Archwilio effaith Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig ar ddioddefwyr a’r sawl sy’n cyflawni trais domestig (Ysgoloriaeth MRes)

                  

Archwilio effaith Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig ar ddioddefwyr a’r sawl sy’n cyflawni trais domestig

Prifysgol Bangor, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol

ID y Prosiect: BUK2197

Tâl Blynyddol: £11,586

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Awst 2019

Mae’r prosiect hwn wedi’i gynllunio i adolygu defnydd Heddlu Gogledd Cymru o Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig a Gorchmynion Diogelu rhag Trais Domestig (HDTD/GDTD) mewn achosion o drais domestig. Yn y gorffennol, mae heddluoedd wedi cael eu beirniadu am y ffordd y maen nhw’n mynd i’r afael â thrais domestig ac mae newidiadau pwysig wedi cael eu cyflwyno o ran plismona achosion o drais domestig. Fodd bynnag, mae rhai problemau cynhenid yn parhau o ran plismona trais domestig. Mae perygl mawr o niwed difrifol i ddioddefwyr trais domestig, gall dioddefwyr trais domestig fod yn ansicr ynglŷn â beth yw’r peth iawn i’w wneud (a ddylent gynorthwyo’r heddlu gyda’r broses gyhuddo) ac maent yn bryderus o’r canlyniadau (megis partneriaid yn cael eu dyfarnu’n euog o drosedd ddifrifol). Cafodd Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig a Gorchmynion Diogelu rhag Trais Domestig eu cyflwyno yng Nghymru a Lloegr yn 2014. Mae Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig a Gorchmynion Diogelu rhag Trais Domestig yn orchmynion sifil y mae’r heddlu yn gwneud cais amdanynt ac y mae’r llysoedd yn eu cyhoeddi. Maen nhw’n caniatáu i fenywod aros yn eu cartrefi; ac yn caniatáu i’r heddlu gadw’r dioddefwr yn ddiogel drwy dynnu’r sawl a gyflawnodd y trais domestig o’r cartref, hyd yn oed yn groes i ewyllys y dioddefwr. Felly, mae’r hysbysiadau/gorchmynion hyn yn cynnig ffordd o ddiogelu’r dioddefwr mewn argyfwng drwy osod gorchmynion troi allan a gorchmynion gwrth-ymyrraeth ar y sawl sy’n cael eu hamau o drais domestig. Wrth gwrs, mae’n rhaid i’r heddlu bwyso a mesur y goblygiadau o osod yr Hysbysiadau a’r Gorchmynion hyn ar droseddwyr honedig cyn iddyn nhw gael eu dyfarnu’n euog ochr yn ochr â’u hawliau – cysylltiad â’u plant, mynediad at eu heiddo, ac ati.

Mae Heddlu Gogledd Cymru eisiau darganfod a yw Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig a Gorchmynion Diogelu rhag Trais Domestig yn cael eu defnyddio’n effeithiol ac yn briodol a beth yw barn dioddefwyr; y sawl sy’n cyflawni trais domestig; heddweision; a rhanddeiliaid cyfiawnder troseddol eraill, fel Cynghorwyr Trais Domestig Annibynnol, Cymorth i Fenywod, a chyfreithwyr yr amddiffyniad.

Bydd y myfyriwr gradd Meistr drwy Ymchwil llwyddiannus yn casglu data cynradd gan gynnwys cyfweliadau gyda gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud ag achosion o drais domestig a chyfweliadau â dioddefwyr a’r sawl sy’n cyflawni trais domestig. Bydd yr ymchwilwyr hefyd yn adolygu achosion llys

o drais domestig ac yn dadansoddi data sydd eisoes gan yr heddlu i fapio nodweddion achosion o drais domestig ble mae’r Hysbysiadau a’r Gorchmynion hyn wedi cael eu defnyddio ac yn edrych ar effaith y defnydd ohonynt ar ddioddefwyr yn ddioddef eto, cyfraniad dioddefwyr at brosesau’r llys, canlyniadau cyfiawnder troseddol, ac ati. Bydd y myfyriwr yn cyfrannu at ysgrifennu adroddiadau interim a therfynol i gael eu defnyddio gan Heddlu Gogledd Cymru a rhanddeiliaid eraill yn y sector gwirfoddol a chyfiawnder troseddol.

Er mwyn gwneud cais, dylai’r ymgeisydd gael gradd israddedig (BA (Anrh) 2.1) mewn gwyddorau cymdeithasol neu ddisgyblaethau cysylltiedig, ac yn gallu dechrau ar y prosiect ar 16 Medi neu gyn gynted â phosib ar ôl hynny. Byddai dealltwriaeth ardderchog o ddulliau ymchwil y gwyddorau cymdeithasol a phrofiad o gasglu data cynradd yn ddymunol – bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i fynychu modiwlau dulliau ymchwil ôl-raddedig SHiPSS.

Ymgeisiwch drwy anfon eich CV a llythyr eglurhaol yn esbonio pam fod gennych chi ddiddordeb yn y prosiect hwn a sut mae’n cyd-fynd â’ch uchelgeisiau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol at: Dr Bethan Loftus, b.loftus@bangor.ac.uk, yn ogystal â chopi at Penny Dowdney, p.j.dowdney@bangor.ac.uk a Martina Feilzer, m.feilzer@bangor.ac.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener, 30 Awst 2019

Dyddiadau Posib ar gyfer Cyfweliad: 4/5 Medi

Dyddiad Cychwyn Disgwyliedig: 16 Medi neu gyn gynted â phosib ar ôl hynny

Goruchwylwyr: Dr Bethan Loftus; Yr Athro Martina Feilzer, Prifysgol Bangor

Ditectif Brif Arolygydd Jonathan Salisbury-Jones, Uned Amddiffyn Pobl Agored i Niwed, Heddlu Gogledd Cymru

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau uwch ar gyfer Cymru gyfan sy’n cael ei harwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Caiff ei hariannu’n rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae cyfyngiadau ynghlwm wrth yr ysgoloriaeth hon oherwydd cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop ydyw. I fod yn gymwys, bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn preswylio yn Ardal Gydgyfeirio Cymru wrth gofrestru yn y Brifysgol, a rhaid bod ganddo’r hawl i weithio yn yr ardal ar ôl cymhwyso.