Systemau cefnogi penderfyniadau deallus ar gyfer monitro ansawdd dŵr (Ysgoloriaeth PhD)

Systemau cefnogi penderfyniadau deallus ar gyfer monitro ansawdd dŵr

Prifysgol Aberystwyth, Adran Cyfrifiadureg

ID y Prosiect: AU30030
Tâl blynyddol: £14,340
Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 16 Awst 2018

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn gyfrifol am ddarparu dŵr yfed diogel i 1.4 miliwn o gartrefi a busnesau ar hyd a lled Cymru. O gaffael dŵr amrwd, drwy gydol proses trin y dŵr a rheoli’r dŵr gwastraff, mae’r holl brosesau yn cael eu monitro’n barhaus gan amryfal synwyryddion mewnol. Caiff yr holl ddata ei storio ac mae’r cofnodion yn ymestyn yn ôl dros lawer o flynyddoedd, ac yn trafod ystod o wahanol ddigwyddiadau a’r ymatebion iddynt.

Byddwn yn cydweithio â’r Gwyddonydd Prosesau yng Ngheredigion, sy’n rhan o’r tîm sy’n gyfrifol am reoli’r driniaeth o ddŵr yfed yng ngorllewin Cymru, a sicrhau bod dŵr yfed diogel yn cael ei ddarparu. Rhaid iddi ymateb ar unwaith i ddigwyddiadau wrth iddynt ddigwydd, ddydd a nos i amddiffyn y cyhoedd. Er enghraifft, gall ymyrraeth rhanddeiliad megis gwaddodi slyri ar gaeau gynyddu tyrfedd dŵr a’r cyfansoddiad microbaidd i lefel sydd y tu hwnt i baramedrau derbyniol o fewn oriau.  Yn yr achos hwn, rhaid gweithredu ar frys i gau cilfach y dŵr amrwd dros dro tan i’r lefelau fodloni paramedrau’r dŵr amrwd. Mae hyd y cyfnod nad yw’r cyflenwad ar gael yn hanfodol, gan fod cyfaint cyfyngedig yn cael ei gadw er mwyn lleddfu achosion fel hyn. Rhaid iddi hefyd wneud penderfyniadau hirdymor i leihau’r risg a lleihau costau ymyrraeth ddianghenraid, er enghraifft newid cyfryngau hidlo.

Bydd yr ysgoloriaeth yn darparu meddalwedd a dulliau deallus i ddadansoddi data cyfredol a hanesyddol Dwr Cymru a galluogi’r cwmni i wneud penderfyniadau call mewn amser go-iawn. Bydd y meddalwedd yn gwneud defnydd o gloddio data, ystadegau, dysgu drwy beiriant ac atebion delweddu data a bydd yn ymchwilio i algorithmau unrhyw bryd ar-lein ar gyfer prosesu ffrydiau data a gafwyd yn fyw o’r synwyryddion.

Cam arall ar gyfer y gwaith hwn fyddai ymchwilio’r potensial ar gyfer technoleg mesur sydd ar ddod ac a allai ddarparu rhagor o ddata am ansawdd y dŵr a’i ffynhonnell.

Mae’r Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) pan fyddant yn gwneud cais, a dylen nhw fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso. Dylai fod gan ymgeiswyr radd dosbarth cyntaf neu 2:1 da mewn pwnc perthnasol, a dylent fod mewn sefyllfa i gychwyn ar yr ysgoloriaeth ymchwil erbyn diwedd 1 Hydref 2018. Mae rhan o gyllid y prosiect yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy law rhaglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Mae Ysgoloriaethau PhD KESS yn cael eu dyfarnu ar y cyd â phartneriaid allanol. (Mae gwneud cais yn ddigon, nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid).

Er mwyn gwneud cais, dylech anfon y ddogfennaeth ganlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion (cyfeiriad isod) erbyn 16 Awst 2018:

  1. Ffurflen Gais am Raglen Ymchwil, dau ganolwr. Cewch lawrlwytho’r ffurflen gais a’r ffurflenni geirda o http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/howtoapply/
  2. Ffurflen gais KESS wedi’i llenwi (rhowch y cyfeirnod AU30030 yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen) a CV diweddar. Cewch lawrlwytho’r ffurflenni cais o’r dolenni cyswllt isod.

https://www.aber.ac.uk/cy/rbi/business/services/initiatives/kess/lleoliadauysgoloriaethaffurflennicaiscyfredolcurrentscholarshipvacanciesandapplicationforms/

  1. Cynnig PhD, hyd at 1,000 o eiriau, lle y byddwch yn manylu am eich profiad a’ch diddordebau a disgrifio pam rydych chi’n ymgeisydd da i’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Cyfeiriwch at Ddisgrifiad y Prosiect yn y ddolen isod.

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £14,340 (gan gynyddu yn unol â chwyddiant am y ddwy flynedd ganlynol). Bydd arian ychwanegol ar gyfer pob ysgoloriaeth am gostau teithio, offer a hyfforddiant i’ch helpu â’ch ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau PhD KESS yn talu ffioedd.

Amser: Amser llawn am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 6 mis ar ôl y 3 blynedd astudio a ariannwyd).

Hyfforddiant: Mae’n orfodol i bob ysgolhaig KESS gael y Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA). Mae’r PSDA yn werth 60 credyd, ac mae’n gymhwyster ychwanegol ar ben yr PhD.

Pwy sy’n cael ymgeisio: Er mwyn cael ysgoloriaeth KESS, rhaid i chi fod yn preswylio, ar ddechrau’r ysgoloriaeth, yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, ac mae rhaid i chi allu cymryd cyflogaeth yn yr ardal Gydgyfeirio pan fyddwch wedi cwblhau’r ysgoloriaeth.

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ardal Gydgyfeirio:

Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Ceredigion
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro
Abertawe
Castell Nedd Port Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr
Rhondda Cynon Taf
Caerffili
Torfaen

Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol, cewch gysylltu â Amanda Clare yn afc@aber.ac.uk neu 01970 622429.

Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau:

Swyddfa Derbyn Graddedigion
Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
SY23 3FB

Dyfynnwch y Cyfeirnod AU30030

Dyddiad cau am geisiadau 16 Awst 2018