Adam Williams yn ennill gwobr ‘Ymchwilio’r Enfys: Traethawd Ymchwil LGBTQ+ y Flwyddyn’

Yn ddiweddar, enillodd Adam Williams, cyfranogwr KESS 2 o Brifysgol Caerdydd, wobr ‘Ymchwilio i’r Enfys: Traethawd Ymchwil LGBTQ+ y Flwyddyn’ yn National Student Pride 2022. Dyma ddigwyddiad myfyrwyr LGBTQ+ mwyaf y DU, sydd wedi ymrwymo i wella profiad myfyrwyr queer ar draws y DU. Mae’r wobr yn cydnabod ymchwilydd sy’n dangos angerdd dros ddod â materion newydd sy’n effeithio ar y gymuned LGBTQ+ i flaen y gad yn eu gyrfa academaidd.

Mae ymchwil PhD Adam, a oruchwylir gan Dr David Gillespie, Dr Fiona Wood, Dr Kathryn Hughes a’r Athro Kerry Hood, yn gweithio mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru gan ganolbwyntio ar effaith meddyginiaethau atal HIV ar ymddygiadau a heintiau ychwanegol a drosglwyddir yn rhywiol (STI) ac ymwrthedd i wrthfiotigau ledled Cymru. Gan ddefnyddio cydrannau ansoddol, ynghyd â modelau cyfres amser ymyrrol, mae’r ymchwil yn archwilio’r berthynas rhwng y newidynnau ac effaith darparu meddyginiaethau atal HIV ar gyfraddau STI dilynol a thwf ymwrthedd i wrthfiotigau.

Dywedodd Adam,

Adam Williams

Mae’n fraint ac yn anrhydedd mawr i gael cydnabod fy ymchwil am ei gyfraniad at wella bywydau yn y gymuned LGBTQ+. Byddaf yn parhau i wneud fy ngorau glas i gyfrannu lle bo modd i roi diwedd ar drosglwyddo HIV sydd wedi bod yn bla ar fy nghymuned ers ei ddarganfod. Mae fy ymchwil PhD a’m cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn caniatáu inni weithio tuag at nod y Cenhedloedd Unedig o roi diwedd ar drosglwyddo HIV erbyn 2030.

 

Roedd Adam hefyd ar restr fer gwobr Forbes 30 Dan 30 Ewrop (Gwyddoniaeth a Gofal Iechyd), mae wedi cael ei enwebu ar gyfer ‘Myfyriwr PhD y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd 2022 ac mae hefyd wedi llwyddo i sicrhau swydd yn ei adran bresennol fel Rheolwr Treial, a fydd yn dechrau ar ôl ei PhD.

Ariennir ymchwil Adam trwy Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2), menter sgiliau lefel uwch ledled Cymru dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i ariennir yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.