KESS 2 a KESS 2 Dwyrain : Cynaliadwyedd

Mae KESS 2 a KESS 2 Dwyrain yn cymryd camau i sicrhau bod ein tîm a’n partneriaid yn gallu dangos ein bod yn rhoi ystyriaeth briodol i lesiant y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol yn ein holl weithgareddau. Drwy fabwysiadu’r dull arloesol a rhesymegol yma i reoli a chyflawni prosiect rydym yn hybu ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015’ Llywodraeth Cymru ddaeth yn gyfraith fis Ebrill 2016.

Yn ystod oes KESS 2 rydym yn cynllunio i weithio drwy broses o ddysgu gweithredol er mwyn gwella ein dealltwriaeth o beth yw gwir ystyr cynaliadwyedd a llesiant i ni a’n partneriaid.  Rydym yn frwdfrydig iawn am bartneru gydag eraill sy’n rhannu’r un weledigaeth ac sydd ar daith debyg.

Penny Dowdney sy’n arwain ar yr agenda Gynhaliadwyedd gyda thîm o arbenigwyr o Brifysgol Bangor ochr yn ochr â holl randdeiliaid a thimau KESS 2. Mae KESS 2 yn brosiect wedi ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), a drwy ddewis gweithredu yn y modd yma, rydym wedi dewis gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr Egwyddorion Llorweddol (Themâu Traws Torri fel yr arferid eu hadnabod).


“Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn adlewyrchu ysbryd a hanfod dau ddegawd o waith yr Undeb Unedig ym maes datblygiad cynaliadwy ac yn gwasanaethu fel model ar gyfer ardaloedd a gwledydd eraill… Rydym yn gobeithio beth mae Cymru yn ei wneud heddiw, bydd y byd yn ei wneud yfory.  Gweithred, mwy na geiriau, yw ein gobaith ar gyfer y genhedlaeth bresennol a’r dyfodol.”

Nikhil Seth, Cyfarwyddwr Datblygid Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig


Un Egwyddor Datblygiad Cynaliadwy

Yr un Egwyddor Datblygiad Cynaliadwy yw ein canllaw cyffredinol:

Mae’n rhaid i ni weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu cyflawni heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gyflawni eu hanghenion nhw.

Wrth ddylunio prosiect mae’n bwysig ystyried effaith posib ein penderfyniadau ar y bobl sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Er mai’n prif gymhelliant yw dod ag ysgolheigion prifysgol, myfyrwyr a busnesau ynghyd i ddatrys y prif heriau er mwyn rhoi hwb i’r economi rydym hefyd yn sylweddoli fod yr economi yn ddibynnol ar yr amgylchedd, cymdeithas a diwylliant.  Os ydym eisiau datblygu mentrau cynaliadwy yn yr hir dymor, mae’n bwysig ein bod yn ystyried sut mae gwellau’r pedwar agwedd mewn modd cyfartal.

Pum Ffordd o Weithio

Er mwyn cyflawni hyn rydym wedi mabwysiadu’r pum ffordd o weithio, er mwyn ein cynorthwyo i gydweithio’n well, osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol a thaclo rhai o’r heriau sy’n ein hwynebu. Y pum ffordd o weithio yw:

Meddylfryd Hir Dymor

Mae’n rhaid cyd-bwyso’r atebion byr a hir dymor, gan gyflawni anghenion y presennol wrth warchod anghenion y dyfodol.

Osgoi

Mae osgoi yn well na gwella. Mae’n rhaid ystyried os yw’r weithred o dan sylw yn mynd i atal problemau rhag digwydd neu waethygu – neu ydyn nhw’n mynd i wneud pethau’n well.

Integreiddio

Mae’n rhaid i ni ystyried sut mae ein hamcanion yn effeithio ar bob un o’r nodau llesiant ac ar amcanion pobl eraill.

Cydweithio

Mae rhaid i ni fel tîm y prosiect geisio cydweithio gydag unrhyw un (mewnol/allanol) fyddai’n gallu ein cynorthwyo i gyflawni ein hamcanion llesiant.

Cynnwys

Mae’n bwysig iawn i gynnwys gymaint â phosib o bobl (budd-ddeiliad) er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni’r amcanion llesiant ac adlewyrchu amrywiaeth yr ardal dan sylw.

Saith Nod Llesiant

Yn olaf, rydym yn ceisio dangos bod ein gweithgareddau yn cyfrannu at y saith nod llesiant canlynol:

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr llewyrchus

Cyfrannu at gymdeithas sy’n arloesol, cynhyrchiol, carbon-isel sy’n defnyddio adnoddau’n effeithiol a chyfrannol.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr cydnerth

Creu amgylchedd iach er mwyn cynnal cymdeithas, economi ac ecoleg gydnerth, a chymdeithas sy’n addasu i newid.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr iachach

Uchafu llesiant corfforol a meddyliol drwy wneud y penderfyniadau cywir am y dyfodol.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr sy’n fwy cyfartal

Galluogi pobl i gyflawni eu potensial beth bynnag yw eu cefndir neu amgylchiadau.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr o gymunedau cydlynol

Creu cymunedau sy’n fedrus, diogel ac wedi eu cysylltu’n dda.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Annog a diogelu diwylliant, treftadaeth ac iaith.

Cymru / KESS 2 / Cwmni Partner / Myfyriwr sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang

Ystyried effeithiau ehangach ein penderfyniadau ar lesiant byd-eang.


KESS 2 a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Yn ogystal â’r uchod, er mwyn helpu i weithredu a hyrwyddo cynaliadwyedd, mae KESS 2 yn cyd-fynd â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Cyhoeddodd y Cenhedloedd Unedig 2020 yn ddechrau’r Degawd Gweithredu, sy’n galw am gyflymu atebion cynaliadwy i holl heriau mwyaf y byd.

Beth yw Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig?

Mae Nodau Datblygu Cynaliadwy Cenhedloedd Unedig (UN SDGs) wedi eu dylunio i gyflawni dyfodol gwell a mwy cynaliadwy i bawb.  Maent yn mynd i’r afael a heriau byd-eang sy’n cynnwys tlodi, anghydraddoldeb, newid hinsawdd, heddwch a chyfiawnder.  Mae’r 17 Nod i gyd yn cysylltu gyda’i gilydd ac yn mapio ar y Nodau Cymreig Cenedlaethau’r Dyfodol (wedi amlinellu uchod).

Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi datgan 2020 fel dechrau’r Degawd o Weithredu,  sy’n galw ar gyflymu atebion cynaliadwy i heriau mwyaf y byd – sy’n amrywio o dlodi a gender i newid hinsawdd, anghydraddoldeb a chau’r bwlch ariannol.

Mae KESS 2 a KESS 2 Dwyrain wedi rhedeg cyfres o weminarau yn 2020 oedd yn adlewyrchu Nod y Mis y Cenhedloedd Unedig, er mwyn archwilio pob nod ymhellach a dysgu mwy am sut mae prosiectau KESS 2 a KESS 2 Dwyrain yn cyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy.

Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

 

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ar ‘Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol (2015)’ ar ein tudalen Lawrlwytho.

Credyd delwedd: Comisiynydd Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru