Datblygiadau methodolegol ar gyfer monitro ac asesu llwyth hyfforddi, perfformiad a statws iechyd athletwyr dygnwch yng Nghymru(Ysgoloriaeth PhD )

 

Datblygiadau methodolegol ar gyfer monitro ac asesu llwyth hyfforddi, perfformiad a statws iechyd athletwyr dygnwch yng Nghymru

Tîm y Prosiect:           Michael Hughes, PhD, (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Richard Webb, PhD (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Rebecca Aicheler, PhD (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Paul Smith, PhD (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Daniel Farmer (Chwaraeon Cymru)

Brian Hughes (Chwaraeon Cymru)

Tom Cullen, PhD (Prifysgol Coventry; Cynghorwr technegol)

Amlinelliad o’r Prosiect:

Yn aml mae’n anodd pennu ymateb iach ac effeithiol i hyfforddiant ymarfer corff ar gyfer athletwyr elitaidd gan y bydd hyfforddiant gormodol a hyfforddiant annigonol yn arwain at berfformiad gwael. Yn aml, dim ond pan fydd athletwyr yn cael anaf neu’n mynd yn sâl y caiff hyfforddiant gormodol ei gydnabod ac, fel y cyfryw, mae hyfforddwyr ac athletwyr bob amser yn ceisio taro’r cydbwysedd rhwng rhagnodi hyfforddiant yn gywir ac yn anghywir. Fodd bynnag, nid oes rhaglen asesu wrthrychol ar gyfer hyfforddiant yn bodoli ar gyfer athletwyr dygnwch yng Nghymru ar hyn o bryd a nod y prosiect hwn yw datblygu cynllun o’r fath. Y bwriad yw y bydd canlyniadau’r astudiaeth yn ei gwneud yn bosibl i optimeiddio hyfforddiant yn well, a thrwy hynny godi proffil a pherfformiad y chwaraeon hyn a’r athletwyr, gan arwain at fwy o lwyddiant cystadleuol ac, o bosibl, gynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan yn y chwaraeon hyn ar ‘lawr gwlad’.

 Mae Chwaraeon Cymru yn dymuno datblygu rhaglen monitro iechyd a pherfformiad athletwyr dygnwch yng Nghymru mewn Athletau a Thriathlon. Y bwriad yw y bydd y rhaglen hon yn gwella gwybodaeth am effeithiau cymryd rhan mewn gweithgaredd dygnwch ac y gellir bwydo’r wybodaeth hon yn ôl i athletwyr amatur, hyfforddwyr a rhanddeiliaid eraill er mwyn gwella arferion presennol. Dylai’r rhaglen fonitro hon ddarparu gwybodaeth sydd: yn ôl-syllol o ran hyfforddiant yn y gorffennol, yn gyfredol o ran statws perfformiad ac iechyd, ac yn rhagolygol o ran hyfforddiant ac iechyd yr athletwyr. Bydd y gwaith yn yr astudiaeth hon yn adeiladu ar waith ymchwil blaenorol (Cullen et al.,. 2017) gan ein tîm sy’n ymchwilio i’r ymateb i hyfforddiant nofio.

Caiff y nodau eu cyflawni drwy’r amcanion canlynol:

 1. Sefydlu a choladu gwybodaeth bresennol yn y llenyddiaeth, wrth ystyried arferion grwpiau chwaraeon a grwpiau ymchwil eraill.
 2. Sefydlu, datblygu a mireinio’r rhaglen monitro ac asesu gan ddefnyddio gweithgareddau hyfforddi’r athletwyr.
 • Drwy gysylltu ag asesiadau ffitrwydd rheolaidd, bydd y myfyriwr hefyd yn ceisio sefydlu’r ymatebion pwysig i sesiynau hyfforddi.
 1. Drwy ddefnyddio’r dulliau canlynol: graddfeydd goddrychol; asesiadau gwrthrychol o fioddangosyddion blinder a straen ymarfer corff (e.e., IL-6 a’i dderbynnydd esboniadwy, sIL-6R); asesiad gwrthrychol o lwyth hyfforddi (h.y., hyd, dwyster yr hyfforddiant) bydd y myfyriwr yn ymchwilio i gysylltiadau rhwng llesiant, llwyth hyfforddi a datblygu ffitrwydd.
 2. Gan ddefnyddio technegau in-vitro, bydd y myfyriwr yn cynnal ymchwiliad i’r mecanweithiau posibl sy’n cysylltu ymarfer corff â rhyddhau IL-6 a’r newid yn lefelau’r sIL-6R sy’n cylchredeg.

Dylai’r ymgeisydd delfrydol feddu ar y canlynol:

 1. cymhwyster ôl-raddedig cysylltiedig,
 2. profiad o ddefnyddio technegau biocemeg,
 • profiad o weithio gydag athletwyr lefel uchel mewn cyd-destun hyfforddi neu gefnogi.

Ond croesewir ceisiadau gan y rheini heb yr holl briodoleddau hyn hefyd.

Mae natur yr astudiaeth yn pennu y bydd disgwyl gwneud rhywfaint o waith yn ystod oriau anghymdeithasol. Dylai’r ymgeisydd feddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog a bod yn frwd dros y maes pwnc.

Dyddiad Cau ar gyfer Gwneud Cais:  26 Awst

Gwaith arfaethedig fel y manylir isod:

WP1: Cynnal adolygiad llenyddiaeth helaeth o fonitro hyfforddiant athletwyr dygnwch ar ddefnydd o fiofarcwyr cysylltiedig.

WP2: Dysgu technegau casglu a dadansoddi data.

WP3: Datblygu rhaglen monitro ac asesu ffitrwydd yr athletwyr a’i rhoi ar waith, gan roi adborth aml i athletwyr a hyfforddwyr.

WP4: Cynnal gwaith dadansoddi in-vitro er mwyn ymchwilio ymhellach i fecanweithiau sy’n dylanwadu ar IL-6 a biofarcwyr cysylltiedig.

WP5: Cyflawni gwaith dadansoddi data a llunio’r thesis terfynol

Mae’r ysgoloriaeth yn cynnig y canlynol i bob cyfranogwr cymwys (myfyriwr):

 • Nid yw deiliaid Ysgoloriaeth PhD KESS yn talu ffioedd;
 • Cyflog misol yn unol â chyfraddau UKRI: 3 blynedd o gyllid o £14,628 (2019/20) y flwyddyn ar gyfer PhD, yn amodol ar gynyddrannau blynyddol
 • Cyllideb ychwanegol o £ 3,000 er mwyn cefnogi eich ymchwil, a hynny ar gyfer teithio, mynychu cynadleddau, mân gyfarpar, defnyddiau traul a hyfforddiant
 • Cyfle i gael mynediad at gyfres o hyfforddiant sgiliau lefel uwch a mynd i Ysgol Breswyl i raddedigion KESS
 • O leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gyda phartner y cwmni ar y prosiect a bennwyd
 • Rhaid i fyfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu traethawd ymchwil o fewn 3.5 blynedd ar gyfer PhD
 • Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gwblhau Gwobr Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESS

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, dylai fod gan ymgeiswyr Ddinasyddiaeth y DU neu’r UE, a dylai fyw yn ardal gystadleuol Cymru ar adeg eu penodi (neu fod yn astudio yn yr ardal gystadleuol neu’n gweithio ynddi syth cyn dechrau’r prosiect) a dylai fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth pan fydd yn cymhwyso. Caiff preswyliaeth ei chadarnhau drwy ddarparu dogfennau megis trwydded yrru, cytundeb tenantiaeth neu ddatganiad diweddar gan fanc neu gymdeithas adeiladu.

Gellir gweld map ardal gymwys y Dwyrain yma​.  Noder: Mae’r map hefyd yn dangos ardaloedd eraill a gynorthwyir yn y DU, ond dim ond Dwyrain Cymru (yr ardaloedd yng Nghymru nad ydynt wedi’u cysgodi) sy’n gymwys yn y prosiect hwn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i (http://www.cardiffmet.ac.uk/research/Pages/KESSII.aspx) lle byddwch hefyd yn dod o hyd i’r ffurflen gais (Ffurflen Gais i Gyfranogwr– ewch ‘KESS II Scholarship Vacancies’).

 I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais a’i chyflwyno i Dr Michael Hughes yn: mghughes@cardiffmet.ac.uk.

Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer y prosiect hwn yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 2 Medi 2019, a’r dyddiad cychwyn arfaethedig fydd 30 Medi 2019.

Nodiadau Cyllid:

Cefnogwyd gan Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth 2 (KESS2), sef menter sgiliau lefel uwch Cymru Gyfan, a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i ariennir yn rhannol gan raglen Gystadleuol Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru.