Systemau Deallus Amser Real ar gyfer Hunanreoli Clefydau Cronig yn yr Ysgyfaint (Ysgoloriaeth PhD)

Systemau Deallus Amser Real ar gyfer Hunanreoli Clefydau Cronig yn yr Ysgyfaint

Prifysgol Aberystwyth, Adran Cyfrifiadureg

ID y Prosiect: AU30025
Tâl blynyddol: £14,340
Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 22 Mehefin 2018

Dangosodd technolegau synhwyro sy’n para ac yn rhad fwyfwy o botensial ar gyfer monitro cleifion sy’n dioddef o gyflwr cronig, gartref. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd diffyg cefnogaeth dadansoddeg bersonol ddibynadwy a deallusrwydd rhagfynegol yn llesteirio defnydd ehangach ohonynt mewn ymarfer clinigol. Bydd y prosiect PhD hwn yn trafod y broblem gan ddefnyddio clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), fel enghraifft, sy’n effeithio ar 210 miliwn o bobl ledled y byd ac sydd y trydydd achos marwolaeth mwyaf cyffredin, gan gostio 2 filiwn o bunnoedd i’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG) bob blwyddyn.

Y nod yw datblygu system gefnogi penderfyniadau deallus amser real y gellir ei haddasu ar gyfer cleifion yn y cartref a’r darparwr gofal iechyd, ar sail y data iechyd synhwyro a’r wyb odiaeth glinigol ac amgylcheddol gysylltiedig. Ymchwilir i ddulliau dysgu drwy beiriannau ymaddasol yn cynnwys technegau dysgu dwfn er mwyn gwneud awgrymiadau rhagfynegol a deongladwy gan ddefnyddio’r data cysylltiedig (e.e. i  ganfod newidiadau ‘anarferol’ mewn cyflyrau).

Yn ogystal â’r goruchwylwyr academaidd, bydd y myfyriwr yn cydweithio â thîm o Bond Digital Health a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd GIG dan arweiniad Keir Lewis o Brifysgol Abertawe.

Mae’r Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) pan fyddant yn gwneud cais, a dylen nhw fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso. Dylai fod gan ymgeiswyr radd dosbarth cyntaf neu 2:1 da mewn pwnc perthnasol, a dylent fod mewn sefyllfa i gychwyn ar yr ysgoloriaeth ymchwil erbyn diwedd 1 Hydref 2018. Mae rhan o gyllid y prosiect yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy law rhaglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Mae Ysgoloriaethau PhD KESS yn cael eu dyfarnu ar y cyd â phartneriaid allanol. (Mae gwneud cais yn ddigon, nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid).

Er mwyn gwneud cais, dylech anfon y ddogfennaeth ganlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion (cyfeiriad isod) erbyn 22 Mehefin 2018:

  1. Ffurflen Gais am Raglen Ymchwil, dau ganolwr. Cewch lawrlwytho’r ffurflen gais a’r ffurflenni geirda o http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/howtoapply/
  2. Ffurflen gais KESS wedi’i llenwi (rhowch y cyfeirnod AU30025 yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen) a CV diweddar. Cewch lawrlwytho’r ffurflenni cais o’r dolenni cyswllt isod.

https://www.aber.ac.uk/cy/rbi/business/services/initiatives/kess/lleoliadauysgoloriaethaffurflennicaiscyfredolcurrentscholarshipvacanciesandapplicationforms/

  1. Cynnig PhD, hyd at 1,000 o eiriau, lle y byddwch yn manylu am eich profiad a’ch diddordebau a disgrifio pam rydych chi’n ymgeisydd da i’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Cyfeiriwch at Ddisgrifiad y Prosiect yn y ddolen isod.

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £14,340 (gan gynyddu yn unol â chwyddiant am y ddwy flynedd ganlynol). Bydd arian ychwanegol ar gyfer pob ysgoloriaeth am gostau teithio, offer a hyfforddiant i’ch helpu â’ch ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau PhD KESS yn talu ffioedd.

Amser: Amser llawn am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 6 mis ar ôl y 3 blynedd astudio a ariannwyd).

Hyfforddiant: Mae’n orfodol i bob ysgolhaig KESS gael y Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA). Mae’r PSDA yn werth 60 credyd, ac mae’n gymhwyster ychwanegol ar ben yr PhD.

Pwy sy’n cael ymgeisio: Er mwyn cael ysgoloriaeth KESS, rhaid i chi fod yn preswylio, ar ddechrau’r ysgoloriaeth, yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, ac mae rhaid i chi allu cymryd cyflogaeth yn yr ardal Gydgyfeirio pan fyddwch wedi cwblhau’r ysgoloriaeth.

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ardal Gydgyfeirio:

Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Ceredigion
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro
Abertawe
Castell Nedd Port Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr
Rhondda Cynon Taf
Caerffili
Torfaen

Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol, cewch gysylltu â Dr Chuan Lu yn cul@aber.ac.uk (01970 628405) neu Prof Luis Mur yn lum@aber.ac.uk.

Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau:

Swyddfa Derbyn Graddedigion
Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
SY23 3FB

Dyfynnwch y Cyfeirnod AU30025

Dyddiad cau am geisiadau 22 Mehefin 2018