Dadansoddiad o strategaethau effeithiol i ail-gysylltu disgyblion CA4 ag Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol (BESD) mewn lleoliadau amgen (y tu allan i’r ysgol) o ran llesiant, canlyniadau addysgol a phresenoldeb i symud ymlaen i’r cam nesaf yn eu bywyd ym myd addysg a / neu ddinasyddion gweithredol a chynhyrchiol.(Ysgoloriaeth PhD )

     

Dadansoddiad o strategaethau effeithiol i ail-gysylltu disgyblion CA4 ag Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol (BESD) mewn lleoliadau amgen (y tu allan i’r ysgol) o ran llesiant, canlyniadau addysgol a phresenoldeb i symud ymlaen i’r cam nesaf yn eu bywyd ym myd addysg a / neu ddinasyddion gweithredol a chynhyrchiol.

Tîm y Prosiect:                  Yr Athro Gary Beauchamp (Goruchwyliwr Arweiniol Academaidd)

Dr Kieran Hodgkin (Goruchwyliwr Academaidd)

Mr Rob Williams (Goruchwyliwr Cwmni Arweiniol)

 Amlinelliad o’r Prosiect: Bydd y prosiect PhD yn helpu i ddeall yn well sut i ddarparu gwell canlyniadau i ddysgwyr o ran iechyd, addysg a ‘gwneud y mwyaf o lesiant corfforol a meddyliol trwy wneud y dewisiadau cywir ar gyfer y dyfodol’.  Bydd y prosiect yn cynnwys y myfyriwr yn cael ei wreiddio yn nhîm AL Direct am ran o’r wythnos yn ystod y tymor, gan weithio gyda grwpiau bach o blant â BESD, sydd mewn addysg brif ffrwd ond sydd angen dilyn cwricwlwm amgen.  Mae’r tîm yn dylunio ac yn rhedeg rhaglenni pwrpasol sy’n diwallu anghenion y plant a’r cwricwlwm cenedlaethol, gan gynnwys y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh).

Mae’r gallu i uniaethu â phlant BESD, eu cefnogi a’u datblygu yn hanfodol i’r rôl hon; felly hefyd y gallu i gynnal ymchwil trwyadl a chadarn.  Mae dealltwriaeth dda o ddulliau ymchwil ethnograffig yn hanfodol. Mae gradd dosbarth gyntaf gydag anrhydedd ar lefel israddedig gan gynnwys dulliau ymchwil yn ofynnol ar gyfer y swydd hon, ac yn ddelfrydol gradd Meistr, yn cynnwys dulliau ymchwil.

 Dyddiad Cau ar gyfer Gwneud Cais: 04/09/2019

Gwaith arfaethedig fel y manylir isod:

WP1: Adolygiad llenyddiaeth: cynnal chwiliad helaeth o lenyddiaeth academaidd, broffesiynol a llywodraeth ryngwladol bresennol i ddeall cyd-destun BESD a dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

WP2: Datblygu offer ymchwil sy’n ailadrodd y fethodoleg lwyddiannus o Armour a Sandford

(2013), a dechrau casglu data o sawl ffynhonnell, yn enwedig y dysgwyr eu hunain i sefydlu a ellid a sut y gallai canlyniadau gael eu a) nodi a b) eu priodoli i’r prosiect;

WP3: Defnyddiwch dystiolaeth o’r llenyddiaeth a data prosiect i ddatblygu proses o broffilio dysgwyr i ddal data cymhleth a data sy’n newid pwyslais.

WP4: Defnyddiwch ganlyniadau’r ymchwil i nodi:

a.) strategaethau effeithiol i ail-gysylltu disgyblion CA4 â BESD mewn lleoliadau amgen fel y gallant gyflawni eu potensial gwaeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau;

b.) sut y gall athrawon ddewis dysgwyr a fydd yn elwa fwyaf o’r rhaglen;

c.) effeithiau’r rhaglen ar bedwar pwrpas y cwricwlwm newydd i ysgolion yng Nghymru.

WP5: awgrymu canllawiau wedi’u llywio gan ddata i lywio ymarfer addysgol gyda dysgwyr â BESD, fel y gallant wneud y gorau o’u llesiant corfforol a meddyliol trwy wneud dewisiadau cywir ar gyfer y dyfodol.

Cynigia’r ysgoloriaeth y canlynol i’r holl gyfranogwyr cymwys:
• Nid yw deiliaid Ysgoloriaeth PhD KESS yn talu ffioedd;
• Cyflog misol: 3 blynedd o gyllid yn ôl £14,628 y flwyddyn ar gyfer PhD;
• Cyllideb ychwanegol o £3,000 i gefnogi’ch ymchwil, ar gyfer teithio, mynychu cynadleddau, mân offer, nwyddau traul a hyfforddiant;

  • Cyfle i gael mynediad at gyfres o hyfforddiant sgiliau lefel uwch a phresenoldeb mewn Ysgol breswyl i raddedigion KESS
  • O leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gyda’r partner cwmni ar eu prosiect a ddyrannwyd
    • Rhaid i fyfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu traethawd ymchwil o fewn 3.5 mlynedd ar gyfer PhD
    • Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gwblhau Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESS

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, dylai fod gan ymgeiswyr Ddinasyddiaeth y DU neu’r UE, a dylent fod yn preswylio yn ardal gystadleuol Cymru ar ôl eu penodi (neu fod yn astudio neu’n gweithio yn yr ardal gystadleuol yn union cyn dechrau’r prosiect) a dylent fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth ar gymhwyster. Cadarnheir preswyliad trwy ddarparu dogfennau fel trwydded yrru, cytundeb tenantiaeth neu ddatganiad diweddar gan fanc neu gymdeithas adeiladu.

Gellir gweld y map ar gyfer yr ardal gymwys yma​  DS: Mae’r map hefyd yn dangos ardaloedd eraill â chymorth yn y DU, ond dim ond Dwyrain Cymru sy’n gymwys yn y prosiect hwn.

I gael ffurflen gais (Ffurflen Gais Cyfranogwr) ac i gael rhagor o wybodaeth am KESS2 ym Metropolitan Caerdydd, cliciwch yma.

I wneud cais, cyflwynwch ffurflen gais wedi’i llenwi i Huw Jones  neu E-bost: cseresearch@cardiffmet.ac.uk

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon wythnos yn dechrau 17/09/2019, gyda dyddiad cychwyn arfaethedig o Medi.

Nodiadau Cyllido:
Cefnogir gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2 (KESS2) sy’n fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru.  Fe’i hariennir yn rhannol gan raglen Cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.