Archwilio Cyfleoedd Digidol wrth Ddatblygu a Gweithredu Strategaeth Ryngwladol Gynaliadwy: Eisteddfod Genedlaethol Cymru- Ysgoloriaeth PhD

 

Ysgoloriaeth PhD: Archwilio Cyfleoedd Digidol wrth Ddatblygu a Gweithredu Strategaeth Ryngwladol Gynaliadwy: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaeth PhD a gyllidir gan y cynllun i ddechrau Chwefror 202. Lleolir y prosiect yn yr Athrofa, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Hyd: 3 blynedd

Cyllid: Ffioedd y DU/UE ynghyd â grant blynyddol yn cychwyn ar £14,628

Rhanbarthau: Undeb Ewropeaidd, Y Deyrnas Unedig

Manylion y Prosiect

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar y cyfleoedd digidol sydd i’w hadnabod a’u dadansoddi fel rhan o ddatblygu a gweithredu strategaeth ryngwladol a digidol yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cefndir

Mae’r Eisteddfod yn un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop. Mae’n cynnig profiad unigryw wrth greu rhaglen aml-ddisgyblaethol o filoedd o ddigwyddiadau, sydd yn cael eu cyd-drefnu dros gyfnod o ddwy flynedd gyda’r gymuned leol, arbenigwy, partneriaid a noddwyr ac sydd yn denu dros 150,000 o bobl bob blwyddyn.

Mae gan yr Eisteddfod bresenoldeb digidol cryf – ar draws y cyfryngau cymdeithasol, ac mae’n defnyddio dulliau technolegol wrth ymwneud â chynulleidfaoedd a chyfranogwyr.

Er fod brand yr Eisteddfod yn adnabyddus y tu allan i Gymru, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny ble gwelwyd mudo o Gymru ac yn y gwledydd ble mae’r cysylltiadau Celtaidd yn gryf, nid yw’r Eisteddfod eto wedi gwireddu ei llawn botensial i gyfnewid yn rhyngwladol ar lefel Ewropeaidd neu fyd-eang, a hyd yma nid yw wedi archwilio’n llawn sut y gall technoleg ddigidol gyfrannu at hynny.

Mae’r Eisteddfod nawr ar gyfnod o datblygu a chynllunio strategol sydd yn cynnwys strategaeth ddigidol a rhyngwladol. Bydd y prosiect hwn yn archwilio tair agwedd benodol ar gyfraniad technoleg ddigidol at y strategaeth ryngwladol:

(a) Datblygiad Proffesiynol: adeiladu partneriaethau gyda gwyliau eraill, cryfhau cysylltiadau a pherthnasau, dod yn rhan o rwydweithiau digidol, defnyddio technoleg yn y cyd-destunau hyn.

(b) Rhaglen Artistig: adnabod pa agweddau ar y rhaglen sydd fwyaf addas ar gyfer cyfnewid rhyngwladol – gall hyn gynnwys cyd-gynhyrchu gyda gwyliau eraill yn ogystal ag ‘allforio’ a mewnforio cynnwys artistig. Sut gall technolegau digidol arloesol gyfrannu at yr agwedd hon?

(c) Strategaeth Ymgysylltu Cymunedol – sut gall yr Eisteddfod ddod ag elfennau rhyngwladol i mewn i’w strategaeth ymgysylltu cymunedol; all twristiaeth ddiwylliannol fanteisio ar gynyddu amlygrwydd i brosiectau’r Eisteddfod ledled Cymru ? All Cymru arddangos yn rhyngwladol ei llwyddiant wrth gyd-greu a chyd-gynhyrchu gyda’r gymuned fel a welir ym mhob Eisteddfod? Pa rôl sydd i dechnoleg ddigidol yn hyn, yng Nghymru a thu hwnt?

Allbynnau disgwyliedig y prosiect ymchwil hwn:

Prif allbwn y prosiect fydd traethawd PhD. Bydd y prosiect ymchwil yn cyfrannu at waith yr Eisteddfod wrth iddi ddadansoddi a gweithredu ei Strategaeth Ryngwladol a rôl technoleg ddigidol

yn ei phrif amcanion. Rhagwelir y bydd yr ymchwil hwn yn cyfrannu at drafodaeth gyhoeddus yng Nghymru ar gyfnod ble mae diddordeb cynyddol yn rôl Cymru’n rhyngwladol.

Perthnasedd pellach yr ymchwil

Un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru yw ‘cynyddu proffil ac enw da Cymru’n rhyngwladol’. Mae’r prosiect hwn yn cyfrannu at yr amcan hon, gan ganolbwyntio ar yr Eisteddfod, ble mae’r iaith Gymraeg yn ganolog i’w holl weithgareddau. Mae perthnasedd pellach i’r ymchwil hwn mewn rhannau eraill o Ewrop a’r byd ble siaredir iaith leiafrifol/edig.

Cyllido:

Cyllidir gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) Dwyrain. Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau uwch ar gyfer Cymru gyfan sy’n cael ei harwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Caiff ei hariannu’n rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae’r ysgoloriaeth hon yn cynnwys ffioedd DU/EU llawn ar raddfa DU/UE ynghyd â grant doethurol di-dreth sydd yn cychwyn ar £14,628 p.a. ar gyfer 2019/20.

Mae cyllideb ychwanegol ar gyfer teithio, offer/deunyddiau a hyfforddiant i gefnogi eich ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau KESS yn talu ffioedd.

Hyd: Llawn amser am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno’r thesis o fewn chwe mis ar ôl diwedd y cyfnod cyllido o dair blynedd).

Hyfforddiant: Mae’n rhaid i bob deiliad ysgoloriaeth KESS gwblhau Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESS.

Meini Prawf:

Hanfodol:

· Gradd 2:1 neu uwch (neu gyfatebol)

· Diddordeb a phrofiad perthnasol mewn diwylliant digidol a chyfnewid rhyngwladol

· Awydd i gofleidio technolegau newydd yng nghyd-destun cyfnewid rhyngwladol diwylliannol

· Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn Gymraeg ac yn Saesneg

· Gallu defnyddio meddalwedd a phlatfformau addas

· Gallu gweithio ar eich pen eich hun, rheoli eich amser eich hun, ymgymryd â gweithgaredd ymchwil annibynnol a’i gyflawni’n effeithiol

· Sgiliau rhyng-bersonol ardderchog a’r gallu a’r ymrwymiad i weithio’n effeithiol fel rhan o dim

· Gallu i sefydlu perthynas waith gref gyda’r Eisteddfod fel y partner craidd

Dymunol:

· Gradd Meistr mewn pwnc perthnasol

· Gwybodaeth weithiol mewn iaith ag eithrio Cymraeg a Saesneg

· Profiad o weithio ym maes cyfnewid rhyngwladol diwylliannol

Cymwysedd

Yn agored i’r rhai sydd o fewn ardal Rhaglen KESS Dwyrain Cymru. Rhaid i ymgeisyddion gyflawni’r meini canlynol:

· Bod â chyfeiriad gwaith/cartref yn Ardal y Rhaglen Dwyrain Cymru* pan fyddant yn cyflwyno’r cais

· Bod â’r hawl i weithio am dâl yn Ardal y Rhaglen pan fyddant wedi cwblhau’r ysgoloriaeth

· Cael eu hystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘Undeb Ewropeaidd’ yn ôl canllawiau’r Brifysgol.

* Ardal y Rhaglen Dwyrain Cymru yw: Sir Fflint, Powys, Wrecsam, Bro Morgannwg, Sir Fynwy, Casnewydd a Chaerdydd.

Sut i ymgeisio: Danfonwch becyn cais at Dr Matt Briggs m.briggs@uwtsd.ac.uk erbyn 14 Hydref 2019. Gellir danfon copi drwy’r post at:

Dr Matt Briggs

Research, Innovation and Enterprise Services

University of Wales, Trinity Saint David.

J-Shed, Suit 10 / 11.

Kings Road

Swansea

SA1 8PL

Rhoddir gwybod i’r rhai sydd ar y rhestr fer erbyn 17 Hydref

Cynhelir cyfweliadau w/c 21 Hydref

Pecyn Cais:

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol o wefan PCYDDS yma http://www.uwtsd.ac.uk/rdp/funding-and-projects/kess-ii/

· Ffurflen gais ymgeisydd KESS II

· Dogfennau Cefnogi a nodir a bob ffurflen

I drafod y prosiect cysylltwch â: Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones elin.jones@uwtsd.ac.uk

I drafod y broses o gyflwyno cais, cysylltwch â Dr Matt Briggs. m.briggs@uwtsd.ac.uk

PhD Scholarship: Exploring Digital Opportunities in Developing and Implementing a Sustainable International Strategy: National Eisteddfod of Wales

Applications are invited for a PhD studentship funded by the Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS 2 East) scheme intended to start February 2020. The project will be based in Yr Athrofa: the Institute of Education at University of Wales Trinity Saint David in collaboration with the National Eisteddfod of Wales.

Duration: 3 years

Funding Amount: UK/EU tuition fees plus stipend starting at £14,628

Regions: EU (Non UK), UK

Project Details:

This project focusses on the digital opportunities identified and analysed in the context of developing and implementing an international and digital strategy in the case of the National Eisteddfod of Wales (“Eisteddfod”).

Background

The Eisteddfod is one of Europe’s largest cultural festivals. It offers a unique visitor experience in its diverse multi-disciplinary curation of thousands of programmed and fringe events, co-produced over two years with its local host community, specialists, partners and sponsors and attracting over 150,000 audiences and participants each year.

The festival has a strong digital presence – across social media, and uses innovative technological approaches to engage participants and audiences.

Although the brand ‘Eisteddfod’ is known beyond Wales, especially in areas of Welsh migration as well as in the other Celtic Countries where connections are strong, it has not yet prioritised its full potential to engage in international exchange, at European and global levels, and has hitherto not explored how digital ICT can contribute to this activity.

The Eisteddfod is now currently embarking on strategic development and planning that includes an international and digital strategy. This project will examine three specific aspects of the contribution of digital technology to the international strategy:

(a) Professional Development: partnership building with other festivals, extending contacts and relationships, engagement in digital networks, using technology in these contexts.

(b) Artistic Programme: identify which aspects of the programme are most appropriate for international exchange – this many include co-productions with other festivals as well as ‘exporting’ and importing artistic content. What can innovative digital technologies contribute to this aspect?

(c) Community Engagement Strategy – how can the Eisteddfod introduce elements of internationalisation into its community engagement strategy; can cultural tourism in Wales benefit

from an enhanced visibility of its two-year engagement projects all over Wales? Can Wales showcase internationally its proven track record in community co-curation and co-production as experienced in the Eisteddfod? What role is there for digital technology in this aspect, in Wales and further afield?

Expected outputs from this research project:

The main output is the PhD thesis. The research project will contribute to the Eisteddfod’s analysis and implementation of its international strategy and the role of digital technology in its key aims. It is envisaged that this research project will inform public debate in Wales at a time where there is growing interest in Wales’s international participation.

Wider relevance of the research:

One of the Welsh Government’s priorities is to ‘raise the profile and reputation of Wales internationally’. This project contributes to this goal, taking as its starting point the Eisteddfod, known for its core mission of being a Welsh-language festival. The relevance of this research can be significant for other less widely spoken languages in other parts of Europe and across the world.

Funding:

Funded by KESS East. Knowledge Economy Skills Scholarships is a pan-Wales higher level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) convergence programme for West Wales and the Valleys.

This studentship consists of full UK/EU tuition fees at UK/EU rate, as well as a tax-free Doctoral Stipend starting at £14,628 p.a. for 2019/20.

Each scholarship has an additional budget for travel, equipment/consumables and training to support your research. KESS PhD Scholarship holders do not pay fees.

Length: Full-time for 3 years. (Theses must be submitted 6 months after the funded three-year study period.)

Training: The achievement of a Postgraduate Skills Development Award (PSDA) is compulsory for each KESS scholar (The PSDA is based on a 60-credit award, which is an additional award to the PhD).

Selection Criteria:

Essential:

· At least a 2:1 degree (or equivalent)

· An interest and relevant experience in digital culture and international exchange

· A willingness to embrace new technologies in the context of international cultural exchange

· Excellent written and oral communication skills in Welsh and English

· Competence in using appropriate software and platforms

· Ability to work independently, effectively manage own time and undertake independent research activity successfully

· Excellent inter-personal skills with ability and commitment to work effectively as part of a collaborative team

· Ability to establish strong collaboration with the Eisteddfod as main partner.

Desired:

· Masters qualification in a relevant field

· Working knowledge of languages other than Welsh and English

· Have experience of working in the field of international cultural exchange

Eligibility

Open only to those within the KESS East Wales Programme Area. Candidates must meet the following criteria:

· Have a home/work address in the East Wales Programme Area * at the time of their application;

· Have the right to take up paid work in the Programme Area * on completion of the scholarship;

· Be classified as ‘home’ or ‘EU’ according to the University’s guidelines.

* East Wales Programme Area includes: Flintshire, Powys, Wrexham, Vale of Glamorgan, Monmouthshire, Newport, and Cardiff

How to apply: A completed application package should be submitted to Dr Matt Briggs m.briggs@uwtsd.ac.uk by 14th October 2019. Hard copy may be sent to

Dr Matt Briggs

Research, Innovation and Enterprise Services

University of Wales, Trinity Saint David.

J-Shed, Suit 10 / 11.

Kings Road

Swansea

SA1 8PL

Shortlisted candidates will be informed 17th October

Interviews will be held w/c 21st October

Application package:

Please download the following documents from the UWTSD website here http://www.uwtsd.ac.uk/rdp/funding-and-projects/kess-ii/

· KESS II Participant Application Form

· Supporting Documents mentioned on each form

To discuss the project please contact:

Prof. Elin Haf Gruffydd Jones elin.jones@uwtsd.ac.uk

To discuss the application process, please contact Dr Matt Briggs. m.briggs@uwtsd.ac.uk