Newid yn yr hinsawdd ac eithafion hydrolegol yng Nghymru yn y 21ain Ganrif: ail-greu cofnodion o lifogydd ucheldir (Ysgoloriaeth PhD)

Newid yn yr hinsawdd ac eithafion hydrolegol yng Nghymru yn y 21ain Ganrif: ail-greu cofnodion o lifogydd ucheldir

Prifysgol Aberystwyth, DGES

ID y Prosiect: AU20005
Tâl blynyddol: £14,340
Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 15 Chwefror 2018

Bydd y prosiect yn cael ei rannu mewn i dri chyfnod gwahanol. Yn gyntaf, bydd cofnodion glawiad offerynnol (yn nodweddiadol yn rhychwantu 100 mlynedd) a llif yr afon (p. 50 mlynedd o hyd) o bob cwr o Gymru yn cael eu ddadansoddi i ganfod tueddiadau gofodol ac amserol ac yn cysylltu’r rhain â newidiadau amgylcheddol / hinsawdd hysbys dros yr un cyfnod.

Yn ail, yn seiliedig ar yr astudiaethau arloesol yn rhyngwladol o adluniadau digwyddiadau eithafol hydrolegol gan y tîm goruchwylio dros y 25 mlynedd diwethaf, ysgafellau clogfaen a bariau a adneuwyd ar orlifdiroedd yr ucheldir yn ystod llifogydd mawr yn cael eu hymchwilio. Mewn dalgylchoedd serth, ‘highrelief’ a bach (<5km2) sy’n cynnwys blaenddyfroedd ar gyfer y mwyafrif o gronfeydd cyflenwi dŵr DCWW, dyddodion llifogydd bras a elwir, bydd ysgafellau clogfeini yn cael eu nodi a mapio ar draws ucheldiroedd Cymru gyfan gan ddefnyddio’r cydraniad awyrluniau uchel a thechnegau arsylwi ddaear , gan gynnwys LiDAR sydd bellach ar gael ar gyfer Cymru gyfan. Bydd ysgafellau ‘Boulder’ yn cael eu dyddio gan ddefnyddio Cenfesureg, techneg eisoes defnyddio’n llwyddiannus yn lleol yng Nghanolbarth Cymru a Bannau Brycheiniog, a bydd cofnodion llifogydd ar raddfa digwyddiad yn cael ei ail-greu ar gyfer y 250-300 mlynedd diwethaf.

Yn drydydd, ym mhob dalgylch lle mae ysgafellau clogfeini yn bresennol ac DCWW wedi cronni dwr neu asedau sy’n gysylltiedig â chyflenwad arall, cydraniad uchel modelau drychiad digidol yn cael ei ail-greu gan ddefnyddio LiDAR wedi’i osod ar UAV y mae Prifysgol Aberystwyth yn berchen arno. Bydd hyn yn galluogi modelu hydrolig a hydrolegol o lif y gorffennol eithafol llifogydd ac amcangyfrifon manwl gywir o ryddhau, gan gynnwys y llifoedd a gofnodwyd mwyaf ym mhob dalgylch a phenderfynu a oes unrhyw un o’r digwyddiadau hyn yn rhagori ar y llifogydd mwyaf posibl fel a bennir gan y Llawlyfr Amcangyfrif Llifogydd. Mewn dalgylchoedd lle mae llif yr afon yn cael ei fesur, bydd cofnodion ysgafell clogfaen yn cael ei ddefnyddio i ymestyn gyfres. Fodd bynnag, mae dalgylchoedd ucheldir mwyaf bach yng Nghymru yn anfedrydd ac yn y ffrydiau hyn, bydd yr archif gwaddodol afonol ddarparu gwiriad annibynnol ar fodelu yn rhanbarthol neu’n lleol amcangyfrifon sy’n seiliedig glaw-gostyngiad o lifogydd eithafol. Bydd y data hwn yn cael eu harchifo mewn cronfa ddata GIS a fydd yn ffurfio un elfennau allweddol sylfaen dystiolaeth i fod yn sail rhaglen gwytnwch DCWW dros y 10-20 mlynedd nesaf.

Mae’r Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) pan fyddant yn gwneud cais, a dylen nhw fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso. Dylai fod gan ymgeiswyr radd dosbarth cyntaf neu 2:1 da mewn pwnc perthnasol, a dylent fod mewn sefyllfa i gychwyn ar yr ysgoloriaeth ymchwil erbyn Hydref 2018. Mae rhan o gyllid y prosiect yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy law rhaglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Mae Ysgoloriaethau PhD KESS yn cael eu dyfarnu ar y cyd â phartneriaid allanol. (Mae gwneud cais yn ddigon, nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid).

Er mwyn gwneud cais, dylech anfon y ddogfennaeth ganlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion (cyfeiriad isod) erbyn 15 Chwefror 2018.

 

  1. Ffurflen Gais am Raglen Ymchwil, dau ganolwr. Cewch lawrlwytho’r ffurflen gais a’r ffurflenni geirda o http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/howtoapply/

 

  1. Ffurflen gais KESS wedi’i llenwi (rhowch y cyfeirnod AU20005 yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen) a CV diweddar. Cewch lawrlwytho’r ffurflenni cais o’r dolenni cyswllt isod.

https://www.aber.ac.uk/en/rbi/business/services/initiatives/kess/currentscholarshipvacanciesandapplicationforms/

  1. Cynnig PhD, hyd at 1,000 o eiriau, lle y byddwch yn manylu am eich profiad a’ch diddordebau a disgrifio pam rydych chi’n ymgeisydd da i’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Cyfeiriwch at Ddisgrifiad y Prosiect yn y ddolen isod.

 

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £14,340 (gan gynyddu yn unol â chwyddiant am y ddwy flynedd ganlynol). Bydd arian ychwanegol ar gyfer pob ysgoloriaeth am gostau teithio, offer a hyfforddiant i’ch helpu â’ch ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau PhD KESS yn talu ffioedd.

Amser: Amser llawn am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 6 mis ar ôl y 3 blynedd astudio a ariannwyd).

Hyfforddiant: Mae’n orfodol i bob ysgolhaig KESS gael y Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA). Mae’r PSDA yn werth 60 credyd, ac mae’n gymhwyster ychwanegol ar ben yr PhD.

Pwy sy’n cael ymgeisio: Er mwyn cael ysgoloriaeth KESS, rhaid i chi fod yn preswylio, ar ddechrau’r ysgoloriaeth, yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, ac mae rhaid i chi allu cymryd cyflogaeth yn yr ardal Gydgyfeirio pan fyddwch wedi cwblhau’r ysgoloriaeth.

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ardal Gydgyfeirio:

Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Ceredigion
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro
Abertawe
Castell Nedd Port Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr
Rhondda Cynon Taf
Caerffili
Torfaen

Am feini prawf pellach sy’n gysylltiedig â’r prosiectau unigol, gweler manylion y prosiectau unigol uchod.

Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol, cewch gysylltu â Prof M G Macklin neu Prof Paul Brewer ar mvm@aber.ac.uk; pqb@aber.ac.uk neu 01970 622656; 01970 622586

Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau:

Swyddfa Derbyn Graddedigion
Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
SY23 3FB

Dyfynnwch y Cyfeirnod AU20005

Dyddiad cau am geisiadau 15 Chwefror 2018