Pennu’r ffynonellau celloedd a’r dulliau cynaeafu mwyaf priodol ar gyfer meithrin cig mochyn in vitro (Ysgoloriaeth PhD)

Pennu’r ffynonellau celloedd a’r dulliau cynaeafu mwyaf priodol ar gyfer meithrin cig mochyn in vitro

Prifysgol Aberystwyth, IBERS

ID y Prosiect: AU30027
Tâl blynyddol: £14,340
Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 5 Medi 2018

Mae gan gig sydd wedi ei feithrin in vitro botensial i ddarparu cyfle i amaethyddiaeth y DU wella’u cynhyrchiant cig ac felly’n dechnoleg allweddol i’r dyfodol ar gyfer diwallu anghenion bwyd cynyddol y byd.  Gellir defnyddio da byw fel offeryn i reoli tir at ddibenion amgylcheddol, gan greu ar yr un pryd sgil-gynnyrch lle bydd yr anifeiliaid hynny’n cael eu cynaeafu fel rhoddwyr celloedd ar gyfer meithrin cig in vitro. Buchesi ar raddfa fechan fyddai’r rhain, yn cael eu cadw yn ôl safonau lles eithriadol uchel, ond y celloedd, yn hytrach na’r anifeiliaid, fyddai’n werthfawr.

Nod y prosiect PhD hwn yw sefydlu ffynhonnell addas o gelloedd ar gyfer system feithrin in vitro effeithiol trwy egluro a oes gwahaniaethau mewn nodweddion celloedd rhwng gwahanol foch. Bydd y prosiect yn mapio’n benodol ddata bridiau moch ffenotypig a genotypig yn ddata meithrin myosytau y bydd y prosiect yn ei gynhyrchu. Bydd rhan helaeth y prosiect yn seiliedig ar waith meithrin meinweoedd in vitro a dadansoddi’r samplau hyn yn y labordy er mwyn ymchwilio i fiofarcwyr penodol (genynnau neu broteinau) neu strwythurau celloedd diddorol. Bydd y prosiect hefyd yn pennu protocol cynaeafu celloedd moch sy’n cynnal safon lles uchel, yn ogystal ag effeithiolrwydd meithrin.

Bydd y prosiect PhD cyffrous hwn wedi ei leoli yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth ac yn cyfuno arbenigedd mewn meithrin meinweoedd yn IBERS ag arbenigedd meithrin cig Cellular Agriculture Cyf, sef y busnes meithrin cig in vitro cyntaf i’w sefydlu ym Mhrydain. Bydd y prosiect yn parhau gwaith presennol Cellular Agriculture o sefydlu proses meithrin meinweoedd effeithiol ar gyfer myosytau moch, gyda golwg ar symud tuag at feithriniad cig in vitro fydd yn effeithiol ar raddfa fawr yn y dyfodol.

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) pan fyddant yn gwneud cais, a dylen nhw fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso. Dylai fod gan ymgeiswyr radd dosbarth cyntaf neu 2:1 da mewn pwnc perthnasol, a dylent fod mewn sefyllfa i gychwyn ar yr ysgoloriaeth ymchwil erbyn diwedd 1 Hydref 2018. Mae rhan o gyllid y prosiect yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy law rhaglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Mae Ysgoloriaethau PhD KESS yn cael eu dyfarnu ar y cyd â phartneriaid allanol. (Mae gwneud cais yn ddigon, nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid).

Anogir ymgeiswyr sy’n dymuno trafod y prosiect PhD hwn yn fwy manwl i gysylltu â Dr Ruth Wonfor (rec21@aber.ac.uk) neu Dr Michael Rose (mir@aber.ac.uk).

Er mwyn gwneud cais, dylech anfon y ddogfennaeth ganlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion (cyfeiriad isod) erbyn 28 Mehefin 2018:

  1. Ffurflen Gais am Raglen Ymchwil, dau ganolwr. Cewch lawrlwytho’r ffurflen gais a’r ffurflenni geirda o http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/howtoapply/
  2. Ffurflen gais KESS wedi’i llenwi (rhowch y cyfeirnod AU30027 yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen) a CV diweddar. Cewch lawrlwytho’r ffurflenni cais o’r dolenni cyswllt isod.

https://www.aber.ac.uk/cy/rbi/business/services/initiatives/kess/lleoliadauysgoloriaethaffurflennicaiscyfredolcurrentscholarshipvacanciesandapplicationforms/

  1. Cynnig PhD, hyd at 1,000 o eiriau, lle y byddwch yn manylu am eich profiad a’ch diddordebau a disgrifio pam rydych chi’n ymgeisydd da i’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Cyfeiriwch at Ddisgrifiad y Prosiect yn y ddolen isod.

 

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £14,340 (gan gynyddu yn unol â chwyddiant am y ddwy flynedd ganlynol). Bydd arian ychwanegol ar gyfer pob ysgoloriaeth am gostau teithio, offer a hyfforddiant i’ch helpu â’ch ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau PhD KESS yn talu ffioedd.

Amser: Amser llawn am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 6 mis ar ôl y 3 blynedd astudio a ariannwyd).

Hyfforddiant: Mae’n orfodol i bob ysgolhaig KESS gael y Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA). Mae’r PSDA yn werth 60 credyd, ac mae’n gymhwyster ychwanegol ar ben yr PhD.

Pwy sy’n cael ymgeisio: Er mwyn cael ysgoloriaeth KESS, rhaid i chi fod yn preswylio, ar ddechrau’r ysgoloriaeth, yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, ac mae rhaid i chi allu cymryd cyflogaeth yn yr ardal Gydgyfeirio pan fyddwch wedi cwblhau’r ysgoloriaeth.

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ardal Gydgyfeirio:

Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Ceredigion
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro
Abertawe
Castell Nedd Port Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr
Rhondda Cynon Taf
Caerffili
Torfaen

Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol, cewch gysylltu â Dr Ruth Wonfor (rec21@aber.ac.uk) neu Dr Michael Rose (mir@aber.ac.uk).

Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau:

Swyddfa Derbyn Graddedigion
Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
SY23 3FB

Dyfynnwch y Cyfeirnod AU30027

Dyddiad cau am geisiadau 5 Medi 2018