Ymchwil i Ynni Geothermol o Ddŵr Mwyngloddiau wedi’i Wella’n Ficrobaidd

  

Prifysgol Aberystwyth, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

ID y Prosiect: AUE10002

Tâl blynyddol: £14,483

Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 31ain Hydref 2019

Mae adennill a storio gwres geothermol enthalpi isel mewn pyllau glo gwag a gorlifedig yn faes sydd o ddiddordeb cynyddol wrth inni symud tuag at systemau ynni a gwresogi wedi’u datgarboneiddio mewn lleoliadau domestig a diwydiannol. Mae adweithiau sy’n cynhyrchu gwres ecsothermig rhwng dŵr, gweddau dyfrllyd a nwyol, ac arwynebau mwynol yn aml yn cael eu cyfryngu a’u cyflymu yn sgil gweithgarwch microbaidd yn y gwastraff mwyngloddiau ar yr arwyneb, ond nid oes llawer yn hysbys ynghylch prosesau dan yr arwyneb. Rydym yn chwilio am fyfyriwr llawn ysgogiad i ymchwilio i ficrobioleg adweithiau biogeocemegol sy’n cynhyrchu gwres mewn lleoliadau lle ceir dŵr mwyngloddiau o dan yr arwyneb.

Nod y prosiect yw rhoi’r asesiad cyntaf o rôl microbioleg o ran cynhyrchu ynni geothermol o ddŵr mwyngloddiau, a bydd yn ymchwilio i’r mecanweithiau hyn ym maes glo’r De, lle mae nifer o gynlluniau geothermol dŵr mwyngloddiau yn cael eu datblygu. Bydd yr ymchwil yn datblygu’r ddealltwriaeth sylfaenol o brosesau cynhyrchu gwres microbaidd a fydd yn galluogi Cymru i ddatblygu ac arloesi â thechnolegau o’r fath er mwyn cyflawni amcanion Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer economi ynni carbon isel. Mae Arolwg Daearegol Prydain (BGS) fel partneriaid diwydiannol ar gyfer y gwaith hwn yn rhanddeiliaid o bwys o ran datblygu ynni geothermol o ddŵr mwyngloddiau yn y DU, a dyna sydd wedi eu hysgogi i gefnogi’r fenter KESS2 hon.

Yn benodol byddwn yn:

1. Rhoi dealltwriaeth sylfaenol o fecanweithiau biogeocemegol cynhyrchu gwres

2. Asesu a yw bioysgogi cymunedau microbaidd o dan yr arwyneb yn cynnig dull o gyflymu cyfradd a maint y cynhyrchu gwres ac felly’r potensial ar gyfer Ynni Geothermol o Ddŵr Mwyngloddiau wedi’i Wella’n Ficrobaidd.

Pennu mecanweithiau a rôl bosibl biofaeddu mewn systemau adennill gwres.

Mae’r Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Dylai’r darpar ymgeisydd fod â gradd BSc dosbarth cyntaf neu 2:1 da neu gymhwyster cyfatebol, o leiaf, ac, os oes modd, MSc ym maes microbioleg, geomicrobioleg, gwyddor yr amgylchedd, peirianneg amgylcheddol neu wyddorau daear. Yn ddelfrydol bydd ganddo/i brofiad o ddadansoddi samplau amgylcheddol yn ficrobiolegol ac yn geocemegol, a bydd ar gael i ddechrau ar yr ysgoloriaeth ymchwil erbyn Ionawr 2020. Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerdydd ac Arolwg Daearegol Prydain (BGS) a bydd angen teithio ac o bosibl fynd ar secondiad i’r holl sefydliadau hyn.

Mae rhan o gyllid y prosiect yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy law rhaglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Mae Ysgoloriaethau PhD KESS yn cael eu dyfarnu ar y cyd â phartneriaid allanol. (Mae gwneud cais yn ddigon, nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid).

Er mwyn gwneud cais, dylech anfon y ddogfennaeth ganlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion (cyfeiriad isod) erbyn 31ain Hydref 2019:

1. Ffurflen Gais am Raglen Ymchwil, dau ganolwr. Cewch lawrlwytho’r ffurflen gais a’r ffurflenni geirda o http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/howtoapply/

2. Ffurflen gais KESS wedi’i llenwi (rhowch y cyfeirnod AUE10002 yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen) a CV diweddar. Cewch lawrlwytho’r ffurflenni cais o’r dolenni cyswllt isod. https://www.aber.ac.uk/cy/rbi/business/services/initiatives/kess/lleoliadauysgoloriaethaffurflennicaiscyfredolcurrentscholarshipvacanciesandapplicationforms/

3. Cynnig PhD, hyd at 1,000 o eiriau, lle y byddwch yn manylu am eich profiad a’ch diddordebau a disgrifio pam rydych chi’n ymgeisydd da i’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Cyfeiriwch at Ddisgrifiad y Prosiect yn y ddolen isod.

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £14,483 (gan gynyddu yn unol â chwyddiant am y ddwy flynedd ganlynol). Bydd arian ychwanegol ar gyfer pob ysgoloriaeth am gostau teithio, offer a hyfforddiant i’ch helpu â’ch ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau PhD KESS yn talu ffioedd.

Amser: Amser llawn am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 6 mis ar ôl y 3 blynedd astudio a ariannwyd).

Hyfforddiant: Mae’n orfodol i bob ysgolhaig KESS gael y Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA). Mae’r PSDA yn werth 60 credyd, ac mae’n gymhwyster ychwanegol ar ben yr PhD.

Pwy sy’n cael ymgeisio: Oherwydd fod rhan o’r arian yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae cyfyngiadau ar bwy sy’n gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon. I fod yn gymwys, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn wladolyn o’r EU, sy’n byw yn Nwyrain Cymru ac wedi’i gofrestru mewn Prifysgol, a rhaid iddo fod â hawl i weithio yn y rhanbarth ar ôl cymhwyso.

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ddwyrain:

Sir y Fflint

Wrecsam

Powys

Sir Fynwy

Casnewydd

Caerdydd

Dyffryn Glamorgan Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol, cewch gysylltu â Dr Andy Mitchell yn nem@aber.ac.uk neu 01970 622640

Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau:

Swyddfa Derbyn Graddedigion Canolfan Croesawu Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth Aberystwyth SY23 3FB

Dyfynnwch y Cyfeirnod: AUE10002

Dyddiad cau am geisiadau: 31ain Hydref 2019