Beth yw effaith DementiaGo mewn cartrefi preswyl ar y preswylwyr, perthnasau a staff? (Ysgoloriaeth MRes)

Beth yw effaith DementiaGo mewn cartrefi preswyl ar y preswylwyr, perthnasau a staff?

Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru (DSDC), Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor

Rhif Adnabod y Project: BUK2157
Tâl Blynyddol: £11,472
Dyddiad cau cyflwyno cais: 15 Mehefin 2018

Disgrifiad o’r Project:

Rydym yn chwilio am rywun graddedig hynod alluog a blaengar ar gyfer y cyfle cyffrous hwn i ddilyn rhaglen ymchwil a hyfforddiant cysylltiedig ac ennill gradd Meistr mewn Ymchwil (MRes). Mae hwn yn broject ar y cyd rhwng DSDC Cymru a rhaglen DementiaGo Cyngor Gwynedd.

Mae DementiaGo yn rhaglen gweithgaredd corfforol a chefnogaeth gymunedol i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. Mae’r tîm DementiaGo ar hyn o bryd yn gweithio gyda staff gofal yng nghartrefi preswyl Cyngor Sir Gwynedd i ddod â symud i fywyd bob dydd gan felly cynyddu gweithgarwch corfforol trigolion. Bydd yr efrydiaeth yn edrych ar effaith DementiaGo mewn cartrefi preswyl i’r preswylwyr, perthnasau a staff.

Yn gyntaf, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynnal adolygiad beirniadol o’r llenyddiaeth gyhoeddedig sy’n rhoi sylw i effaith gweithgaredd corfforol ar bobl sy’n byw gyda dementia. Bydd yn casglu data o dri cartref preswyl, un ym mhob ardal o Wynedd (Arfon, Dwyfor a Meirionnydd). Bydd yn archwilio effaith DementiaGo trwy gyfweliadau ansoddol gyda phreswylwyr, eu teuluoedd a staff gofal ym mhob cartref. Mae’n bosibl y bydd hefyd yn gweithio gyda’r tîm DementiaGo i ddadansoddi data symudedd a gesglir yn rheolaidd, fel profion o Eistedd i Sefyll ac Amseru Codi a Mynd. Bydd y myfyriwr hefyd yn arsylwi a mesur deilliannau eraill yn y cartrefi.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod wedi cael, neu’n disgwyl cael, gradd Baglor dda (2.1 neu ddosbarth cyntaf) mewn pwnc perthnasol (e.e. iechyd, seicoleg, gwyddorau chwaraeon). Bydd angen i’r ymgeisydd fod yn drefnus iawn ac wedi ymrwymo i gael canlyniadau o ansawdd da, gyda sgiliau rheoli project da ac yn frwd dros ymchwil. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac ar bapur yn hanfodol. Mae’r gallu i ddeall a siarad Gymraeg yn ddymunol (ond nid yw’n hanfodol).

Gan na allwn ateb ymholiadau unigol, rydym yn cynnal sesiwn wybodaeth am 2pm ddydd Gwener, 1 Mehefin ac rydym yn annog darpar ymgeiswyr i fod yn bresennol.  (DSDC Cymru, Ardudwy, Safle’r Normal, Ffordd Caergybi, Bangor. LL28 2PZ)

Tâl cynnal: £11,472 di-dreth, telir dros 12 mis (Awst 2018 – Gorffennaf 2019).

Mae’r dyfarniad yn cynnwys hyfforddiant ar gyfer Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-radd a lwfans teithio ac offer hael. Bydd y myfyriwr yn elwa hefyd o gael hyfforddiant a chefnogaeth gan yr ysgol a’r brifysgol.

Dyddiad dechrau disgwyliedig: 6 Awst 2018

Goruchwylwyr y Project:

Goruchwylir yr ymgeisydd llwyddiannus gan Dr Gill Windle a Dr Kat Algar-Skaife o Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru (DSDC), ac Emma Quaeck (Rheolwr Project DementiaGo, Cyngor Gwynedd) fel Goruchwyliwr y Cwmni.

Sut i wneud cais:

Cyflwynwch lythyr yn nodi pam eich bod yn teimlo eich bod yn ymgeisydd da i’r project hwn, ynghyd â CV i Dr Kat Algar-Skaife (k.algar@bangor.ac.uk ) gyda cc i Dr Penny Dowdney (p.j.dowdney@bangor.ac.uk) erbyn 5pm, 15/6/2018. Yn achos ymgeiswyr sydd heb gael gradd eto, nodwch eich dosbarth gradd disgwyliedig a geirda gan oruchwyliwr eich traethawd hir.  Cynhelir cyfweliadau ar fore Mercher, 27 Mehefin 2018.

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau uwch i Gymru gyfan sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Oherwydd bod cyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae cyfyngiadau cymhwysedd ar y ysgoloriaeth hon. Bydd angen bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn preswylio yn Ardal Cydgyfeiriant Cymru o dan gofrestriad y Brifysgol, a bod ganddo/ganddi’r hawl i weithio yn yr ardal ar ôl cymhwyso.