Cytomegalofirws Dynol (HCMV) Amgodio Interleukin-10 (vIL-10): Ymchwilio i Effeithiau Imiwnomodulatory vIL-10 a’i Addasrwydd fel Marciwr Newydd Adweithio Feirysol mewn Cleifion Trawsblaniad Aren.(Ysgoloriaeth PhD )

 

Cytomegalofirws Dynol (HCMV) Amgodio Interleukin-10 (vIL-10): Ymchwilio i Effeithiau Imiwnomodulatory vIL-10 a’i Addasrwydd fel Marciwr Newydd Adweithio Feirysol mewn Cleifion Trawsblaniad Aren.

Tîm y Prosiect: Dr Rebecca Aicheler, Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Goruchwyliwr Arweiniol Academaidd)
Yr Athro Ian Humphreys, Prifysgol Caerdydd (Goruchwyliwr Academaidd)
Nic Clarke, Aren Cymru (Goruchwyliwr Academaidd / Diwydiannol)

Amlinelliad o’r Prosiect:

Mae clefyd yr aren yn gyflwr anwelladwy sy’n effeithio ar dair miliwn o bobl yn y DU. Gall clefyd difrifol arwain at fethiant yr arennau a’r unig driniaeth hirdymor yw trawsblannu aren rhoddwr i’r derbynnydd heintiedig. Mae dewis rhoddwyr addas yn seiliedig yn bennaf ar y math o feinwe sy’n cyfateb ac mae llwyddiant y trawsblaniad yn gofyn am atal system imiwnedd y derbynnydd fel nad yw’n gwrthod aren y rhoddwr.

Mae cytomegalofirws dynol (HCMV) yn bathogen o bwys clinigol gyda chyffredinolrwydd uchel ledled y byd. Mae HCMV yn achosi haint parhaus gydol oes sydd, mewn unigolion iach, yn cael ei reoli gan system imiwnedd y lletywr.  Mewn cleifion trawsblaniad aren sy’n derbyn arennau gan roddwyr sy’n cario HCMV, mae ataliad meddygol o’r system imiwnedd yn golygu bod HCMV yn gallu ailfywiogi. Yn y cleifion hyn, mae adweithio firaol yn arwain at glefyd HCMV gyda morbidrwydd amlwg ac mewn rhai achosion marwolaeth, yn ogystal â’r gost uchel gysylltiedig i’r GIG sy’n deillio o arosiadau hirach yn yr ysbyty a thriniaeth feddygol.

Bydd yr astudiaeth arfaethedig yn rhoi mewnwelediad i pam mae rhai straenau HCMV a / neu ymatebion imiwnedd cleifion yn rhagdueddu cleifion trawsblaniad aren i glefyd HCMV difrifol, a bydd yn anelu at nodi ffyrdd o wella imiwnedd gwrthfeirysol yn yr unigolion hyn. Ymhellach, nod y gwaith hwn yw nodi a dilysu biomarcwr newydd (vIL-10) ar gyfer adweithio HCMV a fydd yn galluogi clinigwyr i reoli haint HCMV yn effeithiol yn y grŵp cleifion hwn, a thrwy hynny leihau dioddefaint cleifion yn y pen draw a lleihau hyd arhosiad cleifion yn yr ysbyty.

Mae hwn yn brosiect cydweithredol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, y clinigwyr yn Uned Ymchwil Aren Cymru ac Aren Cymru, elusen arennol flaenllaw yng Nghymru. Bydd y myfyriwr yn cael cyfle i wneud gwaith labordy gydag academyddion blaenllaw yn y byd ym maes imiwnoleg firaol HCMV sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd yn ogystal â chydweithio â’r clinigwyr yn Uned Ymchwil Aren Cymru. Bydd y prosiect yn cyfrannu at raglen ehangach o ymchwil HCMV mewn amgylchedd labordy bywiog gyda nifer o fyfyrwyr PhD.  Disgwylir i’r myfyriwr hefyd dreulio o leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gydag Aren Cymru.

Dyddiad cau: hanner nos dydd Gwener 30ain Awst 2019

WP1: Sefydlu ELISA vIL-10.
WP2: Mesur lefelau vIL-10 yng ngwaed y claf.
WP3: Dilyniant straenau HCMV wedi’u hynysu oddi wrth samplau cleifion.
WP4: Cydberthyn lefelau vIL-10 yn amrywioldeb gwaed a dilyniant vIL-10 â pharamedrau clinigol.
WP5: Genyn clôn vIL-10 yn adeiladu i mewn i fector mynegiant adenofirol, ac yn puro amrywiadau protein vIL-10.
WP6: Pennu a yw amrywioldeb dilyniant mewn vIL-10 yn effeithio ar amlhau, cynhyrchu sytocin a gweithgaredd cytotocsig celloedd gwrthfeirysol NK a T.

Cynigia’r ysgoloriaeth y canlynol i’r holl gyfranogwyr cymwys:
• Nid yw deiliaid Ysgoloriaeth PhD KESS yn talu ffioedd;
• Cyflog misol: 3 blynedd o gyllid ar £14,628 y flwyddyn ar gyfer PhD, yn amodol ar gynyddrannau blynyddol
• Cyllideb ychwanegol i gefnogi’ch ymchwil ar gyfer teithio, presenoldeb mewn cynadleddau a nwyddau traul.
• Cyfle i gael mynediad at gyfres o hyfforddiant sgiliau lefel uwch a phresenoldeb mewn Ysgol breswyl i raddedigion KESS

  • O leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gyda’r partner cwmni ar eu prosiect a ddyrannwyd
    • Rhaid i fyfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu traethawd ymchwil o fewn 3.5 mlynedd ar gyfer PhD
    • Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gwblhau Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESSI fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, dylai fod gan ymgeiswyr Ddinasyddiaeth y DU neu’r UE, a dylent fod yn preswylio yn ardal gystadleuol Cymru ar ôl eu penodi (neu fod yn astudio neu’n gweithio yn yr ardal gystadleuol yn union cyn dechrau’r prosiect) a dylent fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth ar gymhwyster. Cadarnheir preswyliad trwy ddarparu dogfennau fel trwydded yrru, cytundeb tenantiaeth neu ddatganiad diweddar gan fanc neu gymdeithas adeiladu.

Gellir gweld y map ar gyfer ardal gymwys y Dwyrain yma (http://www.ukassistedareasmap.com/ieindex.html)​

DS: Mae’r map hefyd yn dangos ardaloedd eraill â chymorth yn y DU, ond dim ond Dwyrain Cymru (ardaloedd yng Nghymru nad ydynt wedi’u cysgodi) sy’n gymwys yn y prosiect hwn.

I gael ffurflen gais (Ffurflen Gais Cyfranogwr) ac i gael rhagor o wybodaeth am KESS2 ym Metropolitan Caerdydd, cliciwch yma (http://www.cardiffmet.ac.uk/research/Pages/KESSII.aspx).

I wneud cais, cyflwynwch ffurflen gais wedi’i llenwi i Rebecca Aicheler E-bost: RAicheler@cardiffmet.ac.uk

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ddydd Mawrth 17eg Medi 2019, gyda dyddiad cychwyn arfaethedig o 30ain Medi 2019.

Nodiadau Cyllido:
Cefnogir gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2 (KESS2) sy’n fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru.  Fe’i hariennir yn rhannol gan raglen Gystadleuol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru.