Satellite orbital determination using ground-based radio receivers – MRes Scholarship

 

Satellite orbital determination using ground-based radio receivers

Faculty of Computing Engineering and Science (FCES) at the University of South Wales

Project ID: 22721
Application Deadline: midnight Thursday 16th June 2022

MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus. This is a funded MbyRes, including a generous stipend and tuition fees, with well-resourced circumstances for a successful scholarship.

Here is an exciting opportunity to study a real-world complex system which could lead to entirely new approaches in Space Situational Technologies (SST).

The selected candidate will apply their knowledge, development and analytical skills and ambition to develop a low-cost adjunct solution to satellite identification and orbit determination which would supplement the data from existing radar and telescope sensors. This applied research opportunity, will allow the student to develop transferable knowledge and skills in this most exciting and active field of system design and data analytics research.

This Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) project will be held in the Faculty of Computing Engineering and Science (FCES) at the University of South Wales. KESS is a programme funded by the European Social Fund (ESF) awarded by the Welsh European Funding Office (WEFO) in the Welsh Government. The MbyRes will be associated with B2Space Ltd. The project will focus on System performance, performance, data collection, processing, prediction and tracking of systems, publications and further expansion opportunities.

The project is backed by B2Space Ltd.

Programme of research:

Space Situational Awareness (SSA) involves determining and maintaining an up-to-date knowledge of the population of man-made objects in earth orbit, including both operational and defunct satellites, rocket-bodies and space debris. This data is necessary to unambiguously identify each orbital object, to determine its current and projected-future orbital characteristics, and to predict (and, consequently, be able to avoid) in-orbit conjunctions or potential collisions. Currently, a worldwide network of radars and optical telescopes are used to track the orbital population and to derive orbital parameters for each object. This network is presently operating beyond capacity and, with the impending launch of thousands of new satellites into low-earth orbit (LEO) by companies such as SpaceX, OneWeb and several other ‘global-broadband-via-satellite’ providers, new techniques will be required to maintain effective Space Traffic Management.

B2Space have been involved in 2021 with the UK Space Agency Spintern project. In the case of this project, the student will work with the Principal RF Engineer and TT&C Engineer to develop satellite prediction, tracking, scheduling and reception software. These are on-going projects, and the student would be adopted into the schedule of work. In addition to the project work, the student will be exposed to the aspects of safety that relate to TT&C for launcher and spacecraft operations.

This project aims to deliver a low-cost adjunct solution to satellite identification and orbit determination which would supplement the data from existing radar and telescope sensors and could be deployed at relatively low-cost in comparison to existing SST technologies. This project would entail the construction and deployment of a small, experimental network of receivers based on Software-Defined Radio (SDR) technology.

Ysgoloriaeth ymchwil:

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cynnwys ffioedd ar gyfer rhaglen MbyRes llawn-amser am flwyddyn ac yn talu cyflog o oddeutu £11.8k y flwyddyn. Mae hefyd tua £3k o gostau cymorth ar gael i’r prosiect ar gyfer treuliau, teithio, mân offer, hyfforddiant (gan gynnwys Ysgol Raddedig KESS) a mynychu cynadleddau.

Mae’r swydd ar gael o 1 mis Gorffennaf 2022.

Studentship:

The studentship will cover the fees for a full-time MbyRes programme and pay a stipend of circa £11.8k p.a. There is also around £3k project support costs available for consumables, travel, minor equipment, training (including the KESS Grad School) and conference attendance.

The position is available from 1st July 2022

Cymhwyster Myfyrwyr:

I fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil KESS, mae’n rhaid:

· cael cyfeiriad cartref yn yr ardal Dwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru.

· bod gennych hawl i ymgymryd â gwaith cyflogedig yn yr ardal Dwyrain Cymru* ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth.

· bod y Brifysgol yn eich ystyried yn fyfyriwr ‘cartref’ neu ‘UE’ at ddibenion ffioedd dysgu yn unol â chanllawiau’r Brifysgol.

· eich bod yn bodloni meini prawf mynediad Prifysgol De Cymru: gweler isod, cymwysterau a phrofiad a’r broses ymgeisio

*Dwyrain Cymru ardal yn cwmpasu:  Bro Morgannwg / Caerdydd / Casnewydd/ Sir Fynwy/ Powys/ Wrecsam/ Sir Y Fflint

Eligibility of Student:

To be eligible to hold a KESS studentship, you must:

· have a home address in East Wales area (details below)* at the time of registration.

· have the right to take up paid work in the East Wales area* on completion of the scholarship.

· be classified by the University as ‘home’ or ‘EU’ for tuition fees purposes according to the University’s guidelines.

· satisfy University of South Wales’s admissions criteria: see below, qualifications and experience and application process

*East Wales area covers:  Vale of Glamorgan / Cardiff/ Newport/ Monmouthshire/ Powys/ Wrexham/ Flintshire

 

Cymwysterau a phrofiad:

Bydd gan ymgeiswyr cymwys:

· Gradd (2(i) neu uwch) mewn Electronig, Cyfrifiadura, Telathrebu, neu ddisgyblaeth STEM priodol.

· Dealltwriaeth resymol o osodiadau offer system, rhaglennu dyfeisiau, casglu data, prosesu a delweddu.

· Yn hunan-gymhellol iawn, gyda’r gallu i ddysgu a datblygu gwybodaeth ymhellach am y canlynol:

-Radio Diffinio Meddalwedd (SDR)
-Integreiddio dyfeisiau electronig
-Cydosod a chyfluniad system
-Datblygu meddalwedd a chadarnwedd
-Prosesu data
-Rhaglennu cyfrifiadurol a thechnegau modelu rhagfynegol.

· Sgiliau rhyngbersonol datblygedig a chydweithredol cadarnhaol.

· Gallu i gyflwyno adroddiadau technegol, erthyglau ymchwil a chyfathrebu canfyddiadau.

· Yn barod i deithio a gweithio mewn lleoliadau diwydiannol/arbrofol/cyfleusterau profi.

Qualifications and experience:

Eligible applicants will:

· Have a degree (2(i) or higher) in Electronic, Computing, Telecommunication, or appropriate STEM discipline.

· Possess a reasonable understanding of system equipment installations, device programming, data collection, processing, and visualisation.

· Be highly self-motivated, with the capacity to learn and further develop knowledge of:

-Software Define Radio (SDR)
-Integration of electronic devices.
-System assembly and configuration
-Software and firmware development.
-Data processing.
-Computer programming and predictive modelling techniques.

· Have well-developed and positively collaborative interpersonal skills.

· Ability to deliver technical reports, research articles and communicate findings.

· Be willing to travel and work in industrial/experimental/ test facility settings.

 

Y Broses Ymgeisio:

I lawrlwytho’r pecyn ymgeisio, ewch i:  Pecyn Ymgeisio Cyfranogwr

Am unrhyw ymholiadau ynghylch cymhwysedd, cysylltwch â:  Tîm KESS, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd, Prifysgol De Cymru: kess@decymru.ac.uk Ffôn: 01443 482578

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â: Dr Leshan Uggalla ( leshan.uggalla@southwales.ac.uk ).

Application Process:

To download an application package, please visit:  Participant Application Package

For any queries on eligibility, please contact:  KESS Team at Research and Innovation Services, University of South Wales: kess@southwales.ac.uk  Tel: 01443 482578

For informal enquiries or further programme information, please contact: Dr Leshan Uggalla ( leshan.uggalla@southwales.ac.uk ).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner nos dydd Iau 16 Mehefin 2022

Cyfweliadau TBC

Closing date for applications: midnight Thursday 16th June 2022

Interviews TBC

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch ar draws Cymru a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Dwyrain Cymru. Knowledge Economy Skills Scholarships (KESS) is a pan-Wales higher-level skills initiative led by Bangor University on behalf of the HE sector in Wales. It is part funded by the Welsh Government’s European Social Fund (ESF) programme for East Wales.

*USW reserves the right to close the vacancy if sufficient applications are received before the deadline/Mae PDC yn cadw’r hawl i gau’r swydd os derbynnir nifer digonol o geisiadau cyn y dyddiad cau