Gweithredu a gwerthuso ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth i leihau ymddygiadau hunan-niweidio a gwella iechyd a llesiant mewn sefydliadau carchar.(Ysgoloriaeth PhD )

 

Gweithredu a gwerthuso ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth i leihau ymddygiadau hunan-niweidio a gwella iechyd a llesiant mewn sefydliadau carchar

Tîm y Prosiect:               Dr Karen De Claire (Prif Oruchwylydd Academaidd)

                                         Dr Nicola Bowes (Goruchwylydd Academaidd)

Yr Athro Diane Crone (Goruchwylydd Academaidd)

Catherine Evans (Prif Oruchwylydd Cwmni)

Amlinell o’r Prosiect:

Mae HMPPS yng Nghymru yn arwain gwaith datblygu a gweithredu Prawf o’r Cysyniad Lleihau Niwed ac Aildroseddu. Cylch gorchwyl y Prawf o’r Cysyniad yw bod gan droseddwyr mewn ardal ddaearyddol benodol (Trelái/Caerau) fynediad i’r ymyriadau ‘cywir’ a dulliau effeithiol o weithio i uchafu’r tebygolrwydd o adsefydlu llwyddiannus, parhaus. Caiff hyn ei gyflawni drwy asesiad uwch o anghenion unigolion a’r gymuned, rhoi prawf ar ymyriadau cymunedol arloesol ac ymgysylltu â chymunedau lleol er mwyn lleihau risg, niwed ac aildroseddu. Byddai’r ymgeisydd PhD llwyddiannus yn nodi blaenoriaethau defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd yng nghwmpas y prosiect, yn archwilio ymyrraeth effeithiol yn yr ardaloedd hyn, yn ystyried ailgyfeirio adnoddau i ffwrdd o ymyrraeth ddiangen ac yn ystyried y bylchau. Ar ôl cwblhau hyn, yr ail gam fyddai argymell ymyriadau a’u gwerthuso. Mae’n debygol na fydd rhai o’r ymyriadau a awgrymir yn cael eu gweithredu o fewn oes y prosiect PhD hwn am fod newid cyllid a ffocws y sector cyhoeddus yn cymryd amser. Os felly, bydd yr ymchwilydd yn cefnogi tîm y prosiect i ddatblygu rhaglen o werthuso yn y dyfodol.

Dyddiad Cau am Geisiadau:   30 Awst 2019

Manylion y gwaith arfaethedig yw:

WP1: Adolygiad systemataidd;

WP2: Gweithredu’r prosiect ymchwil;

WP3: Casglu data;

WP4: Dadansoddi data;

WP5: Lledaenu’r canlyniadau

Mae’r ysgoloriaeth yn cynnig y canlynol i bob cyfranogwr (myfyriwr) cymwys:

  • Nid yw deiliaid Ysgoloriaeth PhD KESS yn talu ffioedd;
  • Tâl misol yn unol â chyfraddau RCUK: 3 blynedd o gyllid @ £14,628 y flwyddyn am PhD
  • Cyllideb ychwanegol i gefnogi’ch ymchwil o £3,000 ar gyfer teithio, mynychu cynadleddau, mân offer, nwyddau traul a hyfforddiant
  • Cyfle i fanteisio ar gyfres o gyrsiau hyfforddiant sgiliau lefel uwch a mynychu Ysgol Raddedigion breswyl KESS
  • O leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gyda’r partner cwmni ar eu prosiect dynodedig
  • Rhaid i fyfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu traethawd o fewn 3.5 blynedd am PhD
  • Rhaid i bob cyfranogwr gwblhau Gwobr Datblygu Sgiliau Ôlraddedig KESS

I fod yn gymwys am yr ysgoloriaeth, dylai fod gan ymgeiswyr ddinasyddiaeth y DU neu’r Undeb Ewropeaidd, a bod yn preswylio yn ardal gydgyfeirio Cymru adeg eu penodi (neu fod yn astudio neu’n gweithio yn yr ardal gydgyfeirio yn union cyn cychwyn y prosiect), a dylai fod ganddynt yr hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso. Caiff eu preswylfan ei gadarnhau drwy ddarparu dogfennau fel trwydded yrru, cytundeb tenantiaeth neu gyfriflen ddiweddar gan fanc neu gymdeithas adeiladu.

Mae’r map o’r rhanbarth cymwys​ i’w weld yma​. D.S: Mae’r map yn dangos ardaloedd eraill a gynorthwyir yn y DU, ond dim ond rhanbarth Dwyrain Cymru sy’n gymwys yn y prosiect hwn.

I gael ffurflen gais (Ffurflen Gais Cyfranogwyr) a rhagor o wybodaeth am KESS2 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, cliciwch yma

 I wneud cais, llenwch ffurflen gais a’i chyflwyno i Dr Karen De Claire drwy E-bost:   kdeclaire@cardiffmet.ac.uk

Caiff cyfweliadau am y swydd hon eu cynnal yn yr wythnos sy’n dechrau 2 Medi 2019, a bydd y swydd yn cychwyn ar unwaith.

Nodiadau Cyllido:

Cefnogir gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2 (KESS2) sy’n fenter sgiliau lefel uwch i Gymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran sector addysg uwch Cymru. Fe’i hariennir yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru.