Dadansoddiad Awtomatig o Ddata Diogelu Iechyd y Cyhoedd (Ysgoloriaeth PhD)

Dadansoddiad Awtomatig o Ddata Diogelu Iechyd y Cyhoedd

Prifysgol Aberystwyth, Adran Cyfrifiadureg

ID y Prosiect: AU30035
Tâl blynyddol: £14,340
Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 8 Medi 2018

Ar ôl llygredd aer, llygredd sŵn yw’r ail risg uchaf i iechyd y cyhoedd[1].  Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio i ddefnydd algorithmau dysgu trwy beiriant i dynnu gwerth ychwanegol o ddata sain a data cysylltiedig a recordiwyd drwy NoiseApp.  Mae NoiseApp yn cael ei ddatblygu gan RHE Global ar gyfer cipio data (recordiadau sain, lleoliad, amser a metadata arall) er mwyn cefnogi achosion o ddiflastod sŵn. Mae’n helpu dioddefwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n ymchwilio i’r cwynion i ddatrys problemau yn fuan. Fe’i defnyddiwyd i gipio cronfa-ddata fawr gyfredol o ddata cysylltiedig. Ychydig iawn o waith ymchwil a wnaed i’r set ddata hon o ran y gwerth ychwanegol y gellid ei gael  ohoni. Bydd y prosiect yn cynnwys defnyddio dulliau dan oruchwyliaeth a heb oruchwyliaeth, prosesu a dadansoddi signalau. Mae’r defnydd posib yn cynnwys adnabod yn awtomatig natur / difrifoldeb y broblem (gallai hyn gynnwys, er enghraifft, adnabod achosion posib o gam-drin domestig yn fuan a chaniatáu i’r awdurdodau perthnasol gael eu hysbysu yn brydlon), neu welliannau i’r ap i gynnwys modelu’r amgylchedd sain trwy gasglu’n uniongyrchol o’r sain neu ddefnyddio dulliau ar sail golwg, neu’r ddau.

Byddai’r gwaith yn cynnwys adolygiad trylwyr o’r cyhoeddiadau presennol (yn cynnwys yr offer a’r technegau sydd ar gael), archwilio’r data sydd ar gael gan ddefnyddio offerynnau cyfredol dysgu trwy beiriant, prosesu a dadansoddi signalau recordiadau sain gan ddefnyddio dulliau dysgu  traddodiadol a dwfn, a chyfuniad o’r ddau. Mae’n bosib y bydd angen peth anodi data ychwanegol â llaw (e.e. gan ddynion/menywod yn gwrando ar is-set o’r ffeiliau sain a’u dosbarthu) er mwyn gwneud y gorau o’r defnydd a wneir o’r data.

Yn amodol ar y cynnydd a wneir yn y camau cychwynnol, bydd ail ran y prosiect yn ymchwilio i amcangryfrif priodweddau’r amgylchedd sŵn. Byddai hyn, mae’n debyg, yn gofyn am gipio data sŵn ychwanegol mewn amgylcheddau amrywiol a hysbys (siâp yr ystafell, annibendod, lleoliad, math ac uchder y sŵn). Byddai hyn yn caniatáu amcangyfrif mwy cywir o ddifrifoldeb y broblem, o ble mae’n dod, ac yn y blaen.

O gael digon o amser, gallai rhan olaf y gwaith ddefnyddio adnoddau i amcangyfrif priodweddau’r lleoliad cipio (siâp a maint y lleoliad cipio) ar sail mewnbwn gweledol (y siâp o sawl ongl) neu briodweddau acwstig yn uniongyrchol (e.e. mesur priodweddau ymateb i ysgogiad sŵn yn weithredol).

Mae’r Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) pan fyddant yn gwneud cais, a dylen nhw fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso. Dylai fod gan ymgeiswyr radd dosbarth cyntaf neu 2:1 da mewn pwnc perthnasol, a dylent fod mewn sefyllfa i gychwyn ar yr ysgoloriaeth ymchwil erbyn diwedd 1 Hydref 2017. Mae rhan o gyllid y prosiect yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy law rhaglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Mae Ysgoloriaethau PhD KESS yn cael eu dyfarnu ar y cyd â phartneriaid allanol. (Mae gwneud cais yn ddigon, nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid).

Er mwyn gwneud cais, dylech anfon y ddogfennaeth ganlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion (cyfeiriad isod) erbyn 8 Medi 2018:

  1. Ffurflen Gais am Raglen Ymchwil, dau ganolwr. Cewch lawrlwytho’r ffurflen gais a’r ffurflenni geirda o http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/howtoapply/
  2. Ffurflen gais KESS wedi’i llenwi (rhowch y cyfeirnod AU30035 yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen) a CV diweddar. Cewch lawrlwytho’r ffurflenni cais o’r dolenni cyswllt isod.

https://www.aber.ac.uk/cy/rbi/business/services/initiatives/kess/lleoliadauysgoloriaethaffurflennicaiscyfredolcurrentscholarshipvacanciesandapplicationforms/

  1. Cynnig PhD, hyd at 1,000 o eiriau, lle y byddwch yn manylu am eich profiad a’ch diddordebau a disgrifio pam rydych chi’n ymgeisydd da i’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Cyfeiriwch at Ddisgrifiad y Prosiect yn y ddolen isod.

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £14,340 (gan gynyddu yn unol â chwyddiant am y ddwy flynedd ganlynol). Bydd arian ychwanegol ar gyfer pob ysgoloriaeth am gostau teithio, offer a hyfforddiant i’ch helpu â’ch ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau PhD KESS yn talu ffioedd.

Amser: Amser llawn am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 6 mis ar ôl y 3 blynedd astudio a ariannwyd).

Hyfforddiant: Mae’n orfodol i bob ysgolhaig KESS gael y Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA). Mae’r PSDA yn werth 60 credyd, ac mae’n gymhwyster ychwanegol ar ben yr PhD.

Pwy sy’n cael ymgeisio: Er mwyn cael ysgoloriaeth KESS, rhaid i chi fod yn preswylio, ar ddechrau’r ysgoloriaeth, yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, ac mae rhaid i chi allu cymryd cyflogaeth yn yr ardal Gydgyfeirio pan fyddwch wedi cwblhau’r ysgoloriaeth.

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ardal Gydgyfeirio:

Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Ceredigion
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro
Abertawe
Castell Nedd Port Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr
Rhondda Cynon Taf
Caerffili
Torfaen

Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol, cewch gysylltu â Bernard Tiddeman yn bpt@aber.ac.uk  neu 01970 621777.

Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau:

Swyddfa Derbyn Graddedigion
Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
SY23 3FB

Dyfynnwch y Cyfeirnod AU30035

Dyddiad cau am geisiadau 8 Medi 2018

[1] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/jul/03/sonic-doom-noise-pollution-kills-heart-disease-diabetes