Ymchwilio i ofal nos heb ei drefnu: project y “Night Owls”- Ysgoloriaeth MRes

European Social Fund Logo

Ymchwilio i ofal nos heb ei drefnu: project y “Night Owls”

Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Iechyd

Rhif adnabod y project: BUK2192
Tâl blynyddol: £11,246
Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 28 Chwefror 2021

Mae’r project hwn yn cynnig cyfle cyffrous i astudio am radd Meistr llawn-amser, gyda chyllid llawn. Y dyddiad dechrau yw 31ain Mawrth 2021.

Mae bod angen cymorth neu boeni am allu cael gofal dros nos yn un o’r prif resymau pam mae pobl yn mynd i fyw mewn cartref preswyl. Mae Awdurdod Lleol Ynys Môn wedi gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddatblygu gwasanaeth y “Night Owls”. Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu gofal dros nos wedi ei drefnu a heb ei drefnu i drigolion Ynys Môn. Mae’n wasanaeth arloesol ac nid oes gwasanaeth arall y gellir ei gymharu’n uniongyrchol yng ngogledd Cymru.

Bydd y project yn defnyddio dulliau cymysg a bydd yn cynnwys casglu data gan unigolion sydd wedi cael ymweliadau heb eu trefnu (h.y. heb eu cynllunio) gan y gwasanaeth “Night Owls”. Beth mae’n ei olygu

  • Cynnal adolygiad cwmpasu o ymchwil a wnaed yn ystod y pum mlynedd diwethaf
  • Dadansoddi data a gesglir yn rheolaidd gan y gwasanaeth “Night Owls”
  • Cynnal cyfweliadau dros y ffôn gydag oedolion hŷn sydd wedi cael un neu fwy o ymweliadau heb eu trefnu gan y gwasanaeth “Night Owls” a gwneud dadansoddiad thematig o ddata’r cyfweliadau
  • Datblygu holiadur i’r gwasanaeth “Night Owls” i gasglu data am foddhad a chanlyniadau yn y dyfodol
  • Cynnal peilot bach o’r holiadur i asesu ei ddefnyddioldeb a’i dderbynioldeb
  • Cynnal gweithdy (o bosib trwy fideo-gynhadledd) gyda sefydliadau partner “Night Owls” ar ddiwedd yr astudiaeth i rannu’r canfyddiadau ac i ystyried y camau nesaf o ran ymchwilio a gwerthuso’r gwasanaeth.

Mae’r efrydiaeth lawn-amser hon am flwyddyn (rhaid cyflwyno’r traethawd ymchwil ddim mwy na thri mis ar ôl y cyfnod astudio o flwyddyn a gyllidir) yn cynnwys grant gynnal di-dreth o £11,246 am flwyddyn, gyda ffioedd llawn-amser a lwfansau ychwanegol yn cael eu talu.  Un o ofynion yr efrydiaeth yw lleoliad gwaith yn y cwmni partner (Awdurdod Lleol Ynys Môn) am gyfnod o 30 diwrnod.  Rhaid i bob ysgolor KESS gyflawni Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-radd  (PSDA).

Gofynion cymwysterau a phrofiad ymgeisydd llwyddiannus.      Dylai darpar ymgeiswyr feddu ar o leiaf radd dosbarth cyntaf neu 2:1 da mewn pwnc perthnasol ac yn gallu dechrau’r efrydiaeth erbyn 31ain Mawrth 2021. Mae’n ddymunol bod yr ymgeiswyr yn gallu cyfathrebu’n effeithiol trwy’r Gymraeg a’r Saesneg. Un o ofynion y swydd yw bod yr unigolyn yn gwneud cais am gliriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) gan fod yr ymchwil yn cynnwys gweithio gydag oedolion bregus.

Bydd y myfyriwr wedi ei leoli yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor, sy’n cynnig amgylchedd ymchwil deinamig a chyffrous. Bydd y myfyriwr hefyd yn gweithio’n agos gyda Rachel Williams a Brian Jones yn ogystal ag aelodau eraill o Awdurdod Lleol Ynys Môn.

Dylid cyfeirio ymholiadau anffurfiol am y project i oruchwylwyr y project:

Diane Seddon, Darllenydd mewn Gofal Cymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor (d.seddon@bangor.ac.uk; ffôn 01248 388 220)

Gill Toms, Swyddog Datblygu Ymchwil, Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor (g.toms@bangor.ac.uk; ffôn 01248 388 463)

I Ymgeisio:

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol at Diane Seddon: d.seddon@bangor.ac.uk a Gill Toms: g.toms@bangor.ac.uk a cc i Penny Dowdney: p.j.dowdney@bangor.ac.uk

Y dyddiad cau yw 28 Chwefror 2021

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau uwch i Gymru gyfan o dan adain Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Caiff ei chyllido’n rhannol gan raglen Cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Oherwydd bod cyllid yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae cyfyngiadau cymhwysedd ar y ysgoloriaeth hon. I fod yn gymwys, bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus breswylio yn  Ardal Gydgyfeirio Cymru pan fydd yn cofrestru yn y brifysgol, a rhaid iddo/iddi fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth ar ôl ennill y cymhwyster.