KESS 2 a KESS 2 Dwyrain : Cynaliadwyedd

Gweminarau Fideos Newyddion

Mae KESS 2 a KESS 2 Dwyrain yn cymryd camau i sicrhau bod ein tîm a’n partneriaid yn gallu dangos ein bod yn rhoi ystyriaeth briodol i lesiant y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol yn ein holl weithgareddau. Drwy fabwysiadu’r dull arloesol a rhesymegol yma i reoli a chyflawni prosiect rydym yn hybu ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015’ Llywodraeth Cymru ddaeth yn gyfraith fis Ebrill 2016.

Mae hyn yn ffordd newydd o weithio i ni ac yn ystod oes KESS 2 rydym yn cynllunio i weithio drwy broses o ddysgu gweithredol er mwyn gwella ein dealltwriaeth o beth yw gwir ystyr cynaliadwyedd a llesiant i ni a’n partneriaid.  Rydym yn frwdfrydig iawn am bartneru gydag eraill sy’n rhannu’r un weledigaeth ac sydd ar daith debyg.  Penny Dowdney sy’n arwain ar y Ddeddf Llesiant o fewn y tîm KESS 2. Mae KESS 2 yn brosiect wedi ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), a drwy ddewis gweithredu yn y modd yma, rydym wedi dewis gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr Egwyddorion Llorweddol (Themâu Traws Torri fel yr arferid eu hadnabod).

Un Egwyddor Datblygiad Cynaliadwy

Yr un Egwyddor Datblygiad Cynaliadwy yw ein canllaw cyffredinol:

Mae’n rhaid i ni weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu cyflawni heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gyflawni eu hanghenion nhw.

Wrth ddylunio prosiect mae’n bwysig ystyried effaith posib ein penderfyniadau ar y bobl sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Er mai’n prif gymhelliant yw dod ag ysgolheigion prifysgol, myfyrwyr a busnesau ynghyd i ddatrys y prif heriau er mwyn rhoi hwb i’r economi rydym hefyd yn sylweddoli fod yr economi yn ddibynnol ar yr amgylchedd, cymdeithas a diwylliant.  Os ydym eisiau datblygu mentrau cynaliadwy yn yr hir dymor, mae’n bwysig ein bod yn ystyried sut mae gwellau’r pedwar agwedd mewn modd cyfartal.

Pum Ffordd o Weithio

Er mwyn cyflawni hyn rydym wedi mabwysiadu’r pum ffordd o weithio, er mwyn ein cynorthwyo i gydweithio’n well, osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol a thaclo rhai o’r heriau sy’n ein hwynebu. Y pum ffordd o weithio yw:

Meddylfryd Hir Dymor

Mae’n rhaid cyd-bwyso’r atebion byr a hir dymor, gan gyflawni anghenion y presennol wrth warchod anghenion y dyfodol.

Osgoi

Mae osgoi yn well na gwella. Mae’n rhaid ystyried os yw’r weithred o dan sylw yn mynd i atal problemau rhag digwydd neu waethygu – neu ydyn nhw’n mynd i wneud pethau’n well.

Integreiddio

Mae’n rhaid i ni ystyried sut mae ein hamcanion yn effeithio ar bob un o’r nodau llesiant ac ar amcanion pobl eraill.

Cydweithio

Mae rhaid i ni fel tîm y prosiect geisio cydweithio gydag unrhyw un (mewnol/allanol) fyddai’n gallu ein cynorthwyo i gyflawni ein hamcanion llesiant.

Cynnwys

Mae’n bwysig iawn i gynnwys gymaint â phosib o bobl (budd-ddeiliad) er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni’r amcanion llesiant ac adlewyrchu amrywiaeth yr ardal dan sylw.

Saith Nod Llesiant

Yn olaf, rydym yn ceisio dangos bod ein gweithgareddau yn cyfrannu at y saith nod llesiant canlynol:

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr llewyrchus

Cyfrannu at gymdeithas sy’n arloesol, cynhyrchiol, carbon-isel sy’n defnyddio adnoddau’n effeithiol a chyfrannol.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr cydnerth

Creu amgylchedd iach er mwyn cynnal cymdeithas, economi ac ecoleg gydnerth, a chymdeithas sy’n addasu i newid.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr iachach

Uchafu llesiant corfforol a meddyliol drwy wneud y penderfyniadau cywir am y dyfodol.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr sy’n fwy cyfartal

Galluogi pobl i gyflawni eu potensial beth bynnag yw eu cefndir neu amgylchiadau.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr o gymunedau cydlynol

Creu cymunedau sy’n fedrus, diogel ac wedi eu cysylltu’n dda.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Annog a diogelu diwylliant, treftadaeth ac iaith.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang

Ystyried effeithiau ehangach ein penderfyniadau ar lesiant byd-eang.

Mae’r dull yma o weithio wedi derbyn cydnabyddiaeth fyd-eang. Dyma sydd gan Nikhil Seth, Cyfarwyddwr Datblygid Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig am yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cyflawni: “Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn adlewyrchu ysbryd a hanfod dau ddegawd o waith yr Undeb Unedig ym maes datblygiad cynaliadwy ac yn gwasanaethu fel model ar gyfer ardaloedd a gwledydd eraill… Rydym yn gobeithio beth mae Cymru yn ei wneud heddiw, bydd y byd yn ei wneud yfory.  Gweithred, mwy na geiriau, yw ein gobaith ar gyfer y genhedlaeth bresennol a’r dyfodol.”

KESS 2 a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Yn ogystal â’r uchod, er mwyn helpu i weithredu a hyrwyddo cynaliadwyedd, mae KESS 2 a’r Lab Cynaliadwyedd yn cyd-fynd â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Cyhoeddodd y Cenhedloedd Unedig 2020 yn ddechrau’r Degawd Gweithredu, sy’n galw am gyflymu atebion cynaliadwy i holl heriau mwyaf y byd.

Beth yw Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig?

Mae Nodau Datblygu Cynaliadwy Cenhedloedd Unedig (UN SDGs) wedi eu dylunio i gyflawni dyfodol gwell a mwy cynaliadwy i bawb.  Maent yn mynd i’r afael a heriau byd-eang sy’n cynnwys tlodi, anghydraddoldeb, newid hinsawdd, heddwch a chyfiawnder.  Mae’r 17 Nod i gyd yn cysylltu gyda’i gilydd ac yn mapio ar y Nodau Cymreig Cenedlaethau’r Dyfodol (wedi amlinellu uchod).

Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi datgan 2020 fel dechrau’r Degawd o Weithredu,  sy’n galw ar gyflymu atebion cynaliadwy i heriau mwyaf y byd – sy’n amrywio o dlodi a gender i newid hinsawdd, anghydraddoldeb a chau’r bwlch ariannol.

Os hoffech ddysgu mwy, mae KESS 2 & KESS 2 Dwyrain gyda chyfres o gweminarau sy’n adlewyrchu Nod y Mis y Cenhedloedd Unedig, er mwyn archwilio pob nos ymhellach a dysgu mwy am sut mae prosiectau KESS 2 & KESS 2 Dwyrain yn cyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy.

Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ar ‘Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol (2015)’ ar ein tudalen Lawrlwytho.

Adroddiad Cynaliadwyedd Tîm Bangor
(Mehefin 2019)

Credyd delwedd: Comisiynydd Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru