E-iechyd a dementia: Rôl canllawiau ar-lein i bobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd – Ysgoloriaeth MPhil

 

E-iechyd a dementia: Rôl canllawiau ar-lein i bobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd

Nod y prosiect: Deall i ba raddau mae offeryn canllaw ar-lein, AskSARA gan DLF i Bowys, yn cefnogi anghenion pobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd.

Goruchwyliaeth gan yr Athro Charles Musselwhite a Dr Val Todd yn Adran Seicoleg Prifysgol Aberystwyth

Mewn cydweithrediad â’r Ganolfan er Ymchwil Heneiddio a Dementia, Elusen DLF a Chyngor Sir Powys.

 

 

 

 

 

 

ID y Prosiect: AUEM30001
Tâl blynyddol: £11,937
Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 1 Gorffennaf 2022

Disgrifiad o’r Prosiect:

Yn aml bydd angen cyngor arbenigol ar bobl sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr gan amrywiaeth o Arbenigwyr Gofal Dementia a Therapyddion Galwedigaethol. Gall hyn arwain at oedi mewn asesiadau ffurfiol wyneb yn wyneb. Mae diffyg staff y mae Covid yn effeithio arnynt wedi cynyddu’r galw am asesiadau ffurfiol o anghenion, a dyma lle gallai hunanasesu helpu rhai pobl i ddod o hyd i gymorth yn gyflymach.

Offeryn ar-lein yw AskSARA, a ddatblygwyd gyda Therapyddion Galwedigaethol gan DLF (yr elusen a enwyd yn flaenorol y Disabled Living Foundation), sydd â llwybr hunanasesu sy’n cyfeirio pobl sy’n byw gyda dementia, a’u teulu a’u cynorthwywyr, at wybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd ar offer er mwyn cynnal annibyniaeth, diogelwch ac urddas. Os yw’r atebion a geir yn awgrymu bod ganddynt anghenion mwy dwys mae’n cynhyrchu rhybudd i geisio asesiad ffurfiol a thrwy wneud hyn mae’n blaenoriaethu’r galw am yr adnoddau prin yn ogystal â darparu cyngor ar unwaith.

Byddai’r MPhil hwn yn cynnwys cynllunio a rhedeg prosiect ymchwil i gyfweld â sampl o bobl sydd wedi defnyddio’r offeryn cynghori a dadansoddi eu hymatebion. Byddai’r ymchwil yn cynnwys ymgynghori gyda Chyngor Sir Powys sy’n rhedeg y gwasanaeth a DLF sy’n cynnal y platfform. Cynhelir y prosiect yn Adran Seicoleg Prifysgol Aberystwyth a chaiff ei gefnogi gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio (CADR) (gweler www.cadr.cymru) a bydd yr ymgeisydd yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhwydweithio’n gysylltiedig â’r ganolfan.

Byddai’n waith 12 mis o hyd a byddai’n cynnwys cysylltu’n uniongyrchol â phobl sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Byddai’r ymatebwyr yn cael eu recriwtio ar-lein gan ddefnyddwyr y wefan ac yn optio i mewn i gymryd rhan yn yr astudiaeth. Gellid recriwtio cyfranogwyr ychwanegol drwy’r gronfa ddata o bobl hŷn, rhai sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr, a ddelir gan y Ganolfan Ymchwil a Heneiddio Dementia (CADR).

Y diben fydd cynnal cyfweliadau lled-strwythuredig sy’n helpu gyda’r canlynol:

i) Archwilio anghenion, heriau a dyheadau pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr a’u teulu gan gynnwys:

ii) Archwilio’r cymorth maent wedi’i geisio yn bersonol ac ar-lein a’r hyn a’u symbylodd i chwilio.

iii) Gwerthuso offeryn cynghori AskSARA Powys, gan gynnwys i ba raddau roedd yn diwallu anghenion, rhwyddineb defnydd, defnyddioldeb y canlyniadau ac a arweiniodd at unrhyw newidiadau mewn gofal ac unrhyw gyfarpar a brynwyd.

iv) Gwerthuso y tu hwnt i’r offeryn gan gynnwys i ba raddau y mae wedi newid bywydau pobl er enghraifft newidiadau yn eu hanghenion neu ofal, ac a yw wedi cael unrhyw oblygiadau ariannol ac ati.

v) Cyd-gynhyrchu gwelliannau i offeryn ar-lein AskSARA Powys, er mwyn gwella’r offeryn i ddiwallu anghenion a llenwi bylchau ar gyfer cynhyrchion, gwasanaethau a datrysiadau.

Mae’r Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) pan fyddant yn gwneud cais, a dylen nhw fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso. Dylai fod gan ymgeiswyr radd dosbarth cyntaf neu 2:1 da mewn pwnc perthnasol, a dylent fod mewn sefyllfa i gychwyn ar yr ysgoloriaeth ymchwil tua dechrau Awst 2022. Mae rhan o gyllid y prosiect yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy law rhaglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Mae Ysgoloriaethau PhD KESS yn cael eu dyfarnu ar y cyd â phartneriaid allanol. (Mae gwneud cais yn ddigon, nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid).

Er mwyn gwneud cais, dylech anfon y ddogfennaeth ganlynol i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion (cyfeiriad isod) erbyn 1 Gorffennaf 2022:

1. Cais Rhaglen Ymchwil cyflawn, CV cyfredol a dau eirda. Dylid cyflwyno ceisiadau drwy’r Porth Derbyn Uwchraddedig ar-lein https://www.aber.ac.uk/cy/studywithus/pgstudies/apply/research/ .Yma gall ymgeiswyr roi eu manylion personol, dewis eu cwrs ac uwchlwytho dogfennau i gefnogi eu cais. Os na allwch ddod o hyd i’r prosiect penodol, neu os oes gennych gwestiynau ar y broses ymgeisio, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Uwchraddedig (pg-admissions@aber.ac.uk) am gyngor.

2. Ffurflen gais KESS wedi’i llenwi (rhowch y cyfeirnod AUEM30001 yn y blwch ar y dde ar frig y ffurflen) a CV diweddar. Cewch lawrlwytho’r ffurflenni cais o’r dolenni cyswllt isod.

https://www.aber.ac.uk/cy/rbi/business/services/initiatives/kess/lleoliadauysgoloriaethaffurflennica iscyfredolcurrentscholarshipvacanciesandapplicationforms/

Anfonwch e-bost â ffurflen gynnig Cyfranogwr KESS II wedi’i chwblhau i pg-admissions@aber.ac.uk

3. Cynnig MPhil, hyd at 1,000 o eiriau, lle y byddwch yn manylu am eich profiad a’ch diddordebau a disgrifio pam rydych chi’n ymgeisydd da i’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Cyfeiriwch at Ddisgrifiad y Prosiect yn y ddolen isod. Gellir lanlwytho hwn drwy’r Porth Derbyn Graddedigion ar adeg gwneud y cais neu ei gyflwyno drwy e-bost i pg-admissions@aber.ac.uk

Gwerth yr Ysgoloriaeth: £11,937. Bydd arian ychwanegol ar gyfer pob ysgoloriaeth am gostau teithio, offer a hyfforddiant i’ch helpu â’ch ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaethau MPhil KESS yn talu ffioedd.

Amser: Amser llawn am 1 blynedd. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 3 mis ar ôl yr 1 blynedd astudio a ariannwyd).

Hyfforddiant: Mae’n orfodol i bob ysgolhaig KESS gael y Cymhwyster Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA). Mae’r PSDA yn werth 60 credyd, ac mae’n gymhwyster ychwanegol ar ben yr MPhil.

Pwy sy’n cael ymgeisio: Oherwydd fod rhan o’r arian yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae cyfyngiadau ar bwy sy’n gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon. I fod yn gymwys, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn wladolyn o’r EU, sy’n byw yn Nwyrain Cymru ac wedi’i gofrestru mewn Prifysgol, a rhaid iddo fod â hawl i weithio yn y rhanbarth ar ôl cymhwyso.

Dyma’r siroedd yng Nghymru sydd yn yr Ddwyrain:

Sir y Fflint
Wrecsam
Powys
Sir Fynwy
Casnewydd
Caerdydd
Dyffryn Glamorgan

Cysylltwch am unrhyw wybodaeth bellach neu ymholiadau anffurfiol â  Yr Athro Charles Musselwhite yn chm93@aber.ac.uk neu 01970 62299 Dyfynnwch y Cyfeirnod: AUEM30001

Dyddiad cau am geisiadau: 1 Gorffennaf 2022