Archwilio gofal heb ei drefnu yn y nos: prosiect adar y nos(Ysgoloriaeth MRes)

                  

Archwilio gofal heb ei drefnu yn y nos: prosiect adar y nos

Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Iechyd

ID y Prosiect: BUK2192

Tâl Blynyddol: £11,586

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Medi 2019

Mae’r prosiect hwn yn gyfle cyffrous i gwblhau Gradd Meistr drwy Ymchwil, llawn amser, dros flwyddyn a gaiff ei ariannu’n llawn. Y dyddiad cychwyn yw 31 Hydref 2019

Un o’r prif resymau mae pobl yn mynd i ofal preswyl yw bod angen cymorth arnynt yn ystod y nos, neu eu bod yn poeni am hynny. Mae awdurdod lleol Ynys Môn wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddatblygu gwasanaeth Adar y Nos. Mae’r gwasanaeth yn cynnig gofal wedi’i drefnu, ac heb ei drefnu, i drigolion Ynys Môn dros nos. Mae gwasanaeth Adar y Nos yn arloesol a does dim gwasanaeth tebyg arall yn bodoli yng Ngogledd Cymru.

Bydd y prosiect yn defnyddio dulliau cymysg a bydd yn golygu casglu data gan unigolion sydd wedi derbyn ymweliadau heb eu trefnu (sef heb eu cynllunio) gan wasanaeth Adar y Nos. Bydd yn golygu:

  • Cynnal arolwg cwmpasu o’r gwaith ymchwil sydd wedi cael ei wneud dros y pum mlynedd ddiwethaf
  • Dadansoddi data sy’n cael ei gasglu’n rheolaidd gan wasanaeth Adar y Nos
  • Cyfweld oedolion hŷn sydd wedi derbyn o leiaf un ymweliad heb ei drefnu gan wasanaeth Adar y Nos a chynnal dadansoddiad thematig o ddata’r cyfweliadau
  • Datblygu holiadur ar gyfer gwasanaeth Adar y Nos er mwyn iddyn nhw allu casglu data ynglŷn â boddhad a chanlyniadau yn y dyfodol
  • Cynnal prawf o’r holiadur hwn er mwyn gweld a yw’n ddefnyddiol ac yn dderbyniol
  • Cynnal gweithdy gyda sefydliadau partner Adar y Nos ar ddiwedd yr astudiaeth er mwyn rhannu canfyddiadau ac ystyried y camau nesaf o ran ymchwilio i’r gwasanaeth a’i werthuso.

Mae’r ysgoloriaeth ymchwil, llawn amser, dros flwyddyn (rhaid cyflwyno’r traethawd yn ddim hwy na thri mis ar ôl y cyfnod blwyddyn o astudiaeth a ariennir) yn cynnwys tâl cynhaliaeth ddi-dreth o £11,586 am 12 mis, gyda’r ffioedd llawn-amser a lwfansau ychwanegol yn cael eu talu. Mae’n ofyniad dan yr ysgoloriaeth ymchwil i dreulio 30-diwrnod ar leoliad gyda’r cwmni partner (Awdurdod Lleol Ynys Môn) yn ystod cyfnod y prosiect. Mae cyflawni Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA) yn ofynnol ar gyfer holl ysgolheigion KESS. Mae rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth ymchwil ar gael yma:http://kess2.ac.uk/

Gofynion o ran cymwysterau a phrofiad ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus. Dylai’r darpar ymgeisydd fod â gradd berthnasol dosbarth 1af neu 2:1 dda, a dylai fod ar gael i ddechrau’r ysgoloriaeth ymchwil ar 31 Hydref 2019. Byddai’n ddymunol pe bai ef/hi yn gallu cyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Un o ofynion y swydd yw bod yr ymgeisydd yn gwneud cais am wiriad DBS gan fod y gwaith ymchwil yn golygu gweithio gydag oedolion sy’n agored i niwed.

Lleolir y myfyriwr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor, sy’n cynnig amgylchedd ymchwil cyffrous a deinamig. Bydd yn gweithio’n agos gyda Rachel Williams a Brian Jones ynghyd ag aelodau eraill o Awdurdod lleol Ynys Môn.

Dylid cyflwyno ymholiadau anffurfiol am y prosiect i oruchwylwyr y prosiect:

Diane Seddon, Darllenydd mewn Gofal Cymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor (d.seddon@bangor.ac.uk; ffôn 01248 388 220)

Gill Toms, Swyddog Datblygu Ymchwil, Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor (g.toms@bangor.ac.uk; ffôn 01248 388 463)

I ymgeisio anfonwch CV a llythyr esboniadol at Diane Seddon d.seddon@bangor.ac.uk a Gill Toms g.toms@bangor.ac.uk, gyda chopi i Penny Dowdney p.j.dowdney@bangor.ac.uk

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau uwch ar gyfer Cymru gyfan sy’n cael ei harwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Caiff ei hariannu’n rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae cyfyngiadau ynghlwm wrth yr ysgoloriaeth hon oherwydd cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop ydyw. I fod yn gymwys, bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn preswylio yn Ardal Gydgyfeirio Cymru wrth gofrestru yn y Brifysgol, a rhaid bod ganddo’r hawl i weithio yn y rhanbarth ar ôl cymhwyso.