’r Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) pan fyddant yn gwneud cais, a dylen nhw fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso. Dylai fod gan ymgeiswyr radd dosbarth cyntaf neu 2:1 da mewn pwnc perthnasol, a dylent fod mewn sefyllfa i gychwyn ar yr ysgoloriaeth ymchwil erbyn Hydref 2019. Mae rhan o gyllid y prosiect yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy law rhaglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Mae Ysgoloriaethau PhD KESS yn cael eu dyfarnu ar y cyd â phartneriaid allanol. (Mae gwneud cais yn ddigon, nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid).

Er mwyn gwneud cais, dylech anfon y ddogfennaeth ganlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion (cyfeiriad isod) erbyn 29ain Medi 2019:

  1. Ffurflen Gais am Raglen Ymchwil, dau ganolwr. Cewch lawrlwytho’r ffurflen gais a’r ffurflenni geirda o http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/howtoapply/
  2. Ffurflen gais KESS wedi’i llenwi (rhowch y cyfeirnod AUE10001 yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen) a CV diweddar. Cewch lawrlwytho’r ffurflenni cais o’r dolenni cyswllt isod.

https://www.aber.ac.uk/cy/rbi/business/services/initiatives/kess/lleoliadauysgoloriaethaffurflennicaiscyfredolcurrentscholarshipvacanciesandapplicationforms/

  1. Cynnig PhD, hyd at 1,000 o eiriau, lle y byddwch yn manylu am eich profiad a’ch diddordebau a disgrifio pam rydych chi’n ymgeisydd da i’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Cyfeiriwch at Ddisgrifiad y Prosiect yn y ddolen isod.

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £14,340 (gan gynyddu yn unol â chwyddiant am y ddwy flynedd ganlynol). Bydd arian ychwanegol ar gyfer pob ysgoloriaeth am gostau teithio, offer a hyfforddiant i’ch helpu â’ch ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau PhD KESS yn talu ffioedd.

Amser: Amser llawn am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 6 mis ar ôl y 3 blynedd astudio a ariannwyd).

Hyfforddiant: Mae’n orfodol i bob ysgolhaig KESS gael y Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA). Mae’r PSDA yn werth 60 credyd, ac mae’n gymhwyster ychwanegol ar ben yr PhD.

Pwy sy’n cael ymgeisio: Er mwyn cael ysgoloriaeth KESS, rhaid i chi fod yn preswylio, ar ddechrau’r ysgoloriaeth, yn Ddwyrain Cymru, ac mae rhaid i chi allu cymryd cyflogaeth yn Ddwyrain Cymru pan fyddwch wedi cwblhau’r ysgoloriaeth.

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ddwyrain:

Sir y Fflint

Wrecsam

Powys

Sir Fynwy

Casnewydd

Caerdydd

Dyffryn Glamorgan

Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol, cewch gysylltu â Prof Luis Mur yn lum@aber.ac.uk neu 01970 622981.

Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau:

Swyddfa Derbyn Graddedigion
Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
SY23 3FB

Dyfynnwch y Cyfeirnod AUE10001

Dyddiad cau am geisiadau 29ain Medi 2019