Space Situational Awareness (SSA) campaign – MRes Scholarship

KESS 2 Logo 

Space Situational Awareness (SSA) campaign

Faculty of Computing Engineering and Science (FCES) at the University of South Wales

Project ID: 22431
Annual Stipend: £11.8k p.a
Application Deadline: midnight Thursday 16 June 2022

MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MbyRes, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to study a real-world complex system which could lead to entirely new approaches in Space Situational Technologies (SST).

The selected candidate will apply their knowledge, development and analytical skills and ambition to develop a Low cost, easily deployable and accurate optical Space surveillance station at University of South Wales. This applied research opportunity, will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of System Design and Data Analytics research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Computing Engineering and Science (FCES) at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The MbyRes will be associated with Northern Space & Security Ltd (NORSS). The project will focus on System performance, performance, Data collection, Processing, Predication and tracking of systems, Publications and further expansion opportunities.

The project is backed by Northern Space & Security Ltd (NORSS).

Programme of research:

The external need is for improved surveillance of the low-earth orbit region of space, which is essential in order to ensure safe operation of future satellites including large satellite constellations, particularly those envisaged to provide global-broadband coverage via satellite.

Space Situational Awareness (SSA) involves determining and maintaining an up-to-date knowledge of the population of man-made objects in Earth orbit, including both operational and defunct satellites, rocket-bodies and space debris. This data is necessary in order to unambiguously identify each orbital object, to determine its current and projected-future orbital characteristics, and to predict (and, consequently, be able to avoid) in-orbit conjunctions or potential collisions.

The project scope is to develop a Low cost, easily deployable and accurate optical Space surveillance station at University of South Wales. This system will be designed from the ground up dedicated to Low Earth Orbit (LEO) SST observations and light-curve characterisation of space objects. The system will be competitive with other sensor-type observation capabilities, for both UK LEO Space Surveillance Technology (SST) sensor data and characterisation data of objects.

Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen MbyRes llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £11.8k y flwyddyn. Mae hefyd tua £3k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

Mae’r swydd ar gael o mis Gorffennaf 2022

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time MbyRes programme and pay a stipend of circa £11.8k p.a. There is also around £3k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from July 2022

 

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

 • cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (manylion isod)* ar adeg cofrestru.
 • bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal gydgyfeirio* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.
 • bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.
 • eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

* Mae’r ardal Gydgyfeirio’n cynnwys Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, ac yn cynnwys y 15 awdurdod lleol canlynol: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-ybont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen.

 

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

 • have a home address in West Wales & the Valleys area (details below)* at the time of registration.
 • have the right to take up paid work in the Convergence area* on completion of the scholarship.
 • must have the right to work in the region on qualification
 • satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

* The Convergence area covers West Wales and the Valleys, and is made up of the following 15 local authorities: Isle of Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Ceredigion, Pembrokeshire, Carmarthenshire, Swansea, Neath Port Talbot, Bridgend, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil, Caerphilly, Blaenau Gwent and Torfaen.

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

 • Meddu ar radd (2(i) neu uwch) mewn Electronig, Cyfrifiadura, Telathrebu, neu ddisgyblaeth STEM priodol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth resymol o gasglu, prosesu a delweddu data.
 • Bod yn hunanysgogol iawn, gyda’r gallu i ddysgu a datblygu gwybodaeth ymhellach ynglŷn â:

§  Integreiddio dyfeisiau electronig

§  Datblygu meddalwedd a chadarnwedd

§  Prosesu delweddau

§  Rhaglennu cyfrifiadurol a thechnegau modelu rhagfynegol.

 • Meddu ar sgiliau rhyngbersonol datblygedig a chydweithredol cadarnhaol.
 • Y gallu i gyflwyno adroddiadau technegol a chyfleu canfyddiadau.
 • Bod yn barod i deithio a gweithio mewn lleoliadau cyfleusterau diwydiannol/arbrofol/profi.
Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

 • Have a degree (2(i) or higher) in Electronic, Computing, Telecommunication, or appropriate STEM discipline.
 • Possess a reasonable understanding of data collection, processing, and visualisation.
 • Be highly self-motivated, with the capacity to learn and further develop knowledge of

§ Integration of electronic devices

§ Software and firmware development

§ Image processing

§ computer programming and predictive modelling techniques.

 • Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills.
 • Have the ability to deliver technical reports and communicate findings.
 • Be willing to travel and work in industrial/experimental/ test facility settings.

 

Y Broses Ymgeisio:

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Dr Leshan Uggalla (leshan.uggalla@southwales.ac.uk).

Application Process:

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Leshan Uggalla (leshan.uggalla@southwales.ac.uk).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner nos dydd Iau 16 Mehefin 2022

Cyfweliadau TBC

Closing date for applications: midnight Thursday 16 June 2022

Interviews TBC

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for West Wales and the Valleys.

* Mae PDC yn cadw’r hawl i gau’r swydd os derbynnir nifer digonol o geisiadau cyn y dyddiad cau / USW reserves the right to close the vacancy if sufficient applications are received before the deadline