Cymwysiadau Cotio Bio-Seiliedig ar Becynnu Papur


Jenny yn rhoi cwyr gwenyn i gôt papur

JENNY WOODS

Mae Jenny Woods yn cwblhau ei Meistri Ymchwil Dwyrain KESS 2 yn y Ganolfan BioComposites ym Mhrifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Wipak (UK) Ltd. Ffocws ei hymchwil yw polymerau bio-seiliedig wrth eu cymhwyso i becynnu ar bapur. Y nod yw ymchwilio a datblygu cotio bio-seiliedig y gellir ei gymhwyso i swbstrad papur a’i brofi yn unol â’r profion perfformiad rhwystr priodol i’w defnyddio fel deunydd pecynnu posib yn y diwydiant.

CEFNDIR 

Graddiais gyda gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth mewn Cadwraeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor ym mis Mehefin 2022. Dros dair blynedd o fy ngradd, cefais gyfle i ddysgu am y materion amgylcheddol yn y byd a sut y gallwn fynd i’r afael â nhw, polisïau mewn cadwraeth a defnyddio adnoddau’r Ddaear a llawer mwy. Yn ystod yr amser hwn, mi wnes i ymchilio i’m hangerdd dros yr amgylchedd a chael dealltwriaeth o ba mor llwyddiannus y mae cadwraeth yn cael ei fwydo gan ddulliau rhyngddisgyblaethol. Dyma un o’r rhesymau y dewisais wneud cais am y Meistri Ymchwil gyda’r Ganolfan BioComposites i allu ehangu ar fy ngwybodaeth cadwraeth amgylcheddol ac i ymchwil, datblygu a chymhwyso dewisiadau amgen bio-seiliedig i ddeunyddiau synthetig yn y diwydiant.

Dechreuais fy Meistr Ymchwil ym mis Gorffennaf 2022 trwy gynnal ymchwil manwl i ddisgyblaeth gwyddoniaeth deunyddiau i gael dealltwriaeth ehangach o’r deunyddiau bio-ddeilliedig sydd ar gael, sut y gellir eu rhoi ar amrywiol swbstradau a’r safonau profi y mae angen iddynt gydymffurfio â hwy. Ers hynny mae hyn wedi cyfrannu at fy adolygiad llenyddiaeth ar gyfer fy nhraethawd ymchwil.

O’r cam ymgynnull ymchwil cychwynnol hwn, euthum ymlaen i berfformio arolwg yn y diwydiant o fewn fy nghwmni partner i gael syniad o’r allbwn o’r prosiect y byddent yn ei ddisgwyl cyn dechrau gwaith labordy. Ers hynny, rwyf wedi gallu defnyddio gwaith labordy i ddatblygu datrysiad bio-seiliedig sydd wedi’i gymhwyso i swbstradau papur gan ddefnyddio technoleg cotio K-bar. O hyn, cymerais y papurau wedi’u gorchuddio i berfformio cyfres o brofion i ddiffinio priodweddau rhwystr a pherfformiad y gwahanol swbstradau a chrynodiadau bio-seiliedig o’r haenau. Bydd y profion hyn yn cynnwys profion tynnol, dŵr (WVTR) a chyfradd trosglwyddo ocsigen (OTR), saim ac ymwrthedd olew a dadansoddiad microsgop electron sganio (SEM). Byddant yn helpu i sefydlu ansawdd y haenau bio-seiliedig ac os ydynt yn cwrdd â pherfformiad disgwyliedig haenau synthetig presennol i’w disodli mewn pecynnu papur.

EFFAITH 

Jenny yn gosod sampl ar gyfer profi tynnol

Hyd yn hyn yn y prosiect, rwyf wedi gallu datblygu gorchudd cwyr gwenyn ac wedi defnyddio technoleg cotio Canolfan BioComposites i gymhwyso hyn ar sawl swbstrad. Rwyf hefyd wedi bod yn cynnal profion perfformiad rhwystrau i ddeall a yw’r haenau’n gwella perfformiad papur o dan amrywiol safonau profi fel y soniwyd yn flaenorol. Hyd yn hyn, mae’r canlyniadau hyn yn ymddangos yn addawol, a byddaf yn cynnal profion dyblyg i ddeall unrhyw amrywiadau yn y haenau neu’r samplau. Byddaf hefyd yn gweithio gyda datrysiad gwymon i orchuddio papur a chynnal yr un profion ag a wneir gyda’r cotio cwyr gwenyn, gan obeithio am ganlyniadau yr un mor gadarnhaol. Y cynllun nesaf ar gyfer y prosiect fydd cynnal profion diogelwch bwyd yn y diwydiant pecynnu i ddarganfod a fydd y haenau bio-seiliedig a ddatblygir yn addas ar gyfer cyswllt bwyd.

Rwy’n gobeithio y bydd y prosiect hwn yn cyfrannu at faes ymchwil sy’n tyfu’n bwysig yn y brifysgol ac mewn diwydiant trwy gynhyrchu rhywfaint o wybodaeth a chanlyniadau defnyddiol y gellir eu datblygu ymhellach mewn prosiectau ymchwil eraill. Mae’r cydweithrediad rhwng Wipak a Phrifysgol Bangor wedi bod yn fuddiol iawn i’r prosiect hwn ac i’r Ganolfan BioComposites i helpu i gynnal ymchwil hanfodol i ddulliau cynaliadwy yn y diwydiant pecynnu papur, gan effeithio ar y bioeconomi cylchol ehangach yr ydym yn ymdrechu tuag ato.

 

CYDWEITHREDIAD DIWYDIANT

Jenny, Keith (Goruchwyliwr y Cwmni) a Qiuyun (Goruchwyliwr Academaidd)

Bydd gan y cydweithrediad hwn y potensial i ddatblygu gorchudd bio-seiliedig y gall y cwmni ei ddefnyddio yn y llinell gynhyrchu. Efallai y bydd potensial hefyd ar gyfer cydweithredu pellach â gweithgynhyrchwyr bio haenau a’r cwmni sydd o fudd i gynnydd yn y dyfodol ar ôl i’r prosiect gael ei gwblhau. Mae’r diwydiant ar gyfer haenau bio-seiliedig yn tyfu’n gyflym a bydd gan y prosiect ymchwil hwn gyfraniad gwych waeth beth yw canlyniad gorchudd i’w ddefnyddio yn y diwydiant. Bydd yn helpu i gyfrannu at wybodaeth gweithwyr y cwmni, a’n hymchwil fel rhan o’r Ganolfan BioComposites, gan helpu i ehangu potensial y prosiect ymchwil yn y ganolfan.

 

PERSBECTIF Y CWMNI

“Mae Wipak UK Ltd. yn is-gwmni i Wipak Group, sy’n eiddo i’r Ffindir, sy’n gyflenwr byd-eang o atebion pecynnu hyblyg a gwasanaethau ar gyfer cynhyrchion bwyd yn ogystal ag ar gyfer dyfeisiau meddygol a chynhyrchion fferyllol. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda’n cwsmeriaid i arloesi ar ein llwybr i ddod yn gwmni pecynnu mwyaf cynaliadwy’r byd. Yn unol â’n nod o leihau ôl troed carbon ein cwmni i sero erbyn 2025, rydym yn ymdrechu i wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer dyfodol niwtral hinsawdd bob dydd. Fel Rheolwr Ansawdd ac Ymchwil a Datblygu, rwy’n edrych i gymryd rhan mewn prosiectau ymchwil yn y dyfodol sy’n gwneud cynhyrchion yfory. Daeth KESS 2 i’n sylw wrth chwilio am brifysgolion i ymgysylltu â nhw ar ddeunyddiau pecynnu gwladwriaeth yn y dyfodol, gan gynnwys bio-ddeunyddiau ac adnoddau adnewyddadwy. Mae symud o blastig i bapur yn duedd gynyddol yn y diwydiant ar hyn o bryd felly roedd cydweithredu â phrifysgol yn cael ei ystyried yn ffordd i ymchwilio i brawf cysyniad ar gyfer deunyddiau yn y dyfodol.

Mae’r cydweithrediad hwn wedi ein galluogi i ddefnyddio offer dadansoddol manwl ym Mhrifysgol Bangor i ategu profion mewnol o ystod o ddeunyddiau newydd. Rwyf wedi gallu darparu fy mhrofiad ar weithgynhyrchu pecynnu a chymwysiadau i lywio’r prosiect i ddiffinio’r eiddo cywir ar gyfer prosesu a defnyddio mewn pecynnu. Mae hyn yn bwysig nid yn unig i gwmpasu deunyddiau a fyddai’n addas at y diben, ond hefyd i hyfforddi a mentora Jenny am lwybr i ddiwydiant. Bydd yr ymchwil hon yn rhoi mwy o fewnwelediad i ni i’r ystod bosibl o ddeunyddiau y gellid eu defnyddio yn ein portffolio, gan lunio dyfodol ein piblinell arloesi. Bydd ychwanegu technolegau ac arloesedd newydd yn y sector yn rhoi cyfle i dwf mewn gweithgynhyrchu Cymru. Gallai rhannu’r dechnoleg hon gyda’n safleoedd Ewropeaidd ddod i gysylltiad pellach â thechnoleg deunyddiau sy’n dod i’r amlwg wrth i’r farchnad dynnu ar gyfer deunyddiau pecynnu mwy cynaliadwy.

Gallai prosiect KESS 2 agor mwy o greu swyddi ar gyfer y busnes yn y Greifwyr, os bydd y deunyddiau yr ymchwiliwyd iddynt yn cael eu dwyn i’r farchnad yn llwyddiannus, gyda’r potensial i ganiatáu mynediad i farchnadoedd neu gleientiaid newydd. Byddwn yn cynghori’n gryf i eraill ymchwilio i gynllun KESS 2 i ennyn diddordeb prifysgolion wrth nodi deunyddiau newydd, gan ddefnyddio arbenigedd y brifysgol gyda phrofiad y cwmni.”

Keith Gater 
Rheolwr Ansawdd ac Ymchwil a Datblygu, Wipak (UK) Ltd.

 

 

 

Uchafbwyntiau ac Edrych Ymlaen

Jenny yn mynychu Cynhadledd Ewrop yn Dresden, yr Almaen

Yn ddiweddar, teithiais i Dresden, yr Almaen gyda fy ngoruchwyliwr Dr Qiuyun Liu i fynychu fy nghynhadledd Ewropeaidd gyntaf ar 6ed-7fed Rhagfyr 2022. Roedd y sgyrsiau yn canolbwyntio’n bennaf ar yr atebion sy’n seiliedig ar ffibr sy’n cael eu treialu a’u profi o fewn cwmnïau sy’n rhan o’r farchnad yfory ar gyfer gwthio dewisiadau amgen cynaliadwy a chyfrannu at yr economi gylchol. Roedd yna lawer o gyfleoedd gwerthfawr i drafod sawl maes o ddiddordeb, sef bioeconomi deunyddiau crai, toddiannau datgarboneiddio, haenau ffibr cellwlosig, polysacaridau a microencapsulation, perfformiad rhwystrau, haenau alginad ac addasu papur gan gymwysiadau plasma. Mae mynychu’r gynhadledd wedi agor fy llygaid i weld maes ehangach dulliau cotio papur cynaliadwy ac wedi rhoi llawer o syniadau cotio biobased newydd i mi ac arferion profi i’w hystyried yn y prosiect. Rwy’n ddiolchgar iawn i KESS 2 am gefnogi fy mhresenoldeb ac i fod wedi cael y cyfle hwn. Rwy’n gobeithio y bydd mwy yn y dyfodol i ehangu fy ngwybodaeth ymhellach mewn haenau biobased ar gyfer cymhwyso papur ac efallai hyd yn oed gyflwyno fy ymchwil fy hun un diwrnod!

Mae KESS 2 hefyd wedi cefnogi fy natblygiad ôl -raddedig trwy’r PSDA lle mynychais Sesiynau cyflogadwyedd haf Enactus i ddatblygu fy sgiliau cyfweld, sgiliau CV, gwybodaeth recriwtio graddedigion a dysgu am raglenni cynaliadwyedd graddedigion ARLA ac ASDA. Rwyf hefyd wedi mynychu cwrs Cyflwyniad i Gynaliadwyedd KESS 2 y gwnes i ei fwynhau a dysgu llawer yn fawr wrth gymhwyso nodau cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig i’m prosiect ymchwil fy hun. Byddwn yn argymell rhaglen KESS 2 i unrhyw un a hoffai gael cyfle i ddilyn prosiect ymchwil gyda chysylltiadau diwydiant gan fod y profiad hwn wedi rhoi llawer mwy o hyder i mi wrth dyfu fy ngwybodaeth mewn meysydd ymchwil penodol yn ogystal â rhoi mwy o drosoledd i mi ar gyfer fy CV o ran ymgeisio am swyddi yn y dyfodol.

Dwi heb benderfynu am fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol, dwi’n gwybod beth bynnag rydw i’n ei wneud, hoffwn barhau i ddilyn ymchwil i ddewisiadau amgen mwy cynaliadwy yn lle plastig yn yr amgylchedd a datblygu fy ngwybodaeth a’m harbenigedd fel yr wyf wedi’i wneud trwy gydol y prosiect ymchwil hwn. Mae potensial i fynd ar drywydd PhD ar y gorwel felly byddwn yn gweld lle mae’r ychydig fisoedd nesaf yn mynd â mi!

Poster Prosiect