Gweithredu gofal rhwng cenedlaethau: gwerthuso’r ffactorau sy’n hwyluso a rhwystro mabwysiadu rhaglen rhwng cenedlaethau mewn lleoliad cymunedol a chynaliadwyedd y rhaglen honno. (Ysgoloriaeth MRes)

Gweithredu gofal rhwng cenedlaethau: gwerthuso’r ffactorau sy’n hwyluso a rhwystro mabwysiadu rhaglen rhwng cenedlaethau mewn lleoliad cymunedol a chynaliadwyedd y rhaglen honno.

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor

Rhif Adnabod y Project: BUK2159
Tâl Blynyddol: £11,472 di-dreth, telir dros 12 mis (Awst 2018 – Gorffennaf 2019).
Mae pob astudiaeth KESS 2 hefyd yn cynnwys Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-radd a lwfans teithio ac offer hael.
Dyddiad cau cyflwyno cais: 29/6/18.

Disgrifiad o’r project:

Mae’r cyfle unigryw hwn yn adeiladu ar yr arbenigedd ymchwil am ofal rhwng cenedlaethau a’i weithrediad ym Mhrifysgol Bangor. Bydd yr Ysgoloriaeth yn arbennig o ddeniadol i raddedigion ym meysydd Seicoleg, Cymdeithaseg neu Iechyd sy’n dymuno dilyn gradd ymchwil ôl-radd 12 mis.

Mae diddordeb cynyddol yn y manteision i blant ac oedolion hŷn wrth iddynt gymryd rhan mewn cyfleoedd i rannu gweithgareddau ystyrlon yn dilyn llwyddiant diweddar y gyfres a grëwyd ym Mhrifysgol Bangor (Hen Blant Bach- S4C / Toddlers take on Dementia-BBC Wales). Mae traddodiad hir o blant ysgolion cynradd yn ymuno ag oedolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau ond maent yn dueddol o fod yn ysbeidiol ac mae diffyg ymchwil am gynaliadwyedd rhaglenni o’r fath mewn cymunedau.  Cynhelir yr ymchwil hwn mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ochr yn ochr â’r swyddog ‘Pontio’r Cenedlaethau’ i werthuso cyfleoedd i blant mewn ysgolion cynradd ddatblygu rhaglen o weithgareddau gydag oedolion hŷn yn eu cartrefi gofal lleol ac mewn tai â chymorth ychwanegol yng Ngwynedd.

Bydd yr ymchwil mewn tri cham fel rhan o’r gradd Meistr trwy Ymchwil gyda chefnogaeth y tîm goruchwylio. Mae’r cam cyntaf yn golygu mapio’r lefel gyfredol o raglenni rhwng cenedlaethau yn y rhanbarth er mwyn cael gwell dealltwriaeth o lefel y gweithgarwch a llinell sylfaen y gweithgarwch ar hyn o bryd. Bydd yr astudiaeth empirig yn mabwysiadu dull cymysg i werthuso gweithrediad ac effaith cyflwyno rhaglen wythnosol ar gyfer oedolion hŷn a phlant mewn pum safle newydd a nodir mewn partneriaeth â’r cwmni sy’n bartner. Bydd y wybodaeth a gesglir fel rhan o’r ymchwil yn sail wybodaeth i ddogfen ymarfer gorau ar gyfer awdurdodau lleol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gael caniatâd moesegol ar gyfer yr astudiaeth a chasglu data ymchwil yn yr awdurdod lleol. Bydd y casglu data yn cynnwys cyfweld â chyfranwyr a budd-ddeiliaid allweddol ac arsylwi fel rhywun sydd ddim yn cymryd rhan yn y sesiynau rhwng cenedlaethau. Bydd yr ymchwil yn adeiladu gwybodaeth am gynaliadwyedd ymyriadau o’r fath ac unrhyw rwystrau posibl o ran dod â’r ddwy genhedlaeth ynghyd o bersbectif personol a phersbectif darparu gwasanaeth a dilyn i fyny yn y tymor hir mewn rhai safleoedd.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg gan y bydd yn cyfweld â phlant ac oedolion sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Dylai ymgeiswyr ddangos bod ganddynt sgiliau trefnu rhagorol gyda phrofiad o reoli projectau’n llwyddiannus a pharatoi adroddiadau ysgrifenedig i safon uchel. Bydd arbenigedd y goruchwyliwr academaidd a goruchwyliwr y cwmni yn sicrhau y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cefnogaeth ac arweiniad rhagorol fel aelod o dîm deinamig a phrofiadol.

Dyddiad dechrau:
01/08/2018

Goruchwylwyr y Project:

Goruchwylir yr ymgeisydd llwyddiannus gan Dr Catrin Hedd Jones a Dr Lynne Williams yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ac Ann Pari Williams (Rheolwr Lles Oedolion, Cyngor Gwynedd) fel goruchwyliwr y cwmni.

Gall ymgeiswyr sydd â diddordeb sy’n dymuno trafod y swydd ymhellach gysylltu â Dr Catrin Hedd Jones trwy e-bost (c.h.jones@bangor.ac.uk) neu ffonio (01248 388872).

Dylai’r ceisiadau gynnwys CV gydag enwau dau ganolwr a llythyr cyflwyno a’u hanfon drwy e-bost at Dr Jones (c.h.jones@bangor.ac.uk) ac anfon copi at Dr Penny Dowdney (p.j.dowdney@bangor.ac.uk) erbyn 17:00 ar 29/6/18. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cynhelir cyfweliadau i’r ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer ym Mhrifysgol Bangor ar 16/7/18.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ar 1/8/18.

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau uwch i Gymru gyfan sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Oherwydd bod cyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae cyfyngiadau cymhwysedd ar y ysgoloriaeth hon. Bydd angen bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn preswylio yn ardal cydgyfeiriant Cymru o dan gofrestriad y Brifysgol, a bod ganddo/ganddi’r hawl i weithio yn yr ardal ar ôl cymhwyso.