Cynnyrch hadau ar gyfer marchnad ddatblygol cynhyrchu hadau glaswellt amwynder yng Nghymru

Cynnyrch hadau ar gyfer marchnad ddatblygol cynhyrchu hadau glaswellt amwynder yng Nghymru

Prifysgol Aberystwyth, Athrofa y Gwyddorau, Amgylcheddol a Gwledig

ID y Prosiect: AUM40002

Tâl blynyddol: £11,586

Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 30/09/2019

Mae cynnyrch hadau cadarn yn un o nodweddion allweddol llwyddiant masnachol amrywiaethau glaswellt amwynder. Mae nodweddu cynnyrch hadau mewn bridio gwair yn faes cymhleth sy’n gofyn am lawer o adnoddau. Sefyllfa ddelfrydol fyddai cael galluoedd dethol genomig ar gyfer cynnyrch hadau er mwyn gallu defnyddio dethol cadarnhaol ar gyfer y nodweddion hyn fel cam arferol wrth fridio glaswellt amwynder.

Diben y prosiect hwn yw gwerthuso’r potensial i drosglwyddo galluoedd dethol genomig ar gyfer cynnyrch hadau mewn bridio gwair amaethyddol i raglenni bridio amwynder IBERS. Bydd y prosiect yn cynnwys nodweddu is-nodweddion cynnyrch hadau gan gynnwys cynnyrch hadau a gynaeafwyd, nifer y stolau atgenhedlol, hyd y pen, nifer y sbigolion, set hadau, gollwng, a nifer a maint yr hadau a gynhyrchir. Bydd y plasm cenhedlu a fydd yn cael ei nodweddu yn cynnwys y boblogaeth fapio a phoblogaethau bridio glaswellt Amaethyddol x Amwynder. Y nod o fewn cyfnod y prosiect fyddai pennu gwerthoedd bridio amcangyfrifedig genomig rhieni a chenedlaethau cyntaf y poblogaethau bridio amwynder ar gyfer is-nodweddion cynnyrch hadau. Bydd hyn nid yn unig yn rhoi hyfforddiant gwerthfawr i’r myfyriwr ym maes bridio planhigion yn ymarferol, ond hefyd yn rhoi tystiolaeth empirig o gymhwysiad gwyddonol newydd ym maes bridio er mwyn gallu cyhoeddi mewn cyfnodolyn eang ei ddylanwad.

Dylai fod gan ddarpar ymgeiswyr radd 2:1, o leiaf, mewn pwnc perthnasol neu brofiad cyfatebol, a dylent fod ar gael i gychwyn ar yr ysgoloriaeth ymchwil cyn gynted â phosibl (a chyn Hydref 2019 fan bellaf). Mae’r prosiect yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy raglen Cydgyfeirio yr Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Mae ysgoloriaethau MPhil KESS II yn ddyfarniadau ar y cyd gyda phartneriaid allanol. (Dim ond cyflwyno cais y mae angen i ymgeiswyr ei wneud, nid oes angen iddynt chwilio am bartneriaid.)

Gwerth y Dyfarniad: Tâl o £11,586 (neu pro-rata os yn rhan-amser). Mae gan bob ysgoloriaeth gyllideb ychwanegol ar gyfer teithio, offer/nwyddau traul a hyfforddiant er mwyn cefnogi eich ymchwil. Nid yw deiliaid ysgoloriaeth MPhil KESS II yn talu ffioedd.

Hyd: Llawn-amser am flwyddyn, neu 50% o’r amser am ddwy flynedd. (Rhaid cyflwyno’r traethawd ymchwil 3 mis wedi’r cyfnod astudio a ariennir.)

Hyfforddiant: Mae sicrhau Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA) yn hanfodol ar gyfer pob ysgolor KESS II (mae’r Dyfarniad yn seiliedig ar ddyfarniad 30 credyd, sy’n ddyfarniad ychwanegol i’r MPhil).

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ardal Gydgyfeirio:

Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Ceredigion
Sir Gaerfyrddin
Sir Benfro
Abertawe
Castell Nedd Port Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr
Rhondda Cynon Taf
Caerffili
Torfaen

I wneud cais, bydd angen cyflwyno’r pethau canlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion (cyfeiriad isod) erbyn 30 Medi 2019.

  1. Ffurflen Gais Uwchraddedig wedi’i llenwi (gellir gwneud hyn ar-lein, ar ebost neu ar bapur).
  2. Dwy Ffurflen Geirda Uwchraddedig wedi’u llenwi (dylai eich canolwyr ebostio ffurflenni wedi’u llenwi a’u sganio yn syth at pg-admissions@aber.ac.uk, gan ddefnyddio cyfeiriad ebost gwaith). Gellir lawrlwytho ffurflenni cais a geirda o https://www.aber.ac.uk/cy/postgrad/apply/
  3. Ffurflen gynnig Ymgeisydd KESS II wedi’i llenwi, yn cynnwys datganiad personol yn disgrifio pam yr ydych chi’n ymgeisydd da ar gyfer yr ysgoloriaeth ymchwil hon. Mae ffurflenni cais KESS II ar gael i’w lawrlwytho trwy ddilyn y ddolen isod https://www.aber.ac.uk/cy/rbi/business/services/initiatives/kess/lleoliadauysgoloriaethaffurflennicaiscyfredolcurrentscholarshipvacanciesandapplicationforms/ D.S. Rhowch y cyfeirnod AUM40002 yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen gais.

Cyfeiriad ar gyfer ceisiadau:

Swyddfa Derbyn Graddedigion
Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
SY23 3FB

Dyfynnwch y Cyfeirnod: AUM40002

Dyddiad cau am geisiadau: 03/09/2019