Datblygu, profi a dilysu canllaw dylunio technegol ar gyfer ‘Cartrefi Caerdydd’ Anheddau Bron / Dim Ynni ar Werth ac i’w Rhentu (Ysgoloriaeth PhD )

     

Datblygu, profi a dilysu canllaw dylunio technegol ar gyfer ‘Cartrefi Caerdydd’ Anheddau Bron / Dim Ynni ar Werth ac i’w Rhentu

Cyfarwyddwr Astudiaethau:       Dr Carolyn Hayles (Arweinydd Academaidd)

Tîm y Prosiect:                                  Dr John Littlewood (Goruchwyliwr Academaidd)
Mr Stuart Jones (Goruchwyliwr Cwmni Arweiniol)

Amlinelliad o’r Prosiect:

Mae’r prosiect KESS2 hwn mewn cydweithrediad â Wates Residential y Swyddfa Gymreig yng Nghaerdydd; ac mae’n adeiladu ar ymchwil Dr Carolyn Hayles mewn tai cynaliadwy, fforddiadwy, sydd wedi canolbwyntio ar leihau’r defnydd o garbon mewn anheddau domestig; ac ymchwil Dr John Littlewood wrth asesu perfformiad adeiladu anheddau; a gwaith sy’n cael ei wneud gan eu prosiect KESS2 cyfredol, gan ddatblygu a dilysu manylion pontydd thermol ar gyfer anheddau ffrâm bren bron yn ddi-garbon.

Mae Wates yn un o sefydliadau adeiladu teuluol mwyaf y DU ac fe’i sefydlwyd ym 1897. Mae Wates Residential yn arbenigo mewn anheddau o ansawdd uchel sy’n ymateb i anghenion ei gwsmeriaid trwy ddatblygu cynlluniau tai deiliadaeth gymysg mewn partneriaeth â sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat.

Wates Residential yw’r partner dosbarthu ar gyfer y 1500 o anheddau (40% yn fforddiadwy a 60% ar werth) sy’n cael eu dylunio a’u datblygu ar gyfer prosiect ‘Cartrefi Caerdydd’ Cyngor Dinas Caerdydd, i’w gwblhau erbyn 2027. Ethos Wates Residential ar gyfer anheddau Cartrefi Caerdydd yw eu bod wedi’u cynllunio i fod 17% yn fwy effeithlon o ran ynni na thai newydd cyfredol a reoleiddir gan Reoliadau Adeiladu Cymru.

Dyheadau Llywodraeth y DU yw haneru faint o ynni a ddefnyddir mewn adeiladau newydd erbyn 2030, sy’n cynnwys tai. Yn 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth ‘Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel’, sy’n cael effaith uniongyrchol ar bob tŷ newydd o 2020.  Yr effaith fydd deddfu y bydd yn rhaid i’r holl dai newydd a gyflwynir ar gyfer caniatâd cynllunio a ddatblygwyd o 2020 gyflawni bron i ddim carbon neu bron i ddim defnydd o ynni. At hynny, o 2025 mae Llywodraeth y DU wedi deddfu na fydd unrhyw nwy naturiol y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwresogi mewn cartrefi newydd mwyach, dim ond gwresogi trydan. Mae’r strategaethau hyn yn cael effaith uniongyrchol ar ddyluniad, adeiladwaith a gweithrediad tai a’r ystadau y maent wedi’u hadeiladu ynddynt. Yn ogystal, er bod adeiladu traddodiadol sy’n cael ei fabwysiadu ar hyn o bryd gan Wates Residential yn lliniaru gorboethi, mae gan y system adeiladu hon broblemau cynhenid ac felly mae heriau i Wates Residential ymchwilio iddynt. Gan fod newid yn yr hinsawdd yn golygu bod hafau fel 2018 i ddod yn fwy cyffredin, yr her yw adeiladu system weithgynhyrchu oddi ar y safle ffrâm bren nad yw’n gorboethi.

Ffocws y prosiect KESS2 hwn fydd datblygu model cyntaf Cymru ar gyfer anheddau bron / dim ynni i’w weithredu gan y prosiect Cartrefi Caerdydd ar raddfa; mewn ystod o fathau o dai o ran eu cynllun, deunyddiau, systemau adeiladu gweithgynhyrchu cynaliadwy oddi ar y safle a strategaeth ynni ystad. Mae hyn er mwyn lliniaru yn erbyn heriau newid yn yr hinsawdd ac arwain at well cysur a llesiant preswylwyr, ar gyfer tai fforddiadwy Cartrefi Caerdydd i’w rhentu a’r tai preifat sydd ar werth yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.

Yn amodol ar y dyddiad cychwyn, manylir ar y gwaith arfaethedig yma:

WP1: Adolygiad llenyddiaeth 00 / 19-01 / 22; WP2: Gwerthusiad o berfformiad amgylcheddol

anheddau ‘Cartrefi Caerdydd’ ac adborth gan ddeiliaid 11 / 19-09 / 20; WP3: Dadansoddi a chynhyrchu canllaw dylunio peilot a modelau ar gyfer tai bron / dim ynni 06 / 20-11 / 20; WP4: Gweithredu’r canllaw dylunio a gwerthuso 09 / 20–08 / 21; WP5 Dadansoddi a mireinio canllaw dylunio 09 / 21-12 / 21; WP6 Lledaenu a hyfforddi gyda rhanddeiliaid 01 / 20-01 / 22; WP7: Cwblhau traethawd hir ac arholi 02 / 22-08 / 22.

Rhaid bod gan ymgeiswyr radd gyntaf dda mewn disgyblaeth fel Pensaernïaeth, Technoleg Bensaernïol neu Ddylunio neu Arolygu Adeiladau tebyg, neu bwnc gwyddoniaeth perthnasol. Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr radd Meistr perthnasol hefyd. Bydd y prosiect yn cynnwys asesu manylion adeiladu yn weledol (ar bapur ac yn y fan a’r lle); profi ffabrig adeiladu gan ddefnyddio thermograffeg; monitro cysur thermol gyda synwyryddion; ymgysylltu â deiliaid trwy gyfweliadau; a gwerthuso biliau gwresogi gan gysylltu â chwmnïau cyfleustodau. Felly mae gwybodaeth am wyddoniaeth bensaernïol a monitro corfforol; manylion dylunio ac adeiladu adeiladau, arolygu adeiladau; systemau gwresogi ac awyru; dadansoddi data; a sgiliau pobl yn ddymunol iawn.  Mae peth profiad cymhwysol mewn maes perthnasol a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da yn hanfodol. Cesglir data o fewn meysydd gweithredol Wates Residential yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, ac mae’n bwysig bod gan y myfyriwr drwydded yrru ddilys.

 Dyddiad Cau ar gyfer Gwneud Cais: 03/09/2019

Manylion yr ysgoloriaeth

Cynigia’r ysgoloriaeth y canlynol i’r holl gyfranogwyr cymwys (myfyriwr):
• Nid yw deiliaid Ysgoloriaeth PhD KESS yn talu ffioedd;
• Cyflog misol yn unol â chyfraddau UKRI: 3 blynedd o gyllid yn ôl £14,628 (2019/20) y flwyddyn ar gyfer PhD yn amodol ar gynyddrannau blynyddol;
• Cyllideb ychwanegol o £3,000 i gefnogi’ch ymchwil, ar gyfer teithio, mynychu cynadleddau, mân offer, nwyddau traul a hyfforddiant;

  • Cyfle i gael mynediad at gyfres o hyfforddiant sgiliau lefel uwch a phresenoldeb mewn Ysgol breswyl i raddedigion KESS
  • O leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gyda’r partner cwmni ar eu prosiect a ddyrannwyd
    • Rhaid i fyfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu traethawd ymchwil o fewn 3.5 mlynedd ar gyfer PhD
    • Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gwblhau Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESS

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, dylai fod gan ymgeiswyr Ddinasyddiaeth y DU neu’r UE, a dylent fod yn preswylio yn ardal gystadleuol Cymru ar ôl eu penodi (neu fod yn astudio neu’n gweithio yn yr ardal gystadleuol yn union cyn dechrau’r prosiect) a dylent fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth ar gymhwyster. Cadarnheir preswyliad trwy ddarparu dogfennau fel trwydded yrru, cytundeb tenantiaeth neu ddatganiad diweddar gan fanc neu gymdeithas adeiladu.

Gellir gweld y map ar gyfer ardal y Dwyrain yma​  DS: Mae’r map hefyd yn dangos ardaloedd eraill â chymorth yn y DU, fodd bynnag, dim ond Dwyrain Cymru (ardaloedd yng Nghymru nad ydynt wedi’u graddliwio) sy’n gymwys yn y prosiect hwn.

I gael ffurflen gais (Ffurflen Gais Cyfranogwr) ac i gael rhagor o wybodaeth am KESS2 ym Metropolitan Caerdydd, cliciwch yma.

I wneud cais, cyflwynwch ffurflen gais wedi’i llenwi i Dr Carolyn Hayles E-bost: CSHayles@cardiffmet.ac.uk

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon wythnos yn dechrau 16 Medi gyda dyddiad cychwyn arfaethedig o Medi.

Nodiadau Cyllido:
Cefnogir gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2 (KESS2) sy’n fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru.  Fe’i hariennir yn rhannol gan raglen Gydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru.