Celfyddydau mewn cartrefi gofal: Ymgorffori’r Dull cARTrefu yn y Sector Gofal Cymdeithasol- MRes Scholarship

 

Celfyddydau mewn cartrefi gofal: Ymgorffori’r Dull cARTrefu yn y Sector Gofal Cymdeithasol

Celfyddydau mewn cartrefi gofal: Ymgorffori’r Dull cARTrefu yn y Sector Gofal Cymdeithasol

Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Iechyd

Rhif adnabod y project: BUK2199

Tâl blynyddol: £11,586

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 25 Tachwedd 2019

Rydym yn chwilio am rywun graddedig hynod alluog a blaengar ar gyfer y cyfle cyffrous hwn i ddilyn rhaglen ymchwil a hyfforddiant cysylltiedig, llawn-amser am flwyddyn gyda chyllid llawn, ac ennill gradd Meistr mewn Ymchwil (MRes). Mae hwn yn broject cydweithredol rhwng Canolfan Ymchwil DSDC Cymru a rhaglen cARTrefu Age Cymru. Y dyddiad dechrau yw 1 Chwefror 2020.

Rhaglen y celfyddydau mewn cartrefi gofal dan arweiniaeth Age Cymru yw cARTrefu. Mae’r rhaglen wedi ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring ers 2015. Mae cARTrefu yn cynnig preswyliadau celf pwrpasol mewn cartrefi gofal ledled Cymru. Ei nod yw gwella profiad preswylwyr o weithgareddau yn y celfyddydau cyfranogol a gwella eu lles yn gyffredinol. Mae’r rhaglen hefyd yn ceisio datblygu ymarfer proffesiynol artistiaid trwy’r cyfle i weithio gyda grwpiau o bobl nad ydynt wedi cael llawer o brofiad gyda hwy ac i hwyluso’r broses o ddysgu sgiliau newydd, a rhoi hyder i staff cartrefi gofal wrth iddynt rannu’r sgiliau newydd hynny.

Bydd y project KESS 2 hwn yn dod â rhanddeiliaid amrywiol ledled Cymru ynghyd yn labordai arloesi gofal cymdeithasol i archwilio’r ffyrdd y mae’r rhaglen cARTrefu yn cefnogi pobl hŷn sy’n byw gyda dementia, mewn cartrefi gofal, i wella eu lles personol. Bydd yn edrych ar y canlynol:

  • • Agweddau ar y rhaglen a werthfawrogir fwyaf (h.y. cyfnodau preswyl, hyfforddiant staff gofal, neu gynlluniau gweithgaredd cARTrefu).
  • • Agweddau ar y rhaglen sy’n cyflwyno heriau a sut gellir rhoi sylw iddynt wrth symud ymlaen.
  • • Ffyrdd o sicrhau cyfranogiad i sicrhau cynaliadwyedd tymor hir y rhaglen.

Bydd y project yn defnyddio dulliau cymysg a bydd yn cynnwys casglu data gan randdeiliaid ledled Cymru. Bydd yn cynnwys:

  • o Gwneud adolygiad cyflym i nodi gwahanol fodelau cynaliadwyedd yn y sector gofal cymdeithasol a sut gellid cymhwyso’r rhain i faes y celfyddydau creadigol.
  • o Rhedeg tri labordy arloesi gofal cymdeithasol yn ngogledd, canolbarth a de Cymru gyda rhanddeiliaid o ddisgyblaethau gofal cymdeithasol a’r celfyddydau.
  • o Cynnal cyfweliadau ansoddol wyneb yn wyneb, ar y ffôn neu Skype gyda sampl o hyd at 10 aelod staff ar lefel strategol i archwilio themâu allweddol yn ymwneud â chynaliadwyedd, comisiynu, uwchsgilio, ac ymgorffori dull cARTrefu.

Bydd y canfyddiadau a’r argymhellion ymchwil yn galluogi Age Cymru i ystyried ffyrdd o ymgorffori dull cARTrefu yn y sector gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion lles preswylwyr cartrefi gofal sy’n byw gyda dementia.

Mae’r efrydiaeth lawn-amser hon am flwyddyn (rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 3 mis ar ôl y cyfnod astudio o flwyddyn a gyllidir) yn cynnwys tâl di-dreth o £11,586 wedi ei dalu dros 12 mis, gyda ffioedd llawn-amser yn cael eu talu a lwfansau ychwanegol. Un o ofynion yr efrydiaeth yw lleoliad 30 diwrnod gyda’r cwmni partner (Age Cymru), yn ystod cyfnod y project. Mae’n orfodol cyflawni Gwobr Datblygu Sgiliau Ôl-radd (PSDA).

Gofynion cymwysterau a phrofiad yr ymgeisydd llwyddiannus. Dylai’r darpar ymgeisydd fod â gradd dosbartyh 1af neu 2:1 mewn pwnc perthnasol (e.e. iechyd a gofal cymdeithasol, seicoleg, busnes), a dylai fod ar gael i ymgymryd â’r efrydiaeth ar 1 Chwefror 2020. Mae gallu cyfathrebu’n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol.

Bydd y myfyriwr wedi ei leoli yn Ysgol y Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor, sy’n amgylchedd ymchwil deinamig a chyffrous. Bydd ef neu hi hefyd yn gweithio’n agos gyda Sarah Lord a Kelly Barr yn ogystal ag aelodau eraill o dîm cARTrefu/Age Cymru.

Dylid cyfeirio ymholiadau anffurfiol am y project at oruchwylwyr y project:

Diane Seddon, Darllenydd mewn Gofal Cymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor (d.seddon@bangor.ac.uk; ffôn 01248 388 220)

Kat Algar-Skaife, Swyddog Ymchwil, Canolfan Ymchwil DSDC Cymru, Heneiddio a Dementia @ Bangor, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor (k.algar@bangor.ac.uk; ffôn 01248 382226)

Sut i wneud cais: Anfonwch lythyr eglurhaol yn nodi pam rydych yn meddwl y byddech yn ymgeisydd da ar gyfer y project hwn, ynghyd â CV at Dr Kat Algar-Skaife (k.algar@bangor.ac.uk) a cc i Penny Dowdney (pjdowdney@bangor.ac.uk) erbyn 5pm, 25 Tachwedd 2019. Yn achos ymgeiswyr nad ydynt wedi graddio eto, cofiwch gynnwys y dosbarth gradd a ragwelir i chi a geirda gan oruchwyliwr eich traethawd hir. Cynhelir cyfweliadau yr wythnos yn dechrau 9 Rhagfyr 2019.

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2) yn gynllun datblygu sgiliau uwch i Gymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Caiff ei gyllido’n rhannol gan raglen gydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Oherwydd cyllid ESF, mae cyfyngiadau cymhwysedd yn berthnasol i’r ysgoloriaeth hon. I fod yn gymwys, bydd gofyn bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn preswylio yn Ardal Cydgyfeiriant Cymru o dan gofrestriad y brifysgol, a bod ganddo/ganddi’r hawl i weithio yn yr ardal ar ôl cymhwyso.