Daearyddiaeth lle o ran cyfranogiad tenantiaid yn y sector cymdeithasau tai: Astudiaeth achos o Ferthyr Tudful, Cymru

       

Ar hyn o bryd mae Tom Lambourne ar flwyddyn olaf ei PhD KESS 2  mewn Daearyddiaeth Ddynol sy’n cael ei ariannu gan ESF ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae wedi bod yn cynnal ymchwil i gyfranogiad tenantiaid yn sector  cymdeithasau tai Cymru.

Y partner sefydliad yw Cymdeithas Tai Merthyr Tudful (MTHA), sydd wedi’i lleoli ym Merthyr Tudful. Cymdeithas ganolig ei maint yw hon, gyda rhyw 1000 o unedau ar draws y fwrdeistref. Mae’n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau tai, lles a chymuned i’w thenantiaid ac i’r boblogaeth gyfagos.

     

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar ddarpariaeth cyfranogiad cymunedol y sefydliad, gan archwilio’r effeithiau daearyddol a sialensiau’r broses. Mae’n gwneud hynny drwy weithio gyda’r Gymdeithas, ei phartneriaid a’i thenantiaid.

Medd Tom: “Mae’r prosiect hwn wedi rhoi boddhad mawr i mi. Rwy wedi mwynhau gweithio gyda’r tenantiaid a’r Gymdeithas yn fawr – maen nhw i gyd wedi bod yn awyddus iawn i fod yn rhan o’r prosiect KESS a datblygu’r ymchwil hwn er budd y tenantiaid.”

Roedd pecyn yr ysgoloriaeth KESS 2 yn cynnwys cyflog hael, yn ogystal â chostau Tom ar offer TG, hyfforddiant, digwyddiadau, teithio a deunyddiau traul. Caiff ffioedd PhD eu hepgor i bob myfyriwr KESS 2.

Mae rhaglen KESS 2 hefyd wedi galluogi Tom i gymryd rhan mewn nifer o gynadleddau daearyddiaeth a diwydiant rhyngwladol, yn New Orleans, Washington DC a’r Eidal, i rannu’r arferion gorau gydag academyddion a chydag ymarferwyr ym maes cyfranogiad cymunedol a chyfranogiad tenantiaid.

“Mae rhaglen KESS wedi rhoi llwybr mynediad gwych i ymchwil academaidd imi, ac wedi fy siapio i yn bersonol ac yn broffesiynol ar gyfer y dyfodol. Mae’r cysylltiadau rydw i wedi’u sefydlu gyda Tai Merthyr a’r cymunedau cyfagos yn ne Cymru yn sicr yn rhywbeth yr wyf am adeiladu arno wrth symud ymlaen.”

Beth yw KESS

Cynllun sgiliau lefel uwch yn gweithredu ar draws Cymru gyfan, yn cael ei arwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru, yw Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2). Caiff ei ariannu’n rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru i Orllewin Cymru a’r Cymoedd.

Prifysgol De Cymru a KESS

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallai’ch sefydliad chi elwa o gymryd rhan yn KESS 2, cysylltwch â thîm KESS Prifysgol De Cymru ar 01443 482567 neu anfonwch ebost at kess@southwales.ac.uk

Mae tîm KESS Prifysgol De Cymru wedi’i leoli yn y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi, rhan o Ymchwil ac Ymgysylltu â Busnes. Mae’r  Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi yn dîm penodedig sy’n darparu cymorth arbenigol ar gyfer Seilwaith Ymchwil; Cymorth Ymchwil Ôl-radd; Effaith Ymchwil; a Chynhyrchu Incwm. http://research.southwales.ac.uk/