Barn plant am ddefnydd rhieni o dechnoleg yng Nghymru (Ysgoloriaeth MRes)

Barn plant am ddefnydd rhieni o dechnoleg yng Nghymru

Yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor (campysau Bangor a Wrecsam)

Rhif Adnabod y Prosiect: BUK2150
Tâl Blynyddol: £11,472 yn rhydd o dreth dros 12 mis (Medi 2018 – Awst 2019)

Mae pob astudiaeth KESS 2 hefyd yn cynnwys Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-radd a lwfans teithio ac offer hael.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 22/06/2018

Disgrifiad o’r Prosiect:

Rydym yn chwilio am fyfyriwr graddedig hynod fedrus a brwd ar gyfer y cyfle cyffrous hwn i ymgymryd â gradd Meistr mewn Ymchwil (MRes). Mae hwn yn brosiect cydweithredol rhwng Tîm Ymchwil Hot House, yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae technoleg yn nodwedd hollbresennol mewn bywyd modern ac mae pryderon cynyddol am sut mae’n ymledu i fywyd y teulu a rhianta, ac effaith bosib hyn ar ddatblygiad ac ymddygiad

plant. Ar un llaw, mae pwysau cymdeithasol ar rieni i ymateb ar unwaith i alwadau a negeseuon, gan arwain o bosib at darfu cynyddol rhwng rhieni a phlant. Ond ar y llaw arall, mae swyddogaethau sy’n rhan o dechnoleg y mae rhieni’n dewis rhyngweithio mwy â hwy na phlant. Er bod disgwyl i dechnoleg ddylanwadu ar ryngweithio teuluol, ychydig iawn o ymchwil sydd wedi cael ei wneud i astudio effaith defnydd rhieni o dechnoleg ar fywyd teuluol. Hyd yma, mae’r rhan fwyaf o’r ymchwil i ddefnydd ac effaith technoleg newydd ar iechyd cyhoeddus wedi canolbwyntiau ar ddefnydd plant o dechnoleg.

Bydd y prosiect hwn yn ceisio edrych ar farn plant ysgol Cymru am ddefnydd eu rhieni o dechnoleg. Bydd y prosiect wedi’i leoli mewn ysgolion a gall gynnwys dulliau cymysg o weithio. Bydd yn ofynnol i’r myfyriwr gael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Dyddiad dechrau: 01/09/2018

Goruchwylwyr y Prosiect :

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei oruchwylio gan Dr Catherine Sharp yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd; yr Athro Karen Hughes a’r Athro Mark Bellis o’r Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad, a Dr Alisha Davies (Pennaeth Ymchwil, Iechyd Cyhoeddus Cymru) fel goruchwylydd y cwmni.

Sut i wneud cais:

Gall ymgeiswyr sy’n dymuno trafod y rôl ymhellach gysylltu â Dr Catherine Sharp ar e-bost (c.sharp@bangor.ac.uk).

Dylai’r ceisiadau gynnwys llythyr yn cyd-fynd a CV gydag enw dau ganolwr a llythyr yn cyd-fynd ar e-bost i Dr Sharp (c.sharp@bangor.ac.uk) gyda chopi i Dr Penny Dowdney (p.j.dowdney@bangor.ac.uk) erbyn 17:00 ar 22/06/18. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch ledled Cymru gyfan sy’n cael ei harwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Caiff ei hariannu’n rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Gan mai cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw hwn, mae cyfyngiadau cymhwysedd yn berthnasol i’r ysgoloriaeth hon. I fod yn gymwys, rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fyw yn Ardal Cydgyfeiriant Cymru wrth gofrestru yn y Brifysgol, a bod â hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso.