Cyfranogwr KESS 2, Sebastian Haigh, yn cyhoeddi papur yn y cylchgrawn effaith uchel IEEE TRANSACTIONS

Mae myfyriwr PhD Prifysgol De Cymru wedi datblygu algorithm newydd sydd â’r potensial i newid y ffordd y caiff cleifion sydd â chyflyrau niwrogyhyrolgerbydol difrifol eu hasesu a’u trin.

Ar hyn o bryd, yn gweithio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mae Sebastian Haigh yn ail flwyddyn o’i ysgoloriaeth wedi’i ariannu gan KESS 2, gyda prosiect o’r enw ‘System Cywirdeb Uchel ar gyfer Lleoli Nodweddion Anatomeg gan ddefnyddio Uwchsain’.

Gallai ei waith helpu’r rheiny â mudiad corff cyfyngedig trwy ymchwilio i ddichonoldeb mesur awtomatig a chofnodi arwyddion anatomegol, sy’n cynrychioli cyfluniad ysgerbydol cleientiaid gwasanaethau clinigol, megis y Gwasanaeth Postio a Symudedd.

Sebastain Haigh

Cyhoeddir yn y cylchgrawn IEEE TRANSACTIONS, mae papur Sebastian yn datblygu algorithm newydd i ddosbarthu a gwrthod adlewyrchiadau di-lein mewn systemau lleoli wltrasonig band cul.

Mae adlewyrchiadau di-lein yn digwydd pan fydd tonnau wltrasonig a drosglwyddir yn datgelu gwrthrychau solet ac yn teithio trwy unrhyw lwybr nad yw’n dilyn llinell uniongyrchol y trosglwyddydd a’r derbynnydd.

Esboniodd Sebastian, “Mae adlewyrchiadau’n arwain at sefyllfa lle gellir derbyn arwyddion lluosog o drosglwyddiad wltrasonig sengl, dim ond un ohonynt sydd â’r posibilrwydd o deithio ar y llwybr llinell olwg angenrheidiol. Mae pennu pa arwyddion sy’n adlewyrchiadau nad ydynt yn edrych ar y golwg yn heriol mewn systemau band cul ac y gall methu â gwneud hynny arwain at golli cywirdeb.

“Mae ein algorithm yn defnyddio dull sgwâr o leiaf sgwâr a bennwyd yn Bayesian i ganfod ac eithrio signalau adlewyrchedig trwy addasu set o bwysau yn seiliedig ar sawl ffactor, gan gynnwys pa mor fawr y mae arwyddion gwall yn eu cynhyrchu wrth gyfrifo’r sefyllfa. Gall y dull hwn ddosbarthu dros 96% o signalau yn gywir tra hefyd yn perfformio’n well na’r algorithmau o’r radd flaenaf o ran cymhlethdod cyfrifiadurol. ”

Mae amcangyfrifir bod yna oddeutu 20,000 o bobl ledled y DU ar hyn o bryd, sydd angen seddau arferol i fodloni eu hanghenion clinigol a swyddogaethol a gallent elwa o’r dechnoleg hon. Os bydd hyn yn llwyddiannus bydd y dechneg newydd hon yn galluogi mesuriadau anatomegol nad ydynt yn ymledol, yn gost-effeithiol ac yn asesiad gwrthrychol o ystum dros amser.


Dolen i’r papur cylchgrawn IEEE a gyhoeddwyd: https://ieeexplore.ieee.org/document/8428614/

Gellir dod o hyd i fanylion pellach, lluniau sy’n gysylltiedig â’r prosiect a gwybodaeth gefndirol ar dudalen gwe’r grŵp prosiect : https://at-web1.comp.glam.ac.uk/KBS/alandamarks.php