FLATFOOT – MRes Scholarship

 

Project Title: FLATFOOT

Faculty Computing Engineering and Science at the University of South Wales

Project ID: 22320
Annual Stipend: £11.8k p.a
Application Deadline: midnight Thursday 16th June 2022

MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MbyRes, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to study a medical device prototype system which could lead to entirely new approaches in diabetic foot care.

The selected candidate will apply their device prototyping and programming skills and ambition to build and test a foot scanning device prototype. This project will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of medical device research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty Computing Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The MbyRes will be associated with Research Council/ University Health Board/ other strategic partners (delete if not applicable). The project will focus on design finalisation, assembly, and testing of the new medical device prototype. The initial design of this new thermographic device has been developed to date between the industrial partner and the USW Optoelectronics research team and the Centre for Photonics Excellence during 2020-2022. Evidence of impact will be obtained from the test results from the prototypes and the speed the new concept can be translated into the commercial availability of the new device. Independent customer feedback (mandated by the industrial partner’s ISO 13485 certification) will be critical in assessing impact by documenting if the improved design speeds up community deployment.

The project is backed by Thermetrix Ltd. based in Abercynon, RCT.

Programme of research:

40% of diabetic foot ulcer patients die within 5 years and 50% of amputees survive only 2 years. Thermographic Foot Imagery can help improve these figures.

This MbyRes will focus on carrying out research to take the design idea into a working prototype for proof-of-concept testing with the diverse stakeholder healthcare professional groups and within the manufacturing partner company. This will yield valuable information not only on the efficacy of the new device but on many aspects of the potential to take the engineering design into larger scale production

The student will work within the Optoelectronics research team specialised in the design and implementation of optical systems including medical. Additional support will be made available by the Industrial partner from their site at Abercynon. Depending on access rules a site visit to the contract component manufacturer.

The project could lay the foundations for a new product line for the company removing some barriers for customer adoption and simplifying the workflow required to acquire useful thermographic images of feet for a number of pathologies. The sponsoring company is undertaking several trials of their technology in the NHS and hoped the feedback will play an important role in informing the work to be carried out in this project.

Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen MbyRes llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £11.8k y flwyddyn. Mae hefyd tua £3k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

Mae’r swydd ar gael o 1 mis Gorffennaf 2022.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time MbyRes programme and pay a stipend of circa £11.8k p.a. There is also around £3k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from 1st July 2022

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

· cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

· bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal gydgyfeirio* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

· bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

· eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

* Mae’r ardal Gydgyfeirio’n cynnwys Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, ac yn cynnwys y 15 awdurdod lleol canlynol: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-ybont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwet a Thorfaen.

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

· have a home address in West Wales & the Valleys area (details below)* at the time of registration.

· have the right to take up paid work in the Convergence area* on completion of the scholarship.

· must have the right to work in the region on qualification

· satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

* The Convergence area covers West Wales and the Valleys, and is made up of the following 15 local authorities: Isle of Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Ceredigion, Pembrokeshire, Carmarthenshire, Swansea, Neath Port Talbot, Bridgend, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil, Caerphilly, Blaenau Gwent and Torfaen.

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

·  Meddu ar radd (2i neu uwch) mewn disgyblaeth wyddonol neu beirianneg dyfeisiau priodol.

·  Meddu ar ddealltwriaeth resymol o raglennu dyfeisiau electroneg.

·  Hunanysgogol iawn, gyda’r gallu i ddysgu a datblygu technegau prototeipio ymarferol.

·  Meddu ar sgiliau rhyngbersonol datblygedig a chydweithredol cadarnhaol.

·  Meddu ar y gallu i gyflwyno adroddiadau technegol a chyfleu canfyddiadau.

·  Bod yn barod i deithio a gweithio mewn lleoliadau diwydiannol.

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

· Have a degree (2i or higher) in an appropriate scientific or device engineering discipline

· Possess a reasonable understanding of electronics device programming

·  Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop hands-on prototyping techniques

·  Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills

·  Have an ability to deliver technical reports and communicate findings

· Be willing to travel and work in industrial / community support settings

 

Y Broses Ymgeisio:

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Professor Tony Davies: tony.davies@southwales.ac.uk

Rhagor o wybodaeth: www.podium.care

https://woric.research.southwales.ac.uk/

Application Process:

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

For informal enquiries or further programme information, please contact: Professor Tony Davies: tony.davies@southwales.ac.uk

Further information at: www.podium.care

https://woric.research.southwales.ac.uk/

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner nos dydd Iau 16 Mehefin 2022

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

Closing date for applications: midnight Thursday 16th June 2022

Interviews will be held w/c (TBC)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for West Wales and the Valleys.

*USW reserves the right to close the vacancy if sufficient applications are received before the deadline/Mae PDC yn cadw’r hawl i gau’r swydd os derbynnir nifer digonol o geisiadau cyn y dyddiad cau