Newid yn yr hinsawdd a defnydd tir yng Ucheldir Cymru : ail-greu eithafion a chyfundrefnau yng Ngorllewin Cymru a’r cymoedd (Ysgoloriaeth PhD)

Newid yn yr hinsawdd a defnydd tir yng Ucheldir Cymru : ail-greu eithafion a chyfundrefnau yng Ngorllewin Cymru a’r cymoedd

Prifysgol Aberystwyth, DGES

ID y Prosiect: AU20004
Tâl blynyddol: £14,340
Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 15 Chwefror 2018

Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno mewn tri cham:

Yn gyntaf, bydd gorchudd tir a map defnydd tir o ddalgylchoedd cyflenwi dŵr allweddol yng Ngorllewin Cymru a’r ardal cymoedd yn cael ei gwblhau gan ddefnyddio mapiau, delweddau lloeren ac arolygon ar y ddaear. Gan ganolbwyntio’n bennaf ar y mawndiroedd naturiol a chyrff dŵr heb ei reoli, bydd mapio hwn yn nodi safleoedd â blaenoriaeth sy’n addas ar gyfer echdynnu cofnodion gwaddodol palaeo-amgylcheddol hir. Bydd teithiau hedfan UAV a thirfesur GPS fod dargludiad ar fawndiroedd dewis i ddogfennu eu dimensiynau cyfredol yn gywir ac i asesu eu hiechyd cymharol.

Yn ail, ar sail y gwaith arolwg cychwynnol, bydd cofnod (ion) mawn a ‘limnological’ gyda chysylltiadau hydrolegol agos yn cael ei dynnu gan ddefnyddio’r cyfarpar creiddio mwyaf priodol (digreiddwyr Livingstone / Rwsieg, y ddau sydd eisoes ym meddiant PA). Bydd y deunydd Craidd a geir yn cael ei ddychwelyd i’r cyfleusterau arbenigol yn PA lle bydd hollti craidd, cofnodi a chatalogio (sganio XRF incl) yn cael eu cynnal. Bydd deunydd yn cael ei samplu ac anfon i gyfleusterau allanol (ee NERC / NRCF) ar gyfer dyddio isotopig (radiocarbon) i sefydlu model cronolegol ar gyfer cofnodion hadalw. Bydd dadansoddi ansawdd dŵr ar y safle a thirfesur ecolegol hefyd yn cael eu cynnal ym mhob safle i sefydlu’r data cyfeirio sydd ei angen ar gyfer y dehongliad diweddarach o’r cofnod palaeo-amgylcheddol, yn ogystal ag i asesu iechyd presennol y ecosystem yr ucheldir lleol yn bellach.

Bydd yr elfen o’r gwaith terfynol yn ddadansoddiad labordy palaeo-amgylcheddol o ddangosyddion yn yr hinsawdd drwy ddirprwy yn yr archifau mawn a llyn gwaddodol hechdynnu. Bydd y dewis o fethodoleg a thrwy ddirprwy yn yr hinsawdd yn dibynnu ar y math a hyd tymhorol y gwaddodion adennill, ond dulliau priodol ar gyfer canfod newidiadau hinsoddol yn cynnwys: dadansoddiad stratigraffeg mawn gweladwy, humification (gwlybaniaeth wyneb y gors lleol) a macrofossils. Yn ogystal, mae technegau eraill biolegol a geocemegol (e.e. biofarcwyr, isotopau sefydlog) yn cael eu cymhwyso’n gynyddol. Mae’r ail-greu multiproxy hinsawdd a gafwyd, ynghyd â’r rheolaeth gronolegol a gafwyd, yn caniatáu i’r maint ac amseriad y newidiadau / aflonyddwch hydrolegol gael eu hadnabod yn ddibynadwy. Bydd hyn yn darparu elfen allweddol o’r sail dystiolaeth i fod yn sail rhaglen gwydnwch DCWW.

Dylai fod gan ymgeiswyr radd dosbarth cyntaf neu 2:1 da mewn pwnc perthnasol, a dylent fod mewn sefyllfa i gychwyn ar yr ysgoloriaeth ymchwil erbyn Hydref 2018. Mae rhan o gyllid y prosiect yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy law rhaglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Mae Ysgoloriaethau PhD KESS yn cael eu dyfarnu ar y cyd â phartneriaid allanol. (Mae gwneud cais yn ddigon, nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid). Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) pan fyddant yn gwneud cais, a dylen nhw fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso.

Mae’r Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Er mwyn gwneud cais, dylech anfon y ddogfennaeth ganlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion (cyfeiriad isod) erbyn 15 Chwefror 2018:

Ffurflen Gais am Raglen Ymchwil, dau ganolwr. Cewch lawrlwytho’r ffurflen gais a’r ffurflenni geirda o http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/howtoapply/

Ffurflen gais KESS wedi’i llenwi (rhowch y cyfeirnod AU20004 yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen) a CV diweddar. Cewch lawrlwytho’r ffurflenni cais o’r dolenni cyswllt isod.

https://www.aber.ac.uk/en/rbi/business/services/initiatives/kess/currentscholarshipvacanciesandapplicationforms/

  1. Cynnig PhD, hyd at 1,000 o eiriau, lle y byddwch yn manylu am eich profiad a’ch diddordebau a disgrifio pam rydych chi’n ymgeisydd da i’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Cyfeiriwch at Ddisgrifiad y Prosiect yn y ddolen isod.

 

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £14,340 (gan gynyddu yn unol â chwyddiant am y ddwy flynedd ganlynol). Bydd arian ychwanegol ar gyfer pob ysgoloriaeth am gostau teithio, offer a hyfforddiant i’ch helpu â’ch ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau PhD KESS yn talu ffioedd.

Amser: Amser llawn am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 6 mis ar ôl y 3 blynedd astudio a ariannwyd).

Hyfforddiant: Mae’n orfodol i bob ysgolhaig KESS gael y Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA). Mae’r PSDA yn werth 60 credyd, ac mae’n gymhwyster ychwanegol ar ben yr PhD.

Pwy sy’n cael ymgeisio: Er mwyn cael ysgoloriaeth KESS, rhaid i chi fod yn preswylio, ar ddechrau’r ysgoloriaeth, yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, ac mae rhaid i chi allu cymryd cyflogaeth yn yr ardal Gydgyfeirio pan fyddwch wedi cwblhau’r ysgoloriaeth.

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ardal Gydgyfeirio:

Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Ceredigion
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro
Abertawe
Castell Nedd Port Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr
Rhondda Cynon Taf
Caerffili
Torfaen

Am feini prawf pellach sy’n gysylltiedig â’r prosiectau unigol, gweler manylion y prosiectau unigol uchod.

Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol, cewch gysylltu â Prof M G Macklin neu Prof Paul Brewer ar mvm@aber.ac.uk; pqb@aber.ac.uk neu 01970 622656; 01970 622586Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau:

Swyddfa Derbyn Graddedigion
Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
SY23 3FB

Dyfynnwch y Cyfeirnod AU20004

Dyddiad cau am geisiadau 15 Chwefror 2018