Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig

Mae KESS 2 yn ymwneud â pharatoi a hyfforddi unigolion i gyfrannu at ymchwil fel gweithwyr proffesiynol.  Yn ogystal, rydym ni’n hyrwyddo sgiliau lefel uwch ymysg sectorau blaenoriaeth YaD Llywodraeth Cymru.  Felly, mae elfen datblygu sgiliau wedi’i ymwreiddio ym mhob ysgoloriaeth KESS 2.  Mae’r Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA), sy’n cael ei gefnogi gan gyllideb ddatblygu sgiliau blynyddol, wedi bod yn agwedd lwyddiannus iawn o brosiect KESS 2 fel cyfanwaith.

Grad School Students

Mae pob myfyriwr KESS 2 yn mynychu Ysgol Graddedigion preswyl KESS sy’n edrych ar ochr busnes y prosiect.

 

Gofynnir i’r rhai sy’n cymryd rhan yn KESS 2 gwblhau nifer o ‘gredydau KESS’ sy’n cyfrif tuag at y Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig drwy gwblhau cyfanswm o oriau o hyfforddiant cytunedig.  Rydym ni’n gosod targed o 60 o ‘gredydau KESS’ i’r ysgolheigion PhD ar y cychwyn, ond rydym yn falch o weld bod y rhan fwyaf o ysgolheigion mewn gwirionedd yn cwblhau, ar gyfartaledd, deirgwaith fwy na’r nifer yna.

Llwybr Nodweddiadol

Gall ‘credydau KESS’ gael eu cronni drwy gwblhau amrediad eang o weithgareddau hyfforddi a datblygu, fel sy’n briodol i’r unigolyn ac i’r cyfnod o astudiaeth y maen nhw’n ei ddilyn.  Gall llwybr nodweddiadol efallai edrych yn rhywbeth tebyg i’r canlynol:

Cyfnod Cynnar

·         Sgiliau ymchwil
·         Methodolegau penodol
·         Adnewyddu neu ymestyn sgiliau
·         Ymsefydlu Themâu Traws Torri
·         Gweithdy Cyflwyniad i Gynaliadwyedd

Cyfnod Canol

·         Ysgol Graddedigion KESS
·         Technegau dadansoddi data
·         Technegau cyflwyno

Cyfnod Hwyr

·         Ysgrifennu ar gyfer cyhoeddiad
·         Cyflwyno mewn cynhadledd
·         Gweithdai gyrfaoedd
·         Cystadleuaeth Themâu Traws Torri KESS 2

Mae amrediad anferth o gyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gael, ac mae arolygwyr a chwmnïau partner yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ynglŷn â sut i flaenoriaethu’r rhain er mwyn cwblhau’r prosiect yn well.

KESS Grad School Activity

Mae Ysgol Graddedigion KESS yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr gydweithio ag eraill y tu allan i’w hamgylchedd ymchwil.

Enghraifft o lwybr manwl drwy Ddyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESS:

Cyfnod Cynnar

Cyfnod Canol

Cyfnod Hwyr

Ymsefydlu

Ymsefydlu Themâu Traws Torri

Gweithdy Cyflwyniad i Gynaliadwyedd

Dulliau Ymchwil

Llywodraethu ymchwil

Hyfforddiant yn y cwmni partner

Her Pecha Kucha

Hyfforddiant ystadegau [R]

Refworks / chwilio am wybodaeth

Rheoli’r Prosiect

Rheoli amser

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn ymchwil

Hyfforddiant methodoleg arbenigol

Ysgol Graddedigion KESS

Dadansoddi data

Adolygiadau systematig

Ysgrifennu Traethawd Ymchwil 1

Cyflwyniad grŵp ymchwil ôl-raddedig

Addysgu / arddangos

Cyflwyno poster mewn cynhadledd

Hyfforddiant caniatâd hawlfraint / eiddo deallusol

Modelu ystadegol

Encil ysgrifennu

Goroesi arholiad llafar

Arholiad Llafar Ffug

Cystadleuaeth Themâu Traws Torri KESS 2

Ysgrifennu Traethawd Ymchwil 2

Cyhoeddi

Gweithdai gyrfaoedd

Ymgysylltu â’r cyhoedd

Cyflwyno papur ar gyfer cynhadledd

Gweithio gyda’r cyfryngau

Yn ddelfrydol, mae Ysgol Graddedigion KESS, sy’n ysgol orfodol, yn cael ei chynnal ar ddiwedd y cyfnod cynnar, dechrau’r cyfnod canol ac mae’n cynnig cyfle i’r rhai sy’n cymryd rhan gael gweithio gyda’i gilydd gydag eraill, y tu allan i’w hamgylchedd ymchwil.  Mae’r ‘adeiladu cohort’ hwn wedi cael ei werthfawrogi’n fawr ac mae’n fuddiol iawn.  Rydym ni’n cymryd y cyfle i edrych ar ryngweithiadau gyda llawer o randdeiliaid a sut i reoli’r senario.  Mae Ysgol Graddedigion KESS yn edrych ar ochr fusnes y prosiect yn ogystal ag ymgorffori’r hyfforddiant Datblygu Cynaliadwy, er mwyn i hwn fod yn thema gyffredin drwyddo.

KESS 2 Students

Mae cohortau Ysgol Graddedigion KESS yn tueddu i gadw mewn cysylltiad â’i gilydd gan weithredu fel math anffurfiol o rwydweithiau cymorth, adolygwyr cydweithwyr a ffrindiau.

 

Mae Ysgolion Graddedigion KESS yn ddigwyddiadau preswyl, sy’n cael eu cynnig mewn lleoliadau yng Ngogledd, Canolbarth a De Cymru drwy’r flwyddyn.  Mae Cohortau Ysgol Graddedigion KESS yn tueddu i gadw mewn cysylltiad â’i gilydd, yn gweithredu fel rhwydweithiau cefnogi bychain, yn adolygwyr cymheiriaid ac yn ffrindiau.  Yn aml, rydym ni’n gweld y grwpiau hyn yn aduno o gwmpas bwrdd (ac mewn lluniau) mewn digwyddiadau KESS 2.

Yn ogystal, rydym ni’n cynnig y cyfle i’n myfyrwyr gymryd rhan yn Ysgol Graddedigion Trawsgenedlaethol KESS yn flynyddol fel rhan o’n rhwydwaith Ysgol Ddoethurol Ddiwydiannol Ewropeaidd.

Os ydych chi’n fyfyriwr KESS 2 ac yr hoffech chi gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig, Ysgol Graddedigion KESS neu gyfleoedd Trawsgenedlaethol, cysylltwch â Penny Dowdney os gwelwch yn dda ar  p.j.dowdney@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 382266.