Use Of Gamification And AI Techniques To Motivate Healthy Living Activities Amongst Children With Disabilities – MRes Scholarship

 

USE OF GAMIFICATION AND AI TECHNIQUES TO MOTIVATE HEALTHY LIVING ACTIVITIES AMONGST CHILDREN WITH DISABILITIES

Faculty of Computing Engineering and Science (FCES) at the University of South Wales

Project ID: 22388
Annual Stipend: £11.8k p.a
Application Deadline: 16th June 2022

MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MbyRes, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to develop technology which could lead to entirely new approaches in the use of gamification to help children with disabilities.

The selected candidate will apply their computer games development skills and ambition to create a product that will help with the management and engagement of children with their care plan. The project will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of gamification research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty Computing, Engineering and Science at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The MbyRes will be associated with the Wales Institute of Digital Information.

The project is backed by Enrich My Care  https://www.enrichmycare.com)

Programme of research:

The compliance with exercises and medication plans is crucial to the prognosis of the disability. However, it is always challenging to effectively gain compliance, particularly when the child and the young person is expected to follow the management plan regularly. Furthermore, the parent and child relationship does make it harder to gain consistent cooperation from the child. Currently, the reporting of the compliance to these programs is anecdotal, based on feedback from parents and teachers. This has impacted the ability to gain precise data resulting in gaps in knowledge.

The project will develop a remote monitoring platform to helps closely monitor the child’s progress with exercises, splints and medications. The child & family would be able to track their exercise, splint and medication plans via mobile app logging them regularly to capture data and develop validation on treatment plans. Furthermore, the children and young people would be motivated to carry out the exercises regularly with gamification tools.

Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen MbyRes llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £11.8k y flwyddyn. Mae hefyd tua £3k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

Mae’r swydd ar gael o Gorffennaf 2022.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time MbyRes programme and pay a stipend of circa £11.8k p.a. There is also around £3k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from July 2022

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

·        cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

·        bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

·        bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

·        eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

·        have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

·        have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

·        be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

·        satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

  

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

1.      Meddu ar radd (2i neu uwch) mewn disgyblaeth gyfrifiadurol.

2.      Meddu ar ddealltwriaeth resymol o gysyniadau gemeiddio cyfrifiadur.

3.      Hunanysgogol iawn, gyda’r gallu i ddysgu a datblygu sgiliau a thechnegau newydd.

4.      Meddu ar sgiliau rhyngbersonol datblygedig a chydweithredol cadarnhaol.

5.      Meddu ar y gallu i gyflwyno adroddiadau technegol a chyfleu canfyddiadau.

6.      Bod yn barod i deithio a gweithio mewn lleoliadau rhithwir a chymunedol.

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

1.      Have a degree (2i or higher) in an computing discipline

2.      Possess a reasonable understanding of computer gamification concepts

3.      Be highly self-motivated, with capacity to learn and develop new skills and techniques

4.      Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills

5.      Have an ability to deliver technical reports and communicate findings

6.      Be willing to travel and work in both virtual and community settings

 

Y Broses Ymgeisio:

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Dr Marius Miknis (marius.miknis@southwales.ac.uk).

Application Process:

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Marius Miknis (marius.miknis@southwales.ac.uk).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos Iau 16 Mehefin

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau (i’w gadarnhau)

Closing date for applications: Midnight Thursday 16th June 2022

Interviews will be held w/c (TBC)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.

 

*USW reserves the right to close the vacancy if sufficient applications are received before the deadline/Mae PDC yn cadw’r hawl i gau’r swydd os derbynnir nifer digonol o geisiadau cyn y dyddiad cau