Datblygu dealltwriaeth ar sail theori o’r ffactorau sy’n cyfrannu i’r penderfyniad gan bobl ifanc yng Nghymru i roi gwaed cyflawn (a/neu blatennau). (Ysgoloriaeth PhD)

     

Datblygu dealltwriaeth ar sail theori o’r ffactorau sy’n cyfrannu i’r penderfyniad gan bobl ifanc yng Nghymru i roi gwaed cyflawn (a/neu blatennau)

Tîm y Prosiect:  

Dr Heidi Seage (Prif Oruchwyliwr Academaidd)

Dr Delyth James

Amanda Davies

Dr Clare Glennan

Ben Willkins (Prif Oruchwyliwr y Cwmni)

 Amlinelliad o’r Prosiect:

Mae’r ysgoloriaeth PhD yn cynnig cyfle unigryw i unigolyn disglair a brwdfrydig weithio ar brosiect cyffrous rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Gwasanaeth Gwaed Cymru. Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn casglu gwaed a roddir yn wirfoddol ac yn ddi-dâl gan y cyhoedd. Cynhelir y rhan fwyaf o’u clinigau casglu gwaed mewn lleoliadau yn y gymuned gan dimau symudol. Er mwyn galluogi Gwasanaeth Gwaed Cymru i gynnal cyflenwad digonol o waed a chydrannau gwaed ym mhob ysbyty ar draws Cymru, mae’n bwysig annog rhoddwyr newydd i gymryd rhan. Nod y prosiect hwn yw deall y ffactorau a fydd yn cyfrannu i’r penderfyniad gan bobl ifanc i roi gwaed a chydrannau gwaed. Defnyddir fframweithiau seicolegol i archwilio’r rhwystrau a’r hwyluswyr i roi gwaed ymhlith pobl ifanc 17-24 oed yn byw yng Nghymru.

Bydd rhaid bod gradd gychwynnol dda mewn pwnc perthnasol gan yr ymgeiswyr (dosbarth 2.1 o leiaf) ac yn ddelfrydol MSc neu gyfwerth mewn maes perthnasol. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â sgiliau dadansoddi a chyfathrebu effeithiol. Bydd profiad o ddulliau ansoddol yn fuddiol. Gan fydd hi’n ofynnol i weithio yn y sefydliad bartner yn ystod y prosiect, fe fyddwn yn ffafrio arddull blaengar a chydweithiol. Rhennir y gwaith prosiect rhwng safleoedd Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Gwasanaeth Gwaed Cymru, felly bydd angen i chi fedru teithio rhwng y safleoedd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Awst 23ain  

Dyma fanylion y gwaith arfaethedig:

WP1: Cynnal adolygiad cwmpasu’r llenyddiaeth sy’n bodoli eisoes ar roi gwaed

WP2: Dylunio a chynnal grwpiau ffocws gyda phobl ifanc i gael archwilio’r rhwystrau tybiedig i roi gwaed a phlatennau. Caiff y data eu dadansoddi drwy ddefnyddio ffurfiau dadansoddi ansoddol priodol (h.y. fframwaith damcaniaethol a dadansoddi thematig) lle y caiff y rhwystrau tybiedig i’r rhoi eu mapio i’r COM-B a’r TDF (Theoretical Domains Framework)

WP3: Dylunio a chynnal grwpiau ffocws gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o roi gwaed cyflawn neu blatennau neu’r ddau

WP4: Dylunio a gwerthuso ymyriadau er mwyn cael mynd i’r afael â’r rhwystrau i roi gwaed

WP5: Ysgrifennu’r traethawd ymchwil

Bydd yr ysgoloriaeth yn cynnig y canlynol i bob cyfranogwr cymwys (myfyriwr):

  • Ni fydd deiliaid ysgoloriaeth PhD KESS yn talu ffioedd
  • Tâl misol: 3 blynedd o gyllido @ £14,628 y flwyddyn ar gyfer PhD
  • Arian ychwanegol i gefnogi’ch ymchwil, sef £3,000 ar gyfer teithio, mynd i gynadleddau, cyfarpar bach, nwyddau traul a hyfforddiant
  • Cyfle i gael mynediad i gyfres o hyfforddiant sgiliau lefel-uchel ac i fynychu ysgol breswyl KESS i raddedigion
  • 30 diwrnod y flwyddyn o leiaf yn gweithio gyda’r cwmni partner ar eu prosiect penodol
  • Bydd rhaid i’r myfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu traethawd ymchwil o fewn 3½ blynedd i gael PhD
  • Bydd rhaid i bob un o’r cyfranogwyr gwblhau Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESS

I gael bod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, dylai ymgeiswyr fod yn ddinasyddion y DU neu’r UE ac yn byw yn ardal arbennig yng Nghymru ar eu penodiad (neu’n astudio neu’n gweithio yn yr ardal yn union cyn dechrau’r prosiect) a dylai fod hawl ganddyn nhw i weithio yn yr ardal wedi cymhwyso. Dylid cadarnhau cyfeiriad drwy ddangos dogfennau megis trwydded yrru, cytundeb tenantiaeth neu ddatganiadau diweddar oddi wrth fanc neu gymdeithas adeiladu.

Mae map sy’n dangos yr ardaloedd cymwys ar gael​ yma​.  D.S: Mae’r map yn dangos ardaloedd cynorthwyedig eraill yn y DU ond ardal Dwyrain Cymru yn unig fydd yn gymwys ar gyfer y prosiect hwn.

Er mwyn cael ffurflen gais (Ffurflen Gais Cyfranogwyr) a chael rhagor o wybodaeth ar KESS2 ym Met Caerdydd, cliciwch yma

 Anfonwch unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r prosiect ymchwil at Dr Heidi Seage (hseage@cardiffmet.ac.uk) neu Dr Delyth James (dhjames@cardiffmet.ac.uk)

I gael gwneud cais, cwblhewch y ffurflen gais a’i hanfon drwy ebost at Dr Heidi Seage yma: hseage@cardiffmet.ac.uk

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn ystod yr wythnos yn dechrau Medi 2il 2019; y dyddiad ymrestru arfaethedig yw Medi 23ain 2019

Nodiadau Cyllid:

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2 Dwyrain) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru-gyfan wedi’i chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac o dan arweiniad Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru.