Astudiaeth SOLVE: Datrys diffyg cyfranogiad yn rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf (Ysgoloriaeth MRes)

     

Astudiaeth SOLVE: Datrys diffyg cyfranogiad yn rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf

Tîm y Prosiect:            Melanie Jones (Goruchwyliwr Arweiniol Academaidd)

Peter Sykes (Goruchwyliwr Academaidd)

Rebecca Brooks (Goruchwyliwr Academaidd / Diwydiannol)

Gillian Day (Goruchwyliwr Cwmni Arweiniol)

Sara Thomas (Goruchwyliwr Cwmni)

Amlinelliad o’r Prosiect:

Sefydlwyd rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf i asesu’r risg sydd gan bobl yn rhanbarth Cwm Taf o ran datblygu clefyd y galon, diabetes math 2 a strôc, ac i gynnig cyngor wedi’i bersonoli i leihau eu risgiau unigol. Cofnodir pwysau, taldra, pwysedd gwaed, oedran, rhyw ac ethnigrwydd unigolyn, a defnyddir sampl gwaed pigo bys i brofi eu lefelau siwgr yn y gwaed a cholesterol. Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon, pennir eu risg o ddatblygu problemau iechyd o’r fath yn ystod y 10 mlynedd nesaf a’i drafod gyda nhw, ochr yn ochr â darparu gwybodaeth ynghylch sut y gellir lleihau’r risg trwy gynnal ffordd iach o fyw.  Nod y rhaglen yw atal cychwyniad clefyd y galon, diabetes math 2 a strôc.  Gwahoddir pawb rhwng 40 a 74 oed (tua 191,500 o bobl) i fynychu Archwiliad Iechyd mewn meddygfa ond y broblem yw mai dim ond hanner y rhai a wahoddir sy’n defnyddio’r cyfle hwn.

Am beth rydyn ni’n chwilio?

Rydym yn chwilio am berson graddedig llawn cymhelliant sydd â diddordeb mewn gwella gwasanaethau a dulliau ansoddol.  Mae angen gradd Anrhydedd Israddedig yn y gwyddorau bywyd neu gyfwerth.  Rhaid bod gan yr ymgeisydd sgiliau rhyngbersonol da a bod yn barod i dreulio o leiaf 30 diwrnod o fewn tîm iechyd cyhoeddus lleol Cwm Taf.

Strwythur y rhaglen

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cofrestru fel myfyriwr Meistr Ymchwil amser llawn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. O dan arweiniad y tîm goruchwylio, bydd y myfyriwr i ddechrau yn dylunio ac yn cynnal 3-6 o grwpiau ffocws, neu tan eu dirlawnder, ar draws ardal Cwm Taf i siarad â phobl a wahoddwyd ond na fynychodd Archwiliad Iechyd. Bydd y grwpiau ffocws yn archwilio eu rhesymau dros beidio ag ymgysylltu â’r Archwiliad Iechyd a beth allai eu hannog i fynychu (os o gwbl) yn y dyfodol.  Bydd y myfyriwr yn trawsgrifio ac yn dadansoddi’r set ddata yn ansoddol, gan ddefnyddio’r canlyniadau i lywio dyluniad strategaeth recriwtio ar gyfer y rhaglen yn y dyfodol.  Yn ddelfrydol, bydd y grwpiau ffocws wedi’u cwblhau erbyn mis Ionawr gan ddarparu digon o amser i ddadansoddi a chymryd camau dilynol os bydd angen.

Yr her dechnegol fydd casglu gwybodaeth mewn grŵp ffocws gan bobl nad ydynt eisoes wedi ymgysylltu â rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf, gan fod eu diffyg presenoldeb eisoes yn nodi eu hymddieithriad cyffredinol a / neu naïfrwydd ynghylch eu hiechyd.  Efallai y bydd hyn yn gofyn am ddefnyddio technegau arloesol fel grwpiau ffocws yn y gwaith, sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r myfyriwr ymgysylltu â chyflogwyr allweddol yn yr ardal i gael mynediad at eu gweithwyr.

Er mwyn ymgeisio, dylai ymgeiswyr feddu ar radd israddedig (BA (Anrh) 2.1) yn y gwyddorau cymdeithasol neu ddisgyblaethau cysylltiedig a gallu cychwyn y prosiect ar 16eg Medi 2019, neu cyn gynted â phosibl wedi hynny.  Byddai dealltwriaeth ragorol o ddulliau ymchwil y gwyddorau cymdeithasol a phrofiad o gasglu data sylfaenol yn ddymunol – anogir myfyrwyr i fynychu modiwlau ymchwil gradd Meistr.

Dyddiad Cau ar gyfer Gwneud Cais: 02/09/2019

Gwaith arfaethedig fel y manylir isod:

WP1: cyflwyniad i dîm y prosiect a thîm rhaglen Archwiliad Iechyd Cwm Taf;

WP2: Cofrestru ar raglen MRes;

WP3: Datblygu cynnig ymchwil a chael cymeradwyaeth foesegol trwy foeseg y GIG;

WP4: Casglu data;

WP5: Dadansoddi, ysgrifennu a dod o hyd i ledaenu.

 • Cynigia’r ysgoloriaeth y canlynol i’r holl gyfranogwyr cymwys:
  Nid yw deiliaid Ysgoloriaeth MRes KESS yn talu ffioedd;
  Cyflog misol yn unol â chyfraddau UKRI: blwyddyn o gyllid yn ôl £11,703 (2019/20);
 • Cyllideb ychwanegol o £3,000 i gefnogi’ch ymchwil, ar gyfer teithio, mynychu cynadleddau, mân offer, nwyddau traul a hyfforddiant;
 • Cyfle i gael mynediad at gyfres o hyfforddiant sgiliau lefel uwch a phresenoldeb mewn Ysgol breswyl i raddedigion KESS;
 • O leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gyda’r partner cwmni ar eu prosiect a ddyrannwyd;
  Rhaid i fyfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu traethawd ymchwil o fewn 1.5 mlynedd;
 • Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gwblhau Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESS.

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, dylai fod gan ymgeiswyr Ddinasyddiaeth y DU neu’r UE, a dylent fod yn preswylio yn ardal gystadleuol Cymru ar ôl eu penodi (neu fod yn astudio neu’n gweithio yn yr ardal gystadleuol yn union cyn dechrau’r prosiect) a dylent fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth ar gymhwyster. Cadarnheir preswyliad trwy ddarparu dogfennau fel trwydded yrru, cytundeb tenantiaeth neu ddatganiad diweddar gan fanc neu gymdeithas adeiladu.

Gellir gweld y map ar gyfer ardal gymwys y Dwyrain​ yma​  DS: Mae’r map hefyd yn dangos ardaloedd eraill â chymorth yn y DU, ond dim ond Dwyrain Cymru sy’n gymwys yn y prosiect hwn.

I gael ffurflen gais (Ffurflen Gais Cyfranogwr) ac i gael rhagor o wybodaeth am KESS2 ym Metropolitan Caerdydd, cliciwch yma.

Am wybodaeth ychwanegol neu ar gyfer unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dr Melanie Jones trwy e-bost majones@cardiffmet.ac.uk

I wneud cais, cyflwynwch ffurflen gais wedi’i llenwi i Melanie Jones  (Email: majones@cardiffmet.ac.uk).

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon wythnos yn dechrau Medi, gyda dyddiad cychwyn arfaethedig o 23/09/19.

Nodiadau Cyllido:
Cefnogir gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2 (KESS2) sy’n fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru.  Fe’i hariennir yn rhannol gan raglen Cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru.