Myfyrwyr KESS 2 yn rhannu hunlun i ddathlu Diwrnod Ewrop 2017

Mae arian o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), a dderbynnir drwy KESS 2, yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaethau ymchwil lefel-uwch yng Nghymru ar draws amrywiaeth o brosiectau ar y cyd â phartneriaid cwmni. Ar 9 Mai 2017, fe ddathlwyd Diwrnod Ewrop gan ein myfyrwyr KESS 2 drwy rannu #HunlunDiwrnodEwrop gyda ni yn a dweud ychydig mwy am sut mae arian yr UE yn elwa eu hymchwil nhw…


Cynhyrchiant prosiect yn digwydd yma gyda Barod.

Anne Collis
Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor
Cwmni Partner: Barod

“Mae’r arian Ewropeaidd wedi ei gwneud yn bosibl i Brifysgol Bangor, Barod a fi gyd-gynllunio a chyd-ddatblygu ymchwil. Mae ein hymchwil i ffyrdd gwell o ymgynghori ag aelodau o’r cyhoedd am bolisi a gwasanaethau eisoes yn cael effaith byd go iawn i’r cyhoedd. Rwyf wedi dysgu i droi syniadau yn ymchwil. Mae Barod wedi ennill hyder a sgiliau i fod yn bartner ar brosiectau ymchwil eraill. Ac mae’n dod â phrofiad Barod i mewn i’r Brifysgol yn fudd i’r Brifysgol hefyd. ”


Melyn y ddafad yn gweithio’n galed yn y swyddfa.

Pip Jones
Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (SENRGy), Prifysgol Bangor
Cwmni Partner: Coed Cadw Cymru

Ar draws bryniau a dyffrynnoedd Cymru, mae bron i 10 miliwn o ddefaid ac ŵyn yn cnoi gwair yn yr heulwen. Ond mae ffermio, cyfrannwr pwysig i economi Cymru, yn agored i niwed. Mae tywydd eithafol, fel yr eira gwanwyn 2013, yn gallu dinistrio heidiau a busnesau fferm. Mae arian yr UE yn galluogi Pip Jones a’i ‘defaid trydanol’ dibynadwy i ymchwilio i sut i wneud y gorau o dirweddau fferm i wella sut y maent yn wrthsefyll tywydd gwael. Gallai hyn gynyddu effeithlonrwydd, iechyd anifeiliaid, a chynhyrchiant. Heddiw, mae Melyn y ddafad yn gweithio’n galed yn y swyddfa, gan adolygu ei phapur ynghylch sut y gall cysgod coed lleihau effaith iasol o wynt.


Alex McCubbin yn y labordy gyda samplau.

Alex McCubbin
Is-adran Organebau a’r Amgylchedd, Prifysgol Caerdydd
Cwmni Partner: EcoExplore

“Mae fy ngwaith yn ymchwilio i’r berthynas esblygol sylfaenol posibl rhwng dewis cymar a chynyddu ffitrwydd epil mewn pedrynod storm. Mae’r cyllid a ddarparwyd gan yr UE (drwy KESS 2) yn cwmpasu cyflog PhD a’r holl gostau angenrheidiol sy’n gysylltiedig â’r prosiect, gan ganiatáu i mi wneud gwaith ymchwil moleciwlaidd. Heb yr UE ac KESS 2, ni fyddai’r prosiect na fy ymchwil yn bosibl.”


Gwaith poster Ysgol Graddedigion Rhiannon a Dewi y Ddraig.

Rhiannon Chalmers-Brown
Canolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC), Prifysgol De Cymru
Cwmni Partner: Tata Steel Port Talbot

“Heb arian yr UE Ni fyddwn yn gwneud PhD o gwbl! Mae fy PhD a’r dechnoleg ac ymchwil a fydd yn ei ddilyn yn hynod o bwysig ar gyfer dyfodol diwydiant cynaliadwy. Oherwydd arian yr UE byddaf yn gallu cael effaith enfawr ar y ffordd mae’r diwydiant yn gweithredu a sut mae’n effeithio ar yr amgylchedd, gan arwain at datblygiadau yn ein bio-economi’r a sicrhau dyfodol ar gyfer busnesau yn ogystal ag achub y blaned.”


Lorna yn astudio gyda’i mascot dyfrgi.

Lorna Drake
Is-adran Organebau a’r Amgylchedd, Prifysgol Caerdydd
Cwmni Partner: Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

“Mae fy ymchwil yn archwilio i ddiet y Dyfrgi Ewrasiaidd a sut mae’n amrywio dros wahanol amseroedd ac graddfeydd gofodol. Mae cyllid yr UE, drwy’r cynllun KESS 2, yn caniatáu i mi i gynnal astudiaethau moleciwlaidd i ddiet y dyfrgi, gan gynyddu eglurder am ecoleg chwilota Dyfrgwn Ewrasiaidd, rhywogaeth a warchodir gan Ewrop. Bydd hyn yn helpu cadwraeth dyfrgwn drwy ddangos sut y maent yn caffael parasitiaid a halogion, sut y gall ysglyfaethu achosi gwrthdaro rhwng ddyfrgwn a physgodfeydd, ac os ydi ysglyfaethu gan ddyfrgwn yn effeithio rhywogaethau eraill o bryder cadwraethol. ”


Lewis yn gweithio yn galed yn ystod Diwrnod Ewrop.

Lewis Thomas
Ysgol Busnes Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth
Cwmni Partner: Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

“Teitl fy ymchwil yw ‘Gwerth Diwylliannol yr Eisteddfod Ryngwladol a deall ei chynulleidfa ddigidol. Mae cyllid yr UE wedi helpu fy mhrosiect drwy roi cyflog a chyllidebau hael ar gyfer teithio a chyfarpar ar gyfer meddalwedd ymchwil a ddefnyddiwyd ar gyfer safonau uchel o ddadansoddi ynghyd â’r gefnogaeth barhaus tuag at fy mhrosiect ymchwil. Mae’r prosiect yn rhoi llwyfan perffaith i trosglwyddo syniadau mewn ymchwil, a fydd yn cyfrannu at y wybodaeth o ddeall gwerth diwylliannol. Mae’r Eisteddfod Ryngwladol yn elwa llawer o Ewrop oherwydd y nifer o gystadleuwyr a gwylwyr sy’n mynychu o dramor tra’n hyrwyddo eu neges heddwch rhyngwladol eu hunain trwy gerddoriaeth. Ni fyddai’r prosiect hwn yn bosibl heb gymorth y cyllid yr UE! ”


Perminder yn gweithio gyda nanoddeunyddiau yn y lab.

Perminder Sangha
Coleg Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
Cwmni Partner: Haydale Ltd

“Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar fy mhrosiect PhD ym Mhrifysgol Caerdydd ar y cyd â Haydale Ltd, yn ymchwilio sut mae’r defnydd o dechnegau plasma yn cael effaith ar yr eiddo trydanol a mecanyddol o nanoddeunyddiau carbon. Mae fy mhrosiect yn cael ei ariannu gan yr UE, ac mae wedi fy ngalluogi i ddatblygu ymhellach fy ngwybodaeth mewn maes pwnc gennyf ddiddordeb ynddo yn ogystal â datgelu i mi amgylchedd ymchwil proffesiynol, lle yr wyf yn cydweithio gydag arbenigwyr yn y maes ar broblemau go iawn. ”


Nicole yn dangos ei phoster Ysgol Graddedigion.

Nicole Hughes
Ysgol Gwyddoarau Cymdeithas, Prifysgol Bangor
Cwmni Partner: Hosbis Dewi Sant

“Mae’r cyllid hwn wedi fy ngalluogi i fod yn rhan o brosiect gwerth chweil sy’n edrych ar y Gwerth Cymdeithasol Hosbis ar draws Gogledd Cymru. O fewn y DU, mae dros chwarter miliwn o bobl yn derbyn gofal gan hosbisau naill ai o fewn cyfleusterau gofal Hosbis neu o fewn eu cartrefi eu hunain. Fodd bynnag, mewn hinsawdd ariannol anodd a gyda dim ond 20% o arian y GIG, mae angen i Hosbisau annibynnol i gadarnhau eu heffaith a’u cyfraniad at gymdeithas.

Mae’r prosiect hwn nid yn unig o fudd i mi ond mae hefyd yn elwa pedwar hosbis yr wyf yn gweithio gyda; Hosbis Dewi Sant, Tŷ Nightingale, St Kentigern a Hosbis yn y cartref Gwynedd ac Ynys Môn. Rwy’n dim ond un flwyddyn i fewn i’r PhD hwn ac eisoes rwyf wedi bod yn rhan o gymaint o gyfleoedd anhygoel, mae rhai ohonynt yn cynnwys mynychu cynadleddau, cyflwyno posteri, cyhoeddi crynodebau a chyfweld staff yn yr hosbisau sydd a cymaint o angerdd am y gwaith y maent yn wneud.”


Fiona yn ymchwilio parasitiaid ceffylau yn y lab.

Fiona Tyson
Prifysgol Aberystwyth
Cwmni Partner: Techion UK

“Mae arian yr UE yn helpu i mi ymchwilio ymwrthedd i gyffuriau mewn parasitiaid ceffylau, er mwyn helpu i ddiogelu dyfodol ein cyfeillion blewog! Diolch i chi KESS 2 a Techion.”

 

 


Jennifer yn gwneud y gorau o gyllid UE ar gyfer ei phrosiect.

Jennifer Bridle
Prifysgol Caerdydd
Cwmni Partner: Orangebox

“Ar hyn o bryd rwy’n ymchwilio defnydd lle gwaith, lles, cynhyrchiant a hapusrwydd. Mae’r prosiect yn cael ei wneud yn bosibl trwy gyllid a ddarparwyd gan KESS 2. Mae’n cael ei gynnal gyda Orangebox, cwmni dylunio a gweithgynhyrchu dodrefn swyddfa arloesol. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae gwahanol ffactorau megis newidiadau mewn technoleg a chynnydd mewn arferion gweithio hyblyg, wedi arwain at newidiadau yn y ffordd y mae swyddfeydd yn cael eu cynllunio. Bydd yr arian yn ein galluogi i ymchwilio i ffyrdd newydd o weithio, dylunio swyddfa fodern, a lles seicolegol.”


Jody yn y labordy yn barod i ddadansoddi samplau.

Jody Leigh Edmunds
Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd
Cwmni Partner: Cymdeithas Defaid Lleyn

“Mae fy mhrosiect KESS 2 yn edrych ar gymdeithasau genom eang mewn Defaid Lleyn gyda ffocws ar rhinweddau mamol. Mae’r prosiect hwn ar y cyd â phartner cwmni, Cymdeithas Defaid Lleyn ac yn caniatáu i mi ymgysylltu â bridwyr anifeiliaid, academyddion a’r cyhoedd. Rwy’n hynod ddiolchgar i’r UE am ariannu’r prosiect KESS 2 ac ni fyddai fy ymchwil yn bosibl hebddo. ”


Desg Dawn am y diwrnod wrth iddi ymchwilio.

Dawn Cavanagh
Cyfadran y Gwyddorau Bywyd ac Addysg, Glyntaff, Prifysgol De Cymru
Cwmni Partner: Mencap

“Ni allaf fynd ar drywydd PhD heb arian yr UE. Mae fy PhD, a’r ymchwil a fydd yn dilyn, yn hynod o bwysig i fywydau pobl sydd ag anableddau dysgu. Mae pobl ag anableddau dysgu yn dioddef o anhafaleddau iechyd sylweddol o’u cymharu â’u cyfoedion yn y boblogaeth gyffredinol. Oherwydd arian yr UE bydd yr ymchwil hwn yn archwilio profiadau pobl ag anableddau dysgu sydd wedi cael archwiliad iechyd blynyddol; yn benodol, sut y mae unrhyw anghenion iechyd a nodwyd yn ystod yr archwiliad iechyd yn cael eu dilyn i fyny a’i hunan-reoli. Gall hyn arwain at well canlyniadau iechyd i bobl ag anableddau dysgu! ”