Myfyriwr PhD KESS 2 Sam Lewis o Brifysgol Abertawe a Vindico ICS Ltd yn Helpu Downing Street Lansio Ymgyrch Sero-Net

Y Prif Weinidog, Boris Johnson, yn lansio ymgyrch “Together For Our Planet” COP26 gyda busnesau bach yng ngardd Rhif 10 Downing Street. Hefyd yn bresennol roedd y Gwir Anrhydeddus Kwasi Kwarteng sy’n gwasanaethu fel yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol. Llun gan Tim Hammond / Rhif 10 Downing Street.

 

Ar 4 Mehefin 2021, roedd partner cwmni KESS 2 o Llanelli, Vindico ICS Ltd, yn cynrychioli busnesau bach yn Downing Street. Lansiodd y digwyddiad unigryw yn Rhif 10 Downing Street yr ymgyrch ‘Together for Our Planet’ – ymgyrch a fydd yn cael ei chyflwyno ledled y DU yn y cyfnod yn arwain at Uwchgynhadledd Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym mis Tachwedd.

Defnyddiodd Vindico y lansiad yn Downing Street i ddadorchuddio eu cynnyrch Think Air diweddaraf, TASK – Think Air Schools Kit, cynnyrch addysgol a ddyluniwyd ar gyfer plant rhwng 9 ac 11 oed i adeiladu, codio a mesur ansawdd yr aer o’u cwmpas – yn yr ysgol, gartref , ac ar y gymudo beunyddiol.

Roedd cyfraniad canolog o PhD Sam Lewis, o Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, yn allweddol wrth yrru datblygiad y llinell arloesi hon gyda’r cwricwlwm Cymraeg a Saesneg cyfredol.

Y person cyntaf y tu allan i Vindico i gael gafael ar TASK oedd y Prif Weinidog, Boris Johnson, nid yn unig a adeiladodd y cynnyrch, ond a ganmolodd weledigaeth ac ymrwymiad yr arbenigwyr technoleg i’r genhedlaeth nesaf. Llun gan Tim Hammond / Rhif 10 Downing Street.

 

Yn dilyn misoedd o ymchwil a datblygu mewn partneriaeth â thîm Vindico, datblygodd Sam (dan oruchwyliaeth yr Athro Cyswllt Dr Frederic Boy) ac Athro Emeritws y Brifysgol, Paul Lewis, Think Air, symudiad hanfodol tuag at ddeall a rheoli llygredd aer. – ac effaith PM2.5 (gronynnau aer bach), carbon deuocsid, a llygryddion aer eraill – ar ein hiechyd a’n lles.

Meddai Sam,

“Mae wir wedi bod yn anrhydedd ymgymryd â’r prosiect hwn. Mae gweld taith eich prototeip yn tyfu i fod yn gynnyrch terfynol yn hynod werth chweil ar ei ben ei hun, ond mae gweld yr ateb hwnnw’n cael ei gydnabod a’i ddefnyddio fel enghraifft ar gyfer menter yn y dyfodol gan y Prif Weinidog yn ddi-os yn tynnu sylw at y effaith y gallwn ei chael yma fel staff, myfyrwyr, a chwmnïau cysylltiedig. Rwy’n falch iawn. ”

Dywedodd yr Athro Paul Lewis sydd hefyd yn eistedd ar Banel Aer Glân Llywodraeth Cymru yn cynghori ar y Ddeddf Aer Glân sydd ar ddod yng Nghymru,

“Mae’n gyflawniad enfawr i Sam fod wedi mynd â chysyniad yr holl ffordd drwodd i gynnyrch o fewn oes ei PhD KESS 2. Roedd cael ei becyn TASG wedi’i gyflwyno i’r Prif Weinidog yn lansiad COP26 yn gydnabyddiaeth wirioneddol o’r holl waith caled a wnaeth ef a’i bartner diwydiannol.

Mae ei waith yn gwella’n sylweddol yr ymchwil ryngddisgyblaethol sy’n cael ei wneud gan yr Ysgol Feddygol, yr Ysgol Reolaeth, y Coleg Peirianneg a Vindico ar ddatblygu atebion i fonitro llygredd aer, addysgu plant am ei effeithiau ar iechyd a helpu i ddatblygu strategaethau newid ymddygiad. ”

Ychwanegodd yr Athro Cyswllt Dr Frederic Boy, goruchwyliwr academaidd Sam,

“Mae’n gydnabyddiaeth wych i waith PhD Sam gael ei arddangos yn Downing Street yn ystod lansiad swyddogol cynhadledd COP26.

Mae’n dangos gwerth uchel yr ymchwil a wnaed mewn partneriaeth â chwmnïau Hi-Tech fel Vindico, yn bennaf ynglŷn â dod o hyd i atebion arloesol i reoli llygredd aer, un o heriau byd-eang heddiw.

Nid oes gennyf fawr o amheuaeth y bydd atebion Vindico trwy waith ymchwil a datblygu PhD Sam yn chwarae rhan sylweddol wrth ddylunio’r systemau rheoli byw o ansawdd aer a fydd o fudd i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol. ”

Dywedodd Jo Polson, MD Vindico, hefyd,

“Mae bod yn rhan o’r ymgyrch Gyda’n Gilydd ar gyfer Ein Planet, a gallu cyflwyno yn Downing Street, wedi bod yn gyfle enfawr i ni fel busnes bach. Trwy ymrwymo i Net Sero, rydym yn ceisio gwneud ein rhan, ac mae cael ein cydnabod am ein hymdrechion sy’n ymwybodol o garbon yn anhygoel. ”

Llun gan Tim Hammond / No 10 Downing Street.

Credydir yr holl ddelweddau i Tim Hammond / Rhif 10 Downing Street